Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Nauka o pekle a očistci
Co se stane po smrti? Mnozí jsou zmateni z toho, co Bible na toto téma zaznamenává.

Učení o pekle a očistci je propleteno spiritismem a vírou v nesmrtelnost duše. Má pohanský původ a do křesťanské kultury bylo přijato římskokatolickými církevními otci v 15. století.

Učení, že bezbožní mrtví jsou navždy mučeni, není v souladu s Božím charakterem, který demonstroval svoji nekonečnou a bezpodmínečnou lásku k nám obětováním svého Syna. Naneštěstí Boha kvůli těmto konceptům mnoho lidí odmítlo.

Obecné definice

Kardinál Gibbons o očistci píše:

„V příštím životě existuje mezistav dočasného trestu, vyhrazený pro ty, kteří neuspokojili Boží spravedlnost za již odpuštěné hříchy… Existence očistce v sobě nutně zahrnuje spojené dogma o užitečnosti modliteb za mrtvé.“i. Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers (Ayers Publishing, 1978): 173.

Samuel Hopkins rozumí peklu, jako věčnému trestu pro bezbožné a říká, že jejich mučení bude potěšením pro Boží lid!:

Kouř jejich muk bude navěky vystupovat před zraky svatých…před jejich oči…tento obraz božského charakteru a slávy bude vykoupeným v oblibě, jejich zábavou a bude předstvovat to největší potěšení pro ty, kteří Boha milují… Pokud by měla být věčná muka a ohně uhašeny, znamenalo by to ve velké míře konec štěstí a slávy vykoupených.ii. Samuel Hopkins, Works of Samuel Hopkins (Doctrinal Tract and Book Society, 1852): 201.

Peklo je obecně definováno jako místo či stav, kde ti, kdo zemřeli v nepřátelství s Bohem, trpí věčnými muky, zatímco duše spravedlivých jdou po smrti do nebe. Oba pojmy — hebrejské „šeol“ a řecké „hades“ – jsou překládány jako „peklo“ a odkazují na svět mrtvých. Řecké slovo „gehena“ označuje „peklo“ ohnivého trestu. Biblická terminologie je často použita v metaforickém smyslu a může tedy vzniknout zmatek, pokud jde o to, zda tyto výrazy odkazují na místo či stav, v němž se mrtví octnou.

Řecký výraz „gehena“ je v Novém zákoně použit 12krát a je odvozen z hebrejského „GeHinnom“, „Údolí Hinnom“, kde se konaly pohanské rituály obětování a pálení dětí bohu Molochovi. Jeremiáš údolí nazval „Údolím vraždění“. Údolí Hinnom neboli gehena se stalo místem pro hořící odpadky a s rozvojem učení o hořícím pekle, kde jsou potrestáni bezbožní, sloužilo údolí jako model ohně posledních dnů.

Věčné důsledky, ne věčné utrpení

V kázání na hoře Ježíš odkazuje na „gehenu“ třikrát. Varuje farizeje před zatracením „geheny“. Povaha a účinek ohně jsou popsány v Bibli jako „neuhasitelný oheň“ (Mk 9:43-48; L 3:9) nebo „věčný oheň“ (Mt 25:41). Tento oheň očistí zemi (2Pt 3:10-12; L 3:17) po druhém vzkříšení. (Zj 20:5)

Slovo „věčný“ (aiónios) je použito k popisu osudu spravedlivých i bezbožných. Pokud odplatou za hřích je smrt (Ř 6:23), pak trestem bezbožných je věčná smrt. Věčný je konečný důsledek působení ohně, ne sám oheň.

Tento princip je v Bibli jasně prokázán v užívání pojmu „věčný“. Malachiáš 3:19-21 hovoří o posledním dni, kdy země a všichni bezbožní budou spáleni a Bůh tomuto prorokovi říká:

Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele. Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, který já učiním, praví Hospodin zástupů.Malachiáš 3:19-21

Popel a strniště ukazuje na to, že oheň již dohořel. Bezbožní nebudou hořet věčně, ale jejich zkáza bude trvalá. Jejich bolest a utrpení skončí, stejně jako jejich život hříchu a vzpoury. Co by to bylo za spravedlivého Boha, který by nechal člověka věčně trpět za 70 nebo 80 let hříšného života?

Jeremiáš prorokoval, že Bůh roznítí v Jeruzalémě oheň, který nebude uhašen (Jr 17:27). Když Nebúkadnesar zničil Jeruzalém, město bylo do základů spáleno a oheň nemohl být uhašen, dokud nedokončil destrukci města. Dnes už samozřejmě nehoří.

Podobně čteme v Judovi 7:

Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddala smilstvu, propadla zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.Juda 7

K této otázce se vztahuje rovněž 2Pt 2:5-6. Ohně už nehoří, ale jejich následky jsou věčné. Učení, že bezbožní mrtví jsou mučeni na věky věků, je odporující a neslučitelné s povahou Boha, který nekonečnou lásku k padlému lidstvu ukázal v oběti svého Syna.

Celkové zničení

V Bibli slovo pro „zničení“ znamená celkové, konečné a nezvratné zničení. Bůh například seslal potopu, aby zničila všechen život na zemi (Genesis 6 a 7). Později v historii, Bůh často požadoval po Izraelcíc, aby zničili svou válečnou kořist, jako oběť Bohu. Tedy pozabíjeli dobytek a spálili kořist, dokud z ní nezbil pouze prach (Numeri 21:2-3; Jozue 6:21).

Tuto definici stavu nezvratného zničení vidíme napříč Biblí v souvislosti s trestem těch, kteří se rozhodli Boha odmítnout:

Ten, kdo obětuje jiným bohům než Hospodinu samému, bude zasvěcen zkáze.Exodus 22:19
Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou.Izaiáš 1:28
a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly,2.Tesalonickým 1:8-9

Stejně jako bolest při umírání, která nakonec vyústí ve smrt, bude trest, pro ty, kdo Boha odmítli, trvat omezenou dobu. Zničení však bude konečné a oni navždy přestanou existovat.


Přečtěte si další článek: Okamžitý posmrtný život?


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa