Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Biblické lekce > Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Každý rok, v období Vánoc, oslavujeme narození Ježíše Krista. Je to čas radosti a štěstí a také čas pro zamyšlení. Ale věděli jste, že na každé proroctví týkající se prvního příchodu Krista ve Starém zákoně, připadá osm proroctví zmiňujících jeho druhý příchod? V Bibli je Ježíšův návrat uváděn na více než 1500 místech. V Novém zákoně je návrat našeho Pána zmiňován dokonce v každém pátém verši. Tak důležitá je to událost! Bylo to i nejoblíbenější Ježíšovo téma a poměrně často o něm hovořil. V dnešní lekci se budeme zabývat tím, co nám Bible říká o této úžasné události – tedy o příchodu Krista.

  1. Jaký slib dal Ježíš svým učedníkům ohledně svého návratu?
  2. Co řekl Ježíš, že udělá, až se vrátí?
  3. Jak je v Bibli popsán způsob, kterým se Ježíš vrátí na zem? ;
  4. Bude jeho příchod tajnou a tichou událostí?
Poznámka: Jeho příchod nebude tajný. Bible říká, že každý si bude vědom toho, že tato vrcholná událost právě nastává. Bude to velmi reálná, viditelná a slyšitelná událost.
  1. Co budou dělat andělé v době Kristova příchodu? ;
Poznámka: Když jeden anděl odvalil kámen od Kristovy hrobky, římští vojáci zůstali jako mrtví, oslněni zjevem anděla, který vypadal „jako blesk“. (Matouš 28,2-3). Představ si tu nádheru – „desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců“ (Zjevení 5,11) andělů přicházejících s Kristem.
  1. Co se stane s těmi, kteří jsou „v Kristu“ v době jeho příchodu?
  2. Co budou v tomto čase dělat ti, kteří nejsou „v Kristu“?
Poznámka: Toto je jeden z nejsmutnějších výjevů z Bible – lidé, kteří vědomě a opakovaně odmítají toho, který je tolik miluje, si teď konečně uvědomují, že jsou ztraceni. Jak žalostné, když to pro ně mohlo dopadnout úplně jinak.
  1. Co se stane s našimi těly, až se Kristus vrátí?

Závěr: Příchod našeho Pána nebude tajnou událostí, ale spíše tou nejúžasnější, kterou kdy tento svět viděl. Pro některé to bude nejkrásnější událost a pro jiné zas ta nejděsivější.
Bůh si přeje, abychom s ním byli v nebi všichni, ale nemůže nutit ty, kteří ho odmítají. Nemůže vzít s sebou ty, kteří tam být nechtějí. Už nikdy více nemůže riskovat opětovné narušení harmonie v nebi.

“Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejduli a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.
„Hle, přichází s oblaky“ a „uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli“, a „budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země“. Ano, amen.
Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech 11a řekli: “Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.”
Náš Bůh přichází a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní. Povolává nebesa shůry, povolává i zemi, aby soudil svůj lid.
Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.”
“Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy;
protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.
Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali těm horám a skalám: “Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?”
Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: „Smrt byla pohlcena ve vítězství.“

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa