Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Náboženské směry > Babylonské náboženství > Kniha Zjevení odhaluje Babylon doby konce
Zjevení 17 k popisu Babylonu používá běžnou biblickou symboliku. Kdo je tato „žena oděná purpurem a šarlatem“ a co má v plánu?

Ve Zjevení 14:6-13 nám Bible vypráví o třech mocných andělech, kteří zvěstují tři velmi důležitá poselství pro lid, který žije v poslední době. Druhý anděl zmiňuje ve svém poselství Babylon, když říká:

„Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“Zjevení 14:8

Abychom toto poselství pochopili, musíme nejprve identifikovat moderní Babylon. Před Babylonem nás varuje řada veršů z knihy Zjevení, které zároveň napomínají Boží lid, aby odtud vyšel. Poselství ze Zj 14:8 se navíc opakuje ve Zj 18:2 a varování zde ještě více zdůrazňuje duchovní úpadek systému.

Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka.“Zjevení 18:2

Zlověstní a nenávidění ptáci musí odkazovat na imitaci Božího Ducha. Tato imitace ovládne systém a vzbudí v lidech přesvědčení, že spolupracují s Boží mocí, přestože půjde o klam pod rouškou pravdy. Ve 4. verši čteme, že Jan zaslechl z nebe jiný hlas:

… Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.Zjevení 18:4

Bůh by nevybízel svůj lid, aby vyšel z Babylonu, pokud by pro něj mělo být nemožné ho identifikovat. Během prvních století po zrodu křesťanství odkazovala židovská a křesťanská literatura na papežský Řím jako na Babylon. Také v 1. Petrově listu 5:13 je toto město označeno za Babylon, protože Petr psal svá slova v Římě a fyzický Babylon už tehdy neexistoval.

Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená [církev], která je v Babylonu, a Marek, můj syn.1.Petr 5:13

Tuto souvislost uznávají i římští katolíci:

„Babylon“, odkud Petr adresuje svou první epištolu, označuje v myšlení autorů poznámek, a to jak protestantských, tak katolických, Řím. Slovo Babylon je symbolem zkaženosti, která tehdy v císařském městě panovala.1

Žena ze Zjevení 17

Zjevení 17 nám dává nahlédnout do povahy Babylonu. Pomocí prorockého jazyka nám popisuje ženu, která celou svou bytostí odmítá Boha:

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva a na svém čele měla napsané jméno: „TAJEMSTVÍ, BABYLON, TEN VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“Zjevení 17:4-5

Žena jedoucí na šelmě ze Zjevení 17

Popis uvedený v knize Zjevení – žena jedoucí na šelmě – vykazuje všechny charakteristické rysy římské církve, které jsou zároveň synonymem atributů duchovního Babylonu. Řím tak v podstatě vztahuje symboliku použitou v této kapitole přímo na sebe. Z důvodu jejího odpadlictví většina protestantů reformačního a poreformačního období označovala římskou církev za duchovní Babylon, odvěkého nepřítele Božího lidu.

V Bibli je žena symbolem církve.

Panně krásné a rozkošné připodobnil jsem byl dceru Siónskou.Jr 6:2 BK

Prorok Izajáš vztahuje symbol ženy dokonce na nevěstu. Čistá nevěsta tak reprezentuje čistou církev.

… A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.Izaiáš 62:5

Ozeáš popisuje spojení Boha a jeho lidu následujícím způsobem:

Zasnoubím si tě navěky…Oz 2:21

Stejnou symboliku najdeme i v Novém zákoně:

… zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.2K 11:2
Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal…Ef 5:22-25
Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.Zj 19:7.8

Tento nádherný obraz Krista a Jeho nevěsty, církve, je poničen tímto obrazem církve, „se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země“ (Zjevení 17:2).

Římskokatolická církev je jedinou církví na zemi, která naplňuje následující identifikační znaky ženy, nazvané ve Zjevení 17, Babylon:

Matka
To veliké město
Číše
Barvy a bohatství
Sedm hor
Na čele je napsáno: tajemství

Popis Babylonu z knihy Zjevení jednoznačně jako Babylon identifikuje římskou církev. Při našem zkoumání jsme již viděli, jak Řím naplňuje také všechny atributy z proroctví z knihy Daniel a ty se atributům taktéž velmi podobají. Kvůli odklonům římské církve od Bible, většina protestantů z dob reformačních a po-reformačních, také odkazovala na Řím jako na duchovní Babylon, toho velikého nepřítele Božího lidu.

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Další články ze série: Babylonské náboženství 

Odkazy

1 Faith of Our Fathers, James kardinál Giggons, 1980, str. 87.
2 Katechismus katolické církve, článek 3, 2030.
3 Kardinál Ratzinger, „Dominus Iesus“, 9/4/2000.
4 R. Jeffrey Smith, Washington Post Foreign Service, středa
6. září 2000, str. A13, ROME.
5 History of Christianity, str. 410.
6 Eucharist Meditations, str. 111.
7 Tridentský koncil, 13. sezení, VIII. kapitola, schváleno 2. vatikánským koncilem.
8 Dignity and Duty of the Priest, vyd. E. Grimm, 1927, str. 27.
9 1994, Katechismus katolické církve, 1030.
10 Catholic Layman, červenec 1856.
11 Dave Hunt: A Woman Rides the Beast (Žena jedoucí na šelmě), str. 438.
12 The Huguenots, str. 7.
13 Bonaventure Hinwood: More Answers to Your Questions.
14 Tamtéž.
15 The Pope and the Council, str. 117.
16 History of the Christian Church, sv. 4, str. 280.
17 Babylon Mystery Religion Ancient and Modern, str. 129.
18 W. F. Barry, The Papal Monarchy, str. 45-46.
19 Catholic World, březen 1894, str. 809.
20 Webster’s Dictionary, 1929.
21 The sun in myth and art, UNESCO, str. 90.
22 The sun in myth and art, UNESCO, str. 87-88.
23 Alison Griffi th, Mithrais.
24 Barbara G. Walker, The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, Harper & Row, 1983, str. 725-726.
25 Encyclopedia Britannica, sv. VII, str. 614.
26 The Catholic Encyclopedia, článek „Velikonoce“.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa