Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Vysvobození a Armageddon
Bitvu Armageddon bude bojovat za svůj lid samotný Bůh. Boží nepřátelé budou zničeni.

V předchozím článku jsme mluvili o tom, že k vysvobození dojde během vylití poslední rány. Během šesté rány byly podkopány základy Babylonu a ďábelští duchové vyhlásili rozsudek smrti nad všemi, kteří neuctívali šelmu, její obraz a nepřijali její znamení. Vyhlášení tohoto rozsudku vyvolá přímý Boží zásah a Kristus se navrátí, aby vysvobodil své svaté. Proti spolčení světa jsou svatí bezmocní. Zachránit je může pouze Kristus a Kristus povede v jejich prospěch válku předcházející miléniu, zvanou Armageddon. Během sedmé pohromy je spiknutí na zemi zničeno zemětřesením, krupobitím a slávou Kristova příchodu. (Jb 38:22-23; Iz 28:17; Ž 110:5-6; Jr 4:23-27; Jr 25:33-38; Sf 1:1-3)

Hle, Hospodin vyplení zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tvářnost a rozpráší její obyvatele. Bude na tom stejně lid i kněz, otrok i jeho pán, služka i její paní, kupující i prodavač, věřitel i dlužník, lichvář i zadlužený. Země bude zcela vypleněna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin. Truchlit, vadnout bude země, chřadnout, vadnout bude svět, nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.Izaiáš 24:1-5

Prorok Izaiáš zde jasně ukazuje, že Bůh jedná spravedlivě. Nikomu nedává přednost. Není možné pochybovat o tom, co Kristus udělá při svém návratu. Země bude s konečnou platností zničena, ale uprostřed zkázy Pán slibuje vykoupení:

V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“Sofoniáš 3:16-17

Nádherný slib! Uprostřed zemětřesení a krupobití sedmé pohromy je slyšet silný hlas (1Te 4:16) a nebeská vojska zasáhnou.

Hospodin se ohlásí svým velebným hlasem, dá pocítit svou dopadající paži v prudkém hněvu, v plameni sžírajícího ohně, blýskáním a průtrží mračen a kamenným krupobitím. Ašúr, jenž jiné bil holí, zděsí se Hospodinova hlasu. Každé švihnutí metlou, které mu Hospodin zasadí, dopadne za zvuku bubínků a citer; vybojuje proti němu bitvy pouhým mávnutím ruky.Izaiáš 30:30-32
I stane se v onen den, je výrok Hospodinův, že vyhladím tvé koně z tvého středu a zničím tvé vozy. Vyhladím města tvé země a všechny tvé pevnosti zbořím. Vyhladím z tvých rukou tvé čáry, nebudeš mít mrakopravce. Vyhladím tvé tesané modly a posvátné sloupy z tvého středu; dílu svých rukou se již nebudeš klanět. Vyvrátím tvé posvátné kůly z tvého středu a zahladím tvá města. V hněvu a rozhořčení vykonám pomstu na pronárodech, které mě neposlouchají.Micheáš 5:9-14

Asýrie byla jedním z nejkrutějších národů, s nimiž musel Izrael bojovat. Odkaz na tento národ slouží jako symbol krutého zotročitele, kterého Kristus zničí slávou svého příchodu. Kristovi vykoupení ze všech věků budou vzkříšeni z mrtvých a žijící spravedliví budou proměněni, budou shromážděni anděly a potkají se s Pánem v nebi.

Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.1Te 4:17
Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Nuž, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene. Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.Izaiáš 26:19-21

Po této válce bude země pustá a mrtvá a začne milénium pokoje. Další článek – Spoutání Satana – se zabývá tím, co se stane Satanovi, který na zemi zůstane.


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa