Úvod > Evoluce vs Stvoření > Videa > Genesis Era > Co je podle vás „evoluce“?
První video z nové videosérie nese název: Co je podle vás „evoluce“?

Pro více informací navštivte web GENESIS ERA www.genesisera.cz

Projekt GENESIS ERA vznikl v roce 2018. Jeho cílem je hájit právo každého člověka na svobodu věrovyznání, které je v souladu s platnými zákony České a Slovenské republiky a umožnit všem lidem bez rozdílu svobodný a bezplatný přístup k tabuizovaným tématům a informacím týkajících se fundamentálních otázek lidské existence, vědy, evoluce, ateismu, stvoření, důvěryhodnosti bible a stáří světa. Naší snahou je pomoci otevřít a posílit pozitivní mezioborový dialog týkající se nejdůležitějších otázek lidské existence napříč všemi věkovými skupinami bez ohledu na pohlaví, vzdělání, kulturní, morální či náboženské přesvědčení.

Věříme v dialog, věříme v poctivou vědeckou práci, věříme v ušlechtilé morální hodnoty a věříme v historickou a přírodovědeckou pravdivost bible – počínaje 1. biblickou knihou Genesis a konče poslední biblickou knihou Zjevení. I když víme, že takový pohled na bibli a křesťanskou víru bývá dnes spíše ojedinělý a značně kontroverzní, máme obrovské množství indícií a mimořádně závažných argumentů z mnoha vědních oborů, filozofie, umění i teologie, které nás opravňují zastávat toto jednoznačné stanovisko. Jsme rovněž přesvědčeni, že věda by neměla hledat pouze materialistická (resp. naturalistická) vysvětlení všech jevů a odmítat vše ostatní, nýbrž měla by hledat objektivní obecnou pravdu o světě – jeho fungování, historii i vzniku – bez ohledu na to, jaká ta pravda může být (tj. i nemateriální (nadmateriální) povahy). Jsme přesvědčeni, že vědecké poznání nikdy nenahradí – a ani nahradit nemůže – důvěru mezi 2 osobami a žitý vztah v morálním kontextu Kristova učení ani vyřešit problém svědomí nebo dát naději do budoucnosti sahající až za hrob! Jinými slovy tvrdíme, že poctivá (ne však nutně materialistická) věda nemůže nikdy nahradit poctivou (svědomitou) víru osoby k osobě, ale pouze ji doprovázet, doplňovat a umocňovat. Jsme přesvědčeni, že právě křesťanská biblická víra založená na původních biblických textech není ve své podstatě slučitelná s vírou v evoluci a milióny let, neo-darwinismem ani tzv. vědeckým ateismem, což jsou ve své podstatě dogmatické věroučné systémy se silnými náboženskými prvky. Rádi bychom široké odborné i laické veřejnosti představili poctivým způsobem polemiku mezi stvořitelským a evolučním pohledem na svět (jeho historii a vznik), dále mezioborovou problematiku tzv. biblického kreacionismu a teorie inteligentního designu a rovněž obecné konceptuální odlišnosti stvořitelského přístupu oproti evolučnímu.

Domníváme se, že otázky spojené s původem vesmíru, života, přírody, člověka, zla i smrti jsou tím vůbec nejdůležitějším, čím se lidská mysl může zabývat a čím by se rozhodně zabývat měla. Věříme v existenci absolutní pravdy, absolutního dobra, absolutní spravedlnosti, absolutního odpuštění a absolutní lásky představené největšími osobnostmi světových dějin na pozadí reálných biblických příběhů a završených osobou a učením Ježíše z Nazaretu. Rádi bychom, aby se s těmito ideovými a historickými kořeny naší civilizace mohlo seznámit co nejvíce zejména mladých lidí zasažených moderní vlnou morálního relativizmu, materialismu, evolucionismu a vědeckého ateismu a získali tak možnost volby, kterou v současnosti v těchto otázkách silně postrádáme, zejména v médiích, v literatuře a ve státním školství!

Jinými slovy, nesouhlasíme především se zavedenou a zaváděnou světonázorovou totalitou bez možnosti volby, která je dosud garantována ústavou ČR i SR, jenž v otázkách evoluce, stvoření a vzniku světa panuje v naší zemi, a to především v médiích, ve školství a v akademické sféře. Věříme totiž, že pravdivý pohled na svět – jeho fungování, historii i samotný vznik – nemůže být výsledkem žádného úředního, politického či náboženského rozhodnutí nebo snad dokonce nátlaku, ať už z jakéhokoliv důvodu a ani nemůže být výsledkem dohody či snad dokonce spiknutí jakkoliv velké skupiny vědců – či jakýchkoliv jiných lidí a zájmových skupin – zastávajících určitou víru nebo lidskou tradici, ale pouze ovocem poctivého, svobodného a laskavého zvažování všech dostupných možností ve světle poctivé testovatelné vědy, poctivých historických nálezů, poctivých svědectví očitých svědků jedinečných historických událostí a rovněž i poctivě žité víry dle nejlepšího vědomí a svědomí každého z nás.

Nejsme zastánci ani propagátoři žádné novodobé konspirační teorie, jak mnozí s oblibou avšak nesprávně nazývají vše, co souvisí s biblickým kreacionismem (stvořitelskou teorií) a tzv. hnutím Inteligentního designu (zkráceně ID). Jak v případě stvořitelské teorie vycházející v rovině předpokladů a jedinečných historických událostí z biblické zprávy o stvoření v knize Genesis, tak v případě tzv. Inteligentního designu, který hledá jevy a procesy nejrozumněji vysvětlitelné jako projev cílevědomé inteligence, se jedná o naprosto plnohodnotné alternativy všem evolučním teoriím, materialismu i vědeckému ateismu, a to jak po stránce vědecké tak zejména po stránce filozofické. Jsme pro svobodu volby! Jsme pro dialog! Jsme pro otevřenou výměnu názorů v prostředí nespoutané akademické svobody, která se v ČR a SR stala dnes již prakticky neznámým pojmem se všemi důsledky, které taková světonázorová totalita s sebou přináší. Nesouhlasíme s tím, aby kdokoliv předem určoval, o čem smějí žáci, studenti a vědci přemýšlet a o čem už nikoliv, kde mají svobodu hledat pravdu o světě a kde už nikoliv nebo co si mají myslet o bibli, stvoření, evoluci a miliónech let a co si naopak nikdy nesmějí dovolit zpochybnit nebo i jen prozkoumat. Jsme pro zdravý skepticismus a poctivé kritické vědecké myšlení v oblastech spadajících do oblasti testovatelné, opakovatelné vědy. Nepodporujeme však falešný skepticismus, který odmítá a zesměšňuje vše, co vybočuje z hranic svévolně vytyčených materialistickou filozofií a tzv. vědeckým ateismem, který již z definice vyloučil vše, co nelze vysvětlit v řeči ryze materiálních příčin.

Ctíme platné zákony naší země a nepodporujeme ani nepropagujeme cokoliv, co by jakýmkoliv způsobem navádělo k občanské či morální neposlušnosti nebo jakýmkoliv formám netolerance, násilí či nenávisti.

Jsme přesvědčeni, že existenciální otázky týkající se původu vesmíru, života a člověka a otázky spojené s existencí zla, utrpení a smrti – ať už z pohledu naturalistického evolučního či teistického stvořitelského – patří k všeobecnému kulturně-společenskému rozhledu každého Čecha a evropana a neměly by být tudíž jakýmkoliv způsobem potlačovány, zesměšňovány či dokonce verbálně, sociálně nebo ekonomicky sankcionovány, jak tomu dnes v mnoha případech bývá.

Pro více informací navštivte web GENESIS ERA www.genesisera.cz

Další články ze série: Genesis Era 

  • Co je podle vás „evoluce“?

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »