Úvod > Kontakt > Svědectví, zkušenosti a povzbuzení

Svědectví, zkušenosti a povzbuzení

Chtěli bychom na této stránce vzdát čest a chválu našemu Pánu Ježíši Kristu a podělit se o některé z vašich svědectví, zkušeností a povzbuzení, které jste nám zaslali. Jsme za každou takovou sdílenou zkušenost velmi vděční a myslíme si, že by mohli udělat radost a povzbudit i naše bratry a sestry v Kristu. Chtěli bychom vás tímto také povzbudit, aby jste nám i nadále zasílali vaše zkušenosti s touto misijní prací, protože z nich máme obrovskou radost a věříme, že nejen my, ale i další bratři a sestry a celé nebe, které zpívá a plesá nad každým hříšníkem, který se obrátí k Boží milosti.

Svědectví a zkušenosti


Zkušenost z přednášek s Walterem Veithem

Ze stránky “Ohlédnutí se za přednáškami s Walterem Veithem“:

Krásným momentem dne, jak už to tak bývá, byla neplánovaná spontánní otázka do publika za účelem povzbudit našeho bratra ve službě: „Kdo již zná Waltera Veitha a obdržel skrze jeho službu do svého života požehnání?“ Většina sálu se postavila, a když byly vyzváni ti, kterým jeho služba pomohla stát se adventistou či obnovit závazek k adventní církvi, aby přišli na pódium, pokud tak chtějí poděkovat, pódium se postupně zaplnilo a více než 100 lidí takto vydalo své svědectví. Mezi těmito stálo také mnoho mladých lidí.

Tento pohled přivedl nás všechny a především vedoucí zahraničních poboček Amazing Discoveries, Wenzela Goubeje a Stana Sedlbauera spolu s Walterem Veithem k radostnému dojetí, že tolik lidí, o kterých vůbec nevěděli, zaslechli poselství této služebnosti, i když vlastně nikdy nic v českém jazyce přímo nevydali. Bůh však použil tato poselství, aby tyto lidi oslovil.


Všechny Vás zdravím.
Ráda bych se touto cestou zkontaktovala s lidmi, kteří stejně jako já, mají rádi p. Veitha a rádi studují Bibli.
Uvěřila jsem cca před 3/4 rokem právě díky přednáškám p. Veitha a mezi věřícími mám velmi málo přátel. V životě plném “světáků” cítím, že potřebuji kontakt s lidmi, kteří budou mít pochopení pro mou víru a budou sami rádi, když ji se mnou budou moci sdílet. Cítím potřebu, mít kolem sebe lidi, mezi kterými se budu cítit “normálně” a budu se moci spolu s nimi rozvíjet směrem, který Pánu Ježíši činí radost.Katka

Katka poté přišla na pozvání do brněnského sboru na Olomoucké ulici a je to právě ta Katka, která se na požádání několika větami podělila na pódiu o svoji zkušenost při přednáškách Waltera Veitha ve Frýdku Místku. Chvála Pánu za ni.


Pavel Macan - Má cesta víry

Pavel Macan z Hrušovan se sdílí se svojí cestou víry. Při poslechu audio-kázání Waltera Veitha, kdy prožil útok na jeho dosavadní přesvědčení (slyšel, že papežství je antikrist a že katolická učení nepochází z Bible), na něj začal nejprve křičet a proklínat ho, avšak poté se dále modlil, aby mu Pán ukázal pravdu. Jsme vděční Pánu za to, že On svá zaslíbení plní: “Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.” – Matouš 7:7-8


Karel Větrovský - životní příběh mé cesty k víře

Životní příběh Karla Větrovského z jeho křtu:

Psaná verze:

Dnes je tomu přesně 1 týden od chvíle, kdy jsem se nechal podruhé pokřtít. Ten první křest, který se stal před téměř 57 roky raději nepočítám, protože jsem se k němu nerozhodoval sám a dobrovolně. Pocházím z nevěřící rodiny a tak asi není divu, že má cesta trvala tolik let. Do kostela jsme nechodili a na věřící jsme pohlíželi spíše jako na někoho kdo naletěl těm babským povídačkám o Pánu Bohu v nebi, který vidí každý náš krok a řídí naše životy. Stejný názor převládal i na církev (převážně katolickou), která se žel za dlouhá staletí své existence v našich očích natolik zdiskreditovala, že jsme křesťanství a víru v Boha považovali za podvod na slušné a důvěřivé lidi a církev jsme vnímali jako instituci, která si z morálních kvalit slušných lidí udělala výnosný byznys sama pro sebe. Když k tomu všemu ještě přičtu svou povahu materialisty, který věří pouze tomu co vidí, nemohu stále uvěřit tomu, že jsem dokázal překonat své předsudky a uvěřit v existenci živého Boha.

A jak má cesta začala? Dnes vím, že ji měl Pán Bůh od začátku skvěle naplánovanou a připravenou a že z nesmírné lásky ke mě, stejně jako ke každému z Vás, mě trpělivě připravoval na cestu víry v jeho existenci. Coby osmiletý chlapec jsem proti své vůli odcestoval pouze s maminkou do Austrálie. Psal se rok 1968. Neuměl jsem v té době ani slovo anglicky a tak začátky nebyly lehké. O pár let později jsme se přestěhovali zpět do Evropy, do Německa, kde jsem strávil další rok v cizí zemi. Zkušenosti z pobytu v zahraničí mě však skvěle připravili pro život, neboť jsem se naučil nejen samostatnosti, vynalézavosti jak si poradit v těžkých životních zkouškách a ke skromnosti, ale také jsem získal mnoho důležitých zkušeností ze světa. Navíc jsem se naučil plynule hovořit dvěma světovými jazyky (ruštinu do toho nepočítám, protože jsem měl v té době ke všemu z SSSR averzi) – což byla deviza, ze které jsem profitoval celý život. O několik let později, když jsem dokončil studium na střední škole a začal pracovat, jsem se seznámil se svou budoucí manželkou Evičkou. Krátce po revoluci jsem začal úspěšně podnikat a brzy jsme vlastnili několik restaurací a zaměstnávali desítky zaměstnanců. V té době byla má žena ještě nevěřící (i když tvrdí, že pouze formálně), ale krátce po narození našeho prvorozeného syna přijala víru i křest a od té chvíle měla jen jediné přání: obrátit i mne na cestu věčného života s Pánem. V mém případě to byl ovšem nerovný, troufám si říct až nadlidský úkol, neboť já jsem měl v těchto věcech naprosto jasno! Bibli jsem v té době bral jako zajímavý, byť na čtení poněkud těžký historický román, ve kterém je sice pár dobrých rad, jak by měli lidé žít, aby se jim dobře vedlo, ale to stále nebyl dostatečný důvod k tomu, abych kvůli tomu věřil v jakéhosi Boha a ještě se k němu modlil. Vůbec mi nedocházelo, že bych měl být, snad kromě svých rodičů, někomu vděčný za svůj život. Bylo pro mne nepřijatelné uvěřit tomu, že Bible je otevřený dopis nám lidem od živého Boha, ve kterém nám detailně popisuje a vysvětluje podstatu našeho bytí, vznik Země a celého vesmíru. Jak a proč vznikl vesmírný boj mezi dobrem a zlem, a že Bůh nám toto sděluje prostřednictvím Bible, kterou po staletí psali proroci na základě vidění, kterými k nim Bůh promlouval. Je to tak jednoduché, přesto mi trvalo bezmála 18 let, než jsem to celé pochopil. Neustále jsem se v tom plácal dokola: život a jeho vznik na této Zemi – evoluce versus stvoření? Co je pravda a co je lež? Moje manželka mě sice stále a neúnavně seznamovala s mnoha skvělými lidmi z naší církve Adventistů sedmého dne, a s mnohými z nich jsme se v krátké době stali dobrými přáteli. Často se mi snažili pomoci a trávili se mnou dlouhé hodiny vysvětlováním a odpověďmi na mé zvídavé otázky z Bible, ale stále to nepomáhalo. První zvrat po mnoha letech mého beznadějného bloudění nastal před dvěma roky. Tehdy do K. Varů přijel na týdenní cyklus přednášek o stvoření Mgr. Libor Votoček, absolvent matematicko – fyzikální fakulty. Když jsem tehdy šel na jeho první přednášku, ještě jsem netušil, jaký dojem to na mě udělá. Bylo to poprvé, kdy jsem slyšel srozumitelnou formou vysvětlení, jak nesmírně složitý proces musí nastat, aby mohl fungovat ten nejjednodušší živý organismus. Nemohu se pouštět do rozboru jeho přednášek, ale pravda je taková, že i ten nejjednodušší organismus nebo jen pouhá buňka v těle kteréhokoliv živočicha je něco natolik složitého, že je v podstatě nemožné, aby to vzniklo náhodou a z ničeho a ještě to fungovalo naprosto bezchybně s dalšími buňkami, i kdyby to trvalo miliardy let. Co teprve složitější formy života, rostliny, hmyz, zvířata, ekosystém atd… To ještě stále nejsme u člověka ani u vesmíru. Složitost a fungování vesmíru jen u naší sluneční soustavy je z vědeckého pohledu stroj natolik složitý, že kdyby nevyšla pouhá tisícina jednoho procenta ze všech náhod, které by musely nastat při jeho vzniku, jak o tom jsou přesvědčeni evolucionisté, život na této Zemi by nebyl možný. Následovali další přednášky: Prof. Dr. Mirek Král, Prof. Walter Veith, Pavel Šimek o Starém Zákonu a nakonec, pro mé rozhodnutí zásadní, byla série přednášek Radima Passera, kterých jsem se účastnil před třemi měsíci. Najednou mi všechno začalo dávat smysl a uvědomil jsem si, že bez inteligentního tvůrce není možné, aby zde byl život. Konečně jsem začal věci chápat, totiž že zde na Zemi opravdu nežijeme náhodou. A když jsem konečně přijat tuto pravdu, bylo pro mne už velmi lehké přijmout i učení z Bible spolu s vírou ve Stvořitele celého vesmíru. Tehdy jsem se veřejně rozhodl pro svůj křest jako důkaz víry v Boha a jeho zaslíbení v život věčný. Dnes nemám důvod nevěřit tomu, co nám lidem náš Stvořitel prostřednictvím Bible přislíbil: věčný život bez bolesti a útrap a odpuštění našich hříchů, které za nás vykoupil vlastní krví. Jediné co za tento dar, který si ani nezasloužíme, od nás chce je to, abychom v něho uvěřili a přijali ho v svém srdci jako svého přítele tím, že se budeme řídit jeho přikázáními. Toto svědectví dnes píšu jen několik dnů od svého druhého křtu, kterým jsem se po mnoha letech vnitřních bojů sám se sebou rozhodl veřejně přijmout dar spasení a víru v Ježíše Krista. Jsem nesmírně vděčný všem, kteří mi na mé cestě pomáhali, Radimovi Passerovi za jeho štědrost a pomoc k tomu poslednímu kroku, manželce Evičce a především Pánu Bohu za to, že to se mnou nevzdal.Karel Větrovský


Michal Šimonek - Příběh obrácení
Moje zkušenost s křesťanstvím začala už od útlého věku. A to díky rodičům a hlavně babičce. Jako malý jsem byl pokřtěn pokropením v klasickém kostele jako katolík a tak jsem byl vlastně katolíkem z povinnosti nebo z tradice 🙂 Tak jako tak, Bůh mě nejspíš životem provázel a do cesty mi dával převážně solidní lidi i rozumnou výchovu rodičů. Když už jsem měl rozum, v Boha jsem věřil, ale neměl jsem nějakou představu, jaký je to přesně Bůh, zda funguje ve stylu, já udělám něco pro tebe a teď ty, Bože, udělej službičku mně. V kostele mi o něm příliš neřekli. Kostel byl pro mě nudný obřad, kdy pouze část kázání mě trochu bavila a nutila k zamyšlení. Nějaké základy mi vyprávěla i babička, ale zároveň padla zmínka o Marii, zázracích a prostě musíš se modlit tyto a tyto modlitby. Vše co řekl kněz, bylo pro mě pravdou. Proč by nám přeci lhal? Když už jsem byl v Brně a chodil na VŠ, můj vztah ke kostelu ochladl. Nudné písně, na oko smutní lidé, vše podle nějakého naučeného řádu, nedávalo mi to hlubší smysl… přesto jsem uvnitř v nějakého Boha věřil, jen jsem nevěděl, jak to s Ježíšem, Duchem svatým a Bohem vlastně je – jak jej poznat. Vše se změnilo asi v roce 2014, kdy jsem se chystal na běžecký závod a slíbil Bohu (ke kterému jsem i tak občas vnitřním hlasem mluvil), že pokud závod zaběhnu dobře, navšítívím zas katolický kostel a budu Ho hledat. A stalo se tak. Závod dopadl pro mě dobře, chodil jsem znovu do kostela a snažil se Ho tam najít. Soustředil jsem se na každý detail, dokonce ve volném čase jsem hledal informace i na internetu – otec Pio, Zjevení Marie, různá dogmata, proroctví od Marie atd. Ale čím více jsem hledal na internetu, tím více jsem narážel i na jiné stránky, které psaly jiné věci. K Bohu jsem v srdci stále promlouval své touhy, přání a upřímné, byť stále naučené modlitby… Něco mi začalo nesedět, Bůh mi pravděpodobně ukázal, že ta pravda není ta, které jsem věřil a ve které jsem vyrůstal. Ať už to byl web www.utopie.cz a nebo www.neuveritelnaodhaleni.cz. Dále mi známý jednou poslal odkaz na Youtube video, kde přednášel jakýsi profesor z Německa (později jsem zjistil, že je to Walter Veith). A znovu jsem byl překvapen, jak se X informací shoduje a zároveň dost odlišuje od učení, které nám říkali v kostelech (peklo, očistec, nutná hostie, zpověď atp.). To byl první větší krok, který mě donutil koupit si Bibli a poprvé v životě ji přečíst. Hltal jsem s nadšením kapitoly, i když ne vždy jsem všemu rozumněl, ale hltal jsem i další přednášky na internetu, rady, vysvětlení těžších pasáží, až jsem se v roce 2016 dostal k první návštěvě sboru adventistů. Osobně se domnívám, že celé toto řídil Bůh a díky Ježíši Kristu za to. Nevím, proč zrovna já, když mi osobně přijde, že nijak v ničem nevynikám, ani dodnes nejsem „svatý“ a mám svoje vnitřní boje o kterých Ježíš ví… Ale jen tak něco, v milosti Boží, mě od přesvědčení a víry neodlomí. I přes mé chyby budu věřit a doufat v Ježíše Krista, že mě tu jednou nenechá a vezme mě tam, kde budou všichni jedna velká Boží rodina 🙂 Michal Šimonek

Dobrý den,
dneska jsem poprvé objevil vaše stránky. ADtv již sleduji a studuji přes 6 let. Mám doma i sérii originál DVD. Postupem času jsem začal objevovat videa již přeložené, někdy titulky a jindy audio. Žiji přes 18 let ve spojených státech… jsem moc rád, že máte přeložené série the Genesis konflikt a Totální útok. Mám spoustu přátel, kteří neumí anglicky a doposud jsem dával jen odkazy na youtube videa, které jsem tam objevil přeložené. Tak bych vám chtěl ještě jednou podekovat, za tyhle stránky a za vaši snahu a mravenci práci to dat všechno takhle dohromady. Ještě jsem chtěl dodat, ze Walter Veith je můj nejoblíbenější učitel, kazatel atd. Díky jeho přednáškám, jsem se přidal k církvi adventistů sedmého dne asi před 4 lety. Stal jsem se před 4 lety také veganem, přes noc, díky jeho přednáškám. U mě to bylo ze zdravotních důvodů, kde jsem trpěl zánětem tlustého střeva přes 14 let a byl neustále na lécích. Teď jsem díky této stravě zdravý a bez zdravotních potíži a bez léků (kdy mě lékaři tvrdili, že budu na práškách po zbytek života anebo, že budu muset na operaci tlustého střeva, která mě hrozila těsně před tím, než jsem zhlédl ty přednášky). Modlil jsem se za zázrak a ten přišel v podobě přednášek, díky kterým jsem se vyléčil.Honza

Jan na svém blogu po návštěvě přednášek v Brně napsal:

Rád bych všem čtenářům nabídl mé pocity z návštěvy posledního dne přednáškového cyklu prof. Veitha v Brně. Tento muž v posledních několika měsících razantně otočil celé mé vnímání duchovního světa a nalézání Pravdy. Jeho přednášky byly jako pomyslný poslední kousíček obrovské mozaiky, která se zčistajasna počala skládat přímo před mýma očima. Po mnoha letech duchovního bloumání a zkoumání nejrůznějších ezoterických a nadpřirozených jevů, se ukazuje, že to vše byla cesta, kterou jsem prošel, abych nakonec skončil u evangelia Ježíše Krista, jako absolutní odpověď na všechny mé otázky.
Prof. Veith otevřeně hovoří o současné moci papežství a odhaluje biblická proroctví, která naprosto přesně zapadají do našich časů. Přináší světlo do tajných doktrín a učení, odhaluje tajné společnosti a skryté agendy. Z pódia na vás sálá energie a vitalita tohoto úžasného člověka, který se dělí o poznání, jehož rozsah se nedá slovy vypovědět. Každého upřímně hledajícího to dříve nebo později musí nasměrovat k podobným tématům. Navštívil jsem v Brně poslední den z cyklu jeho přednášek. Upřímně jsem čekal v sále mnohem více lidí, ale možná to bylo tím, že byl poslední den. Celá akce byla velmi profesionálně organizovaná, skvělý překlad a audiovizuální technika.
V úterý nesly přednášky názvy: Dva spojenci dnešní doby a Nadcházející vyvrcholení dějin. Před sálem byla možnost zakoupení knih a zdarma byly k dispozici nejrůznější brožurky a příběh prof. Veitha. Tento výlet do Brna určitě stál za to. Ocitl jsem se tváří tvář člověku, který srozumitelným a jasným empirickým způsobem odhaluje skutečnou povahu našeho světa. Zatím jsem neměl možnost potkat nikoho podobného a byl to pro mne skutečně silný zážitek.

Děkuji celému týmu Amazing Discoveries za uspořádání a určitě si objednám DVD z poslední přednášky, která byla pro mne jedinečná. Všem doporučuji zhlédnout sérii Totální útok na youtube.Jan

Jan dále sdílel své poznatky a zkušenosti a další lidé na jeho stránkách napsali:

Děkuji za nové světlo na obzoru. 18 let jsem hledal na stejných stezkách jako vy, od Krista jsem se vzdálil, a Vy jste mne inspiroval k cestě zpět.
Přeji krásný den.
P.S.: přiznávám se ke Kristovi, jak píše Bible.pepe
Do nedávna jsem si myslela, že UFO je neškodné. Po přečtení některých Vašich článků jsem pochopila, že tomu tak není. Jestli tomu teda dobře rozumím, tak za těmito jevy stojí sám Satan, aby jsme falešně věřili v mimozemské bytosti. Přitom vlastně lidi věří v Satana? Proč potom jsou ufo lodě viděny ve vesmíru, nebo jak tankují plazmu u slunce, co tam dělají. Spoustu věcí mám ještě nevysvětleno. Snad se dočtu víc, abych si to dala celé dohromady. Jinak díky za Vaše stránky, chodím sem často, denně..wanda

Další vaše svědectví a zkušenosti:

Tohle mi dokonale slepilo mé střípky roztroušené všude možně do neuvěřitelné mozaiky, resp. všechny jeho přednášky, ale tahle dává fakta dokonale do kontextu s historií, tak jak jsem ji do té doby měl zaškatulkovanou jako ‘realita’.Tomáš

Walter Veith mě přivedl k Bohu, je to cca 1,5 měsíce zpátky – jsem mu velice vděčná, za to, že mi ukázal pravdu!!!!Hanka

Kniha Na pravde záleží pomohla mnohým sa rozhodnúť prijať celú biblickú pravdu. Je to rok tomu, čo vznikol nový adventný zbor. Je nás cez 30 členov a máme veľa priateľov, kterým môžeme poslúžiť vašimi dokumentmi. Vďaka za vynikajúcu prácu, ktorú konáte pre Pána, treba v nej pokračovať. Pán vám žehnaj.Josef

…jsem opravdu vděčná, že přednášky W. Veitha byly – asi sice za velkých pro vás obětí – vůbec zde uskutečněny… Jsem šťastná, že jsem mohla být při tom…a moji tři nepokřtění chlapi též… Díky těm přednáškám jsme totiž pokračovali doma s manželem ve sledování dalších a dalších Walterových přednášek na 3AN.sk a manžel dokonce zasílal svému kamarádovi (zatím ateistovi) upozornění na odkaz na tento portál… Ještě jednou velice děkuji za vaše aktivity a práci pro Pána, ze které jsem mohla mít – i moje rodina – takový užitek.
Ať i nadále vám Pán žehná a chrání vás.
Těším se – a velice – na další setkání.
S úctou, láskou i vděkem, Eva.Eva

Povzbuzení a modlitby

Přednášky profesora Veitha v Brně byly přesně vybroušený drahokam, který zazářil svými duhovými barvami do pošmourných dní. Výborně zpracované, na sebe navazující, stručné a výstižné, a přesto dostatečně informující, doplněné špetkou humoru v tu pravou chvíli na odlehčení jinak závažných témat, burcujících svou povahou, ale zároveň uklidňujících zjevením Biblických pravd a představením Božího láskyplného řešení. Hluboké znalosti pana profesora ho předurčují ke službě, která je v mnohých případech to jediné, co je neobrácený svět ještě schopen přijmout. Děkujme Pánu za takovéto pokorné služebníky a snažme se jej ze všech sil podporovat…Štefan, diakon sboru
Díky Bohu, že se něco děje u nás. Pláču k Pánu za můj lid, který byl dříve slavný věrným následováním Boha a teď je mezi adventisty známý jako nejsekulárnější země Evropy… Mám v Ostravě tři sourozence, dva z nich studovali v Brně. Šárka na přírodovědecké fakultě, Zdeněk strojařinu. Třetí bráška, Dalibor studoval v Ostravě. Když jsme před 45 lety horlivě s mojí tetou a bábinkou přijaly pravdu Boží, brali nás jako fanatiky. Obě dvě ty drahé ženy už odpočívají v Pánu. Jenom rozvedená žena mého bratrance s dcerou Bohdankou přijaly pravdu… Před 30 lety jsem odjela za manželem na Kubu, po deseti letech do Kanady. Bydlím v Ottawě s dvěma dětmi. Patříme do nové skupinky v centru města, Hope central SDA Ottawa. Jsme misijní skupina. Když tady pracuji pro druhé, moje srdce pláče pro moje sourozence. S mojí dcerou voláme k Pánu třikrát za den za požehnaní v misijní práci na našem misijním poli, v celém světě a speciálně za práci v Česku a za moje sourozence. Modlím se o moudrost a Boží milost, aby je Pán znovu oslovil. Nemyslím, že by přišli na program, ale prosím, modlete se za ně… Modlím se velice za vaši akci, za br.Veitha (nikdy jsem o něm neslyšela dříve). Budeme se za vás modlit v naší skupince. Pan vám bohatě odplať a uprostraň k svobodné práci na jeho díle. Je třeba dokončit Boží práci co nejdřív. Je třeba pracovat pod vlivem Ducha a v lásce. Dej vám Pán vidět hojné výsledky vašeho úsilí, hojné ovoce. Kéž se pravda síří nejenom u nás, v Čechách, ale v celé Evropě, po všech místech, kde ještě není slyšet hlas Boží. V Thajsku, Koreji, Čině. Ať zní všude poselství anděla ze Zjeveni 18. Je čas k dokončení všeho. Pán s vámi. Modlím se za vás.Svatava
Amen. Modlíme se dál… Ať je nám Bůh milostiv, a celé církvi. Ať Bůh provází svým požehnáním a svou mocí slovo.. i své služebníky. A nás všechny připraví pro nastávající dny a vede k vítězství.Míla
Nemate tušeni jak jsem moc rad, že existuje takoví skvělí služebník jako je můj velký bratr Veith. Moc mně obohacuje v poznání pravdy Boží. Jsem rád, že existujete. Chodíval jsem do církve adventistů… musel jsem přestat chodit. Proto je to pro mne neocenitelné. Jsem Vám za to moc vděčný.Tibor
Chci velmi poděkovat za uspořádání této akce, nesmírně si toho vážím a věřím, že i přes všechnu negativní reklamu a problémy, které církev vyvolávala, stojí za to mluvit pravdu a chtít, aby i naši bližní měli šanci rozhodnout se správně, nenechte se ničím odradit 🙂 DěkujiKatka
Dobry den,
ďakujeme za pozvanie Veitha do ČR, bolo to velmi požehnane a Bohem vedene, keby si tak každý uvedomyl v akej dobe žijeme, v dobe keď náš Pán už neklepe, ale už otvára dvere, aby slavně druhýkrát prišiel, tak prosme nášho spasiťela, aby zmenil naše charaktery na charakter Kristov… nech Pan sprevadza prof. Veitha pri hlasani troj-anjelskeho posolstva.
Jsem velmi vděčná za dabované přednášky Prof. Dr. Waltera Veitha do češtiny. Kdo (tak jako já) neumí cizí jazyk, by byl o mnoho ochuzen. Takže VELMI DĚKUJI za možnost poslechnout si tyto přednášky! Marie
Já osobně děkuji a nepřestanu děkovat (a to doslova se slzami v očích) za tohoto člověka = prof. Veitha!
Nedokážeme ani docenit to jeho obrovské nasazení s jakým jezdí po světě a obhajuje ve všech směrech BOŽÍ PRAVDU! Je to novodobý apoštol a hlavně nic netahá z rukávu – co se týká světa, všechno má podloženo a co se týká Boha, tak vše staví výhradně na Bibli! Odhalil tolik falše, podvodů a úskoků ze stran duchovenstva, ekumenismu a hlavně antikrista, že z toho běhá mráz po zádech a co se týká dění ve světě, tak ani nemluvím! Důkazem, že je to svatý člověk, je ten fakt, že už se mu dávno nestala “nějaká nehoda”…! Vždyť celý svět ležící v moci satana má důvod jej bezmezně nenávidět… Ale nejsmutnější je, že se k němu otáčí zády i řada lidí, kteří se vydávají za křesťany….

Jsem tělesně vážně nemocný… ale duchovně nevýslovně šťastný, protože jsem měl tu velkou čest a přednost poslechnout si a vidět online dnešní přednášky pastora Waltera Veitha…. Po tvářích mi tečou slzy a já děkuji našemu Pánu Ježíši Kristu, že používá tohoto novodobého apoštola, aby nás tak mocně posiloval, povzbuzoval a upevňoval naši víru a naději. Amen

Chci též vyzdvihnout, že pořad byl velmi zdařilý, jak po organizační, tak i technické stránce. Byl jsem přítomen v sobotu ve Frýdku Místku a taktéž jsem využil online přenosu. Věřím, že všichni lidé s upřímným srdcem poznali, že Pán je s námi, neboť témata, o kterých prof. Veith tak jasně a bez kompromisu hovořil, jsou pro naši přítomnost nejen aktuální, ale též nepostradatelná. Bůh i nadále žehnej jeho zdraví, úsilí a odvaze.

Pán s VámiLubomír

Děkuji Bohu, že jsou stále lidé, kteří se nebojí mluvit o Ježíši takto otevřeně a také Vám za to, že tuto práci děláte a podporujete toto dílo.
Bůh s VámiRadek
Dobrý deň,
ďakujem Pánu Bohu za Vašu stránku.
Píšem Vám, lebo si chcem zmeniť jedálniček a aj životný štýl a práve info na vašej web-stránke som si zvolil ako podklad pre zmenu, pretože mnohé štýly a diéty sú k dispozícii, ale len malo ich je založených na Božích princípoch.
Buďte požehnaný!

S prianím pekného dňaLadislav

Velice si vážím Prof. Dr. Waltera Veitha. Jeho přednášky mají „šťávu“. Je málo takových kazatelů, kteří káží biblickou pravdu nebojácně a s plným nasazením. Marek 16:15 říká: “Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Kéž mu Bůh stále žehná a vám též za tyto články.František
Dobrý den, vřelé díky za vaše recepty, budou mi inspirací při vaření zdravé stravy. S pozdravem EvaEva
Dobrý den,
děkuji za váš web ADCZ. Máte moc dobré stránky s pravdivými informacemi. Bůh Vám žehnej.Jaroslav

Máte na srdci své osobní svědectví, zkušenost nebo byste nás rádi povzbudili do dalších dní? Budeme nesmírně rádi, když se o to vše s námi podělíte 🙂 Děkujeme vám!

  Navigace

  Nejnovější
  Nejnovější příspěvky
  Nejnovější videa
  Přednáškové akce
  Sledujte nás na Facebooku
  Zdraví
  Články
  NEWSTART - Osm zákonů zdraví
  Alkohol pod lupou
  Excitotoxiny
  Káva
  Kontroverzní mléko
  Maso a Bible
  Rafinované potraviny
  Vegetariánský životní styl
  Videa
  Život v celé své kráse
  Pokrm k zamyšlení
  Cukrovka a Rakovina
  prof. John Scharffenberg v Brně
  Klub zdraví
  Zdravý talíř
  Recepty
  Snídaně
  Polévky
  Obědy
  Dezerty
  Pomocníci
  Užitečné grafy a tabulky
  Bible a víra
  Články
  Je Bible pravdivá?
  Pochopení Bible
  Kdo je Ježíš?
  Desatero přikázání
  Původ zla
  Boží plán na odstranění hříchu
  Příběh evangelia
  Křesťanský život
  Duchovní dary
  Den odpočinku
  Náboženské směry
  Uctívání slunce
  Babylonské náboženství
  Pohanství a katolicismus
  Pokřtěné pohanské svátky
  Sionismus
  Druhý příchod Ježíše Krista
  Milénium pokoje
  Co se děje po smrti?
  Videa
  Bez obav do blízkých událostí
  Biblická kázání
  Biblické odpovědi
  Boží Trojice
  Budoucnost Evropy
  Cliff! - Filozofie pro dnešek
  Cyklus biblických zamyšlení
  Ellen Whiteová a její kritici
  Hledání pravdy
  Hleďte vzhůru
  Ježíš: Tvá naděje
  Konflikt myšlení
  Kristus: naše Spravedlnost
  Kroky k osobnímu oživení
  Manželství, Posvěcení a Bible
  Misie v Bangladéši
  Modlitební seminář
  Nepřátelství
  Odlesky naděje
  Opravdové křesťanství
  Opravování Trhlin
  K zamyšlení
  Pochopte souvislosti světových událostí
  Poznat Boha
  Sedmý den
  Totální Útok
  Tváře milosti
  Úplná proměna
  Události posledních dní
  Věrné správcovství
  Vykopávání minulosti
  Zjevení pro dnešek
  Živý oheň (Věčné evangelium)
  Životní příběhy
  Bible Online
  Koupit Bibli
  Biblické lekce
  Evoluce vs Stvoření
  Články
  Podstata sporu
  Zapsáno v kamenech
  Fosilní záznam
  Od stvoření k obnově
  Původ života a rozmanitosti
  Videa
  Genesis Konflikt CZ
  Genesis Konflikt SK
  Walter Veith v Loma Lindě
  Zdalipak věda ví
  K zamyšlení
  Nebezpečí hudby, filmů a her
  Duchovní hudba
  Články
  Filmový a herní průmysl
  Hudební průmysl
  Videa
  Proroctví a světové události
  Články
  7 posledních ran
  Identifikace Antikrista
  Vpřed k Nedělnímu zákonu
  Videa
  Co nového profesore?
  Zprávy ze světa
  Papežství naplňuje proroctví
  Reformace
  Velký spor věků
  Články
  Reformace
  Příběhy reformace
  Katolické koncily
  Videa
  Oživení reformace
  500 let reformace: u cíle nebo u konce?
  Valdenští - Zpět do budoucnosti?
  Kořeny víry
  Strážci pravdy
  Putování reformací
  Láska a partnerství
  Články
  Videa
  Knihy ZDARMA
  Videa
  Přehled videí
  Nejnovější videa
  Seznamy videí
  Série přednášek
  500 let reformace: u cíle nebo u konce?
  Bez obav do blízkých událostí
  Biblická kázání
  Biblické odpovědi
  Boží Trojice
  Budoucnost Evropy
  Cliff! - Filozofie pro dnešek
  Co nového profesore?
  Cyklus biblických zamyšlení
  Cukrovka a Rakovina
  Ellen Whiteová a její kritici
  Genesis Konflikt CZ
  Genesis Konflikt SK
  Hledání pravdy
  Hleďte vzhůru
  Ježíš: Tvá naděje
  Klub zdraví
  Konflikt myšlení
  Kristus: naše Spravedlnost
  Kroky k osobnímu oživení
  Manželství, Posvěcení a Bible
  Misie v Bangladéši
  Modlitební seminář
  Odlesky naděje
  Opravdové křesťanství
  Opravování Trhlin
  Oživení reformace
  Papežství naplňuje proroctví
  Pochopte souvislosti světových událostí
  Pokrm k zamyšlení
  Poznat Boha
  prof. John Scharffenberg v Brně
  Putování reformací
  Sedmý den
  Strážci pravdy
  Totální Útok
  Tváře milosti
  Události posledních dní
  Úplná proměna
  Valdenští - Zpět do budoucnosti?
  Věrné správcovství
  Vykopávání minulosti
  Walter Veith v Loma Lindě
  Zdalipak věda ví
  Zjevení pro dnešek
  Zprávy ze světa
  Životní příběhy
  Život v celé své kráse
  Živý oheň (Věčné evangelium)
  Audio
  Přednáškové akce
  Info

  Nejnovější videa

  Translate »