Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Když starověký Izrael zavrhl dobrou zprávu o Ježíši, evangelium se rozšířilo do celého světa – ke všem národům a lidem.

Když židovský národ odmítl Mesiáše, evangelium bylo určeno všem národům a všichni, kdo uvěří v Ježíšovo jméno, se stanou duchovními potomky Abrahama. (Galatským 3:16,29; Ř 4:16; 9:3.8)

Apoštol Pavel hovoří o křesťanech jako o „Božím Izraeli“ (Galatským 6:16) a „obřízce“. (Filipským 3,3) Bůh dal Abrahamovi obřízku jako symbol toho, že patří k Božímu lidu. Když Pavel označuje všechny křesťany jako obřízku, dává nám najevo, že Boží království a zaslíbení s ním spojená byly odňaty Židům a předány duchovnímu Izraeli. Tato nová obřízka není obřízkou těla, ale srdce.

Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.Matouš 21:43-44

A každý, kdo Kristu dovolí, aby ho přetvořil a změnil jeho charakter, dostane nové jméno: „Izrael“. Stejně, jako jej dostal před tisíci lety Jákob.

Ježíš si nevybral svých dvanáct učedníků náhodou. Stejně jako dvanáct patriarchů byli zakladatelé starověkého Izraele, tak se těchto dvanáct mužů stalo základními kameny nového Izraele, kterému Bůh zaslíbil království (Matouš 19:28; Lukáš 22:30). Následující volba dalších sedmdesáti je vytvořena podle vzoru volby sedmdesáti starších, které vybral Mojžíš ve starém Izraeli. (Numeri 11:16)

Duchovní strom

Stripped bombax tree silhouette

Skutečný Boží Izrael je ostatkem vyvoleným z milosti (Římanům 11:5). V Římanům 11:17-24 hovoří Pavel o olivovníku, který představuje Izrael. Jeho větve (Židé) byly odlámány kvůli nevíře a byly naroubovány nové olivové výhonky (pohané), aby měly podíl z výživy stromu. Přirozené větve by mohly být připojeny zpátky ke stromu pouze za předpokladu, že budou akceptovat podmínky. Bůh nedělá mezi národy ani jednotlivci žádné rozdíly. Všichni, kteří se k němu obrátí, budou přijati.

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.Římanům 10:12
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.Galatským 3:26
Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.Jan 15:5-7

Nový Izrael je dědicem zaslíbení Boží smlouvy. Ti, kteří přijali Krista, se stávají vyvolenými lidmi, královským kněžstvem, svatým národem, lidem patřícím Bohu. (viz 1.Petrova 2:9.10 a Exodus 19:5.6)

Lidská rasa má zoufalou potřebu vykoupení a spásy, a Bůh touží lidem odpustit a očistit je (Jan 3:16; 1. Timoteovi 2:4). Od té doby až do dnešních dnů bylo vždy úlohou církve přinášet světu evangelium.

Od dob nového zákona prožívá duchovní Izrael se svými vzestupy a pády jízdu na horské dráze.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Další články ze série: Sionismus 

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa