Úvod > Zdraví > Články > Alkohol pod lupou > Sklenička problém neřeší

Duchovní následky konzumace alkoholu převažují dokonce i nad těmi fyzickými.

Jako křesťané, by jsme se neměli rozhodovat, zda-li pít alkoholické nápoje, výhradně na základě vědeckých údajů, ale také na základě morálních a duchovních dopadů.

Jako křesťan nepovažuji svůj život za pouhou řadu chemických reakcí, které mohou být testovány při laboratorních pokusech a popsány v lékařské literatuře. Mimo fyziologii mého těla, věřím, že moje existence má duchovní a duševní rozměry, které jsou složitě propojeny. Lékařská věda stále více uznává, že na pacienty by mělo být pohlíženo jako na komplexní bytosti s důmyslným propojením těla, mysli a duše.

Nedávno jsem se zúčastnil konference Harvardské lékařské fakulty s názvem Duchovnost a léčení, která výrazně potvrdila tento holistický (celistvý) pohled na člověka. Je zřejmé, že rozhodnutí, která dělám ohledně svého těla, mají velký vliv na můj duševní a duchovní rozměr. Zde budeme probírat morální a duchovní důsledky konzumace alkoholu.

V předchozím článku jsme podrobně přezkoumali lékařský výzkum ohledně léčivých přínosů alkoholu při prevenci srdečních onemocnění. Prozkoumali jsme řadu nedávno zveřejněných poznatků o škodlivých účincích alkoholu na mnoho jiných systémů těla a porovnali je s ochrannými účinky pro srdce.

Někdo by mohl namítnout, že alkohol má nepříznivé účinky, které pochází z pití nadměrného množství, a že mírné užívání je relativně neškodné. A tak pojďme diskutovat o důsledcích přiměřeného nebo rekreačního pití. Za prvé, a osteoporotické účinky, stejně tak jako zvýšený výskyt traumatické smrti, jsou pozorovány i u příležitostného pití. Zatímco je pravda, že jater a vážné poškození mozku, jako je demence, jsou primárně spojené s nadměrným pitím, mám už tak dost obav z poškozování, které mému mozku způsobuje samotný proces stárnutí i bez účinků tohoto známého !

Zde je výpis všeobecných účinků hladiny alkoholu v krvi na jednotlivce:

0,05% – Eufórie a drobné poruchy pohybů
0,08% – Porucha schopnosti řízení
0,1% – Hrubý nedostatek koordinace pohybů
0,2% – Amnézie / ztráta paměti
0,3% – Kóma
0,5% – Smrti

Naštěstí většina lidí omdlí dříve než dokáží vypít smrtelnou dávku, ale alkohol je stále droga, která může vést k smrti, a která způsobuje významné fyziologické narušení dokonce i při nejnižší měřitelné úrovni v krvi.

A co účinky alkoholu na lidské vztahy a chování? Co domácí násilí či zneužívání dětí? Co znásilnění, vraždy, sebevraždy nebo jiné oblasti násilí?

Napíšu to jasně. Jsou stěží muži na této planetě, kteří neví, že když se snaží svést ženu, jejich šance se výrazně zlepší, pokud se ona opije jako první, protože její myšlení se zamlží a její síla vůle se sníží. Jeden gynekolog nedávno řekl, že k němu často přicházejí ženy s podobným příběhem: “No, šla jsem ven, dala si pár drinků, nemyslela jsem příliš jasně a skončila v posteli s cizím chlapem. Teď mám strach z AIDS a chci se nechat otestovat na HIV”.

Jednou jsem slyšel prominentního křesťanského vůdce veřejně prohlásit: “Alkohol není morální problém. Nejedná se o problém slabé povahy… Není to morální otázka jestli “ano” nebo “ne”. Pít není mravně negativní.” Nyní si můžete říct, že pití alkoholu není morální problém, ale pokud snižuje mé zábrany, zhoršuje můj úsudek a usnadňuje moje rozhodnutí zapojit se do nemorálního chování, pak se dostaneme nebezpečně blízko k mravní otázce. Dokonce světská profesorka politických věd, píšící k rostoucímu fenoménu znásilnění při randění na univerzitních kampusech: “Můžeme se všichni bavit o shodě názorů, ale pokud tento koncept aplikujeme za situace, kdy se lidé poníží do stavu opilosti, v němž mohou jen stěží tvořit slova, tak já potom nevím, jak může mít shoda názorů jakýkoli smysl.”ii

Jsou tací, kteří by řekli, že tyto ilustrace jsou extrémními příklady zneužívání alkoholu a nejsou reprezentovány odpovědným společenským pijanem. Co takhle dát si skleničku vína na oslavu výročí? Můj nejlepší přítel na lékařské fakultě se mě snažil přesvědčit, že sklenka vína by zlepšila můj zážitek z večeře. Řekl jsem mu příběh mého dědečka o tragické smrti po “společenském” pití a on se již o tom nikdy znova nezmínil. Příliš mnohokrát “neškodné” společenské nebo rekreační pití vedlo ke katastrofě.
Jen v samotných Spojených státech je podle odhadů 6 až 10 milionů alkoholiků či problematických opilců a ani jeden z nich nikdy nezačal přemýšlet, že šel po cestě do záhuby. Jak říká: ”Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti.” Nemůžeme tak riskovat s našimi životy.

Vysvětlil skutečně někdo ve všech těchto diskusích, proč by vlastně měl znovuzrozený křesťan potřebovat znovuobjevit halucinogenní drogy, aby zažil potěšení?
Potřebuje křesťan chemicky indukované amnézie, aby zapomenul na minulost nebo “se stal novým” v Kristu Ježíši ()?

Důkazy v lékařství a sociologii by měly stačit samy o sobě, aby mě osobně přesvědčily, že alkohol může poškodit jak moje tělo, tak moje vztahy s ostatními. Jednalo by se o poměrně inteligentní rozhodnutí vyhýbat se alkoholu, postaveném čistě na tomto základě, ale jako křesťan jsem založil svůj život na Božím slově a když jsem četl Bibli, zdrcující důkazy ukazují, že abstinence je nejlepší způsob života.

V rychlosti bych rád poukázal na to, že většina křesťanů a křesťanských učenců věří, že úplná abstinence je extrémní pozice. Neměli bychom však zakládat naše postavení na tom, co říká většina, protože dějiny lidstva nás naučily, že ve většině případů se většina mýlí. Ježíš učil, že jeho následovníci budou často v menšině. Nevadí mi být nazýván úzkoprsým, protože Ježíš řekl, že jeho následovníci budou na úzké cestě, a že ta široká populární cesta vede do záhuby ().

Podívejme se na Biblické záznamy. V Genesis se veřejně poníží tím, že odhalí své tělo do naha, když je opilý. upadne do incestního stavu se svými dcerami, zatímco je opilý. , zatímco si vojáci libují v opilecké orgii. Izaiáš popisuje scénu, v níž: “Ale i tito vrávorají při víně a klopýtají při pivu: Kněz i prorok vrávorají při pivu, jsou zmateni z vína, klopýtají z piva. Chybují ve vidění, jsou vratkého úsudku. Neboť všechny stoly jsou plné hnusných zvratků, není čistého místa.“ ().

Co řekl Ježíš? V jednom z jeho posledních veřejných kázání zaznamenaném u řekl:

“Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle…”

Možná nejpřesvědčivější prohlášení jsou od Kristových apoštolů, kteří mluvili k těm, kteří žili v očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Apoštol Pavel v říká:

”Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem…”
Apoštol Petr napsal v :
“Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů”.
A pak to známé varování :
“Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.”

Pokud věříte stejně jako já, že máme tu čest žít v závěrečných scénách historie Země, pak víte, že jsme vystaveni posledním zoufalým a nejvíce okouzlujícím klamům ďábla, který ví, že jeho čas je krátký. Nikdy nebyla doba, kdy by jasné uvažování, zdravý úsudek a nepoškozené vnímání bylo pro Boží lid důležitější. Přátelé, nemůžeme zůstat bdělí, když si přivádíme látkou do těla zastření mysli a narušujeme tak náš úsudek.

Jak s námi Bůh komunikuje? Prostřednictvím mysli.
Jak my můžeme komunikovat s Bohem? Prostřednictvím mysli.
Otázka zní takto: Chceme nechat vždy jasně otevřený kanál, přes který k nám Bůh promlouvá?

Co Timotheovi ohledně užívání vína na jeho žaludek? Někteří teologové vám řeknou, že řečtina rozhodně odkazuje na alkohol. Učenci vám řeknou, že to odráží palestinské podmínky, kdy se bez chladícího zařízení všechny nápoje velmi rychle staly do určité míry alkoholickými. Avšak velmi těžko byste našli mnoho lékařů, kteří podporují myšlenku – alkohol je prospěšný pro žaludek. Srdce? Ano. Žaludek? Ne.

Alkohol je jasně spojen s gastritidou, žaludečními vředy a rakovinou žaludku. Někteří by namítly, že baktericidní vlastnosti alkoholu mohou být užitečné při prevenci způsobené kontaminovanou vodou. Ale i kdyby jste mě přesvědčili, že Pavel navrhoval Timoteovi užívání alkoholu k léčbě žaludečních onemocnění Timothea, stále nelze použít tento text k podpoře běžné rekreační spotřebě alkoholu v křesťanském životním stylu. Je to mimo mé chápání, proč lidé vyvyšují vědecký, jazykový a intelektuální argument k tomu, aby interpretovali biblický text tak, aby byl v nerovnováze s ostatními, zřetelně jasnými pasážemi v Božím slově. Jednoduché, prostě mluvené Boží slovo v říká: “Víno je posměvač, pivo je výtržník; každý, kdo se jím dává zavést, není moudrý.”

K pochopení tohoto textu nepotřebujeme vysokoškolský diplom. Moje devítiletá dcera Allanna by ho dokázala vyložit. Všimněte si, že slovo “vysmívat” se objeví znovu v Bibli ve varování Galatským:

Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný. –

Přátelé, v případě, že Ďábel je zapojený ve své poslední zoufalé snaze oklamat svět, pak nikdy nebyl čas, kdy bylo nutnější, aby křesťané byli neustále ostražití a bdělí, a aby udržovali otevřené všechny komunikační kanály s Bohem. Nemáme jinou možnost, než se postavit, stejně jako Daniel a jeho přátelé, i když většina ostatních křesťanských věřících říká, že toto je extrémní postoj. Budeme-li stát za pravdou, Bůh nás odmění, jako Daniela, moudrostí a mocí z nebes.


i. Lange, Medical Pharmacology.
ii. Diana J. Schaub, Loyola College.

Autor:

Dr. Rick Westermeyer, M.D. – Je praktický lékař ve státě Oregon. (Publikováno 24.února 2009)

Další články ze série: Alkohol pod lupou 

Jakákoliv látka přímo zapojená ve způsobování či zhoršování rakoviny.
Jizvy jaterní tkáně způsobené chronickým onemocněním jater, vedoucí ke ztrátě funkce jater.
Látka, která je jedovatá pro nervové buňky.
12 Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti.
17 Proto jeli kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.
13 “Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. 14 Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!”
20 Noe byl rolník a první vysázel vinici. 21 Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. 22 Chám, otec Kenaana, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. 23 Ale Šém a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pozpátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli.
Zneužití Lota
30 Lot vystoupil ze Sóaru a usadil se v horách a s ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Sóaru. Usadil se tedy v jeskyni, on i jeho dvě dcery. 31 Tu prvorozená řekla té mladší: Náš otec je starý a v zemi není muž, aby k nám podle způsobu celé země vešel. 32 Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet, ať zachováme při životě potomstvo ze svého otce. 33 Daly tedy otci té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela se svým otcem. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala.
34 Příští den prvorozená řekla té mladší: Hle, včera jsem ležela s otcem. Dáme mu pít víno také tuto noc a vejdi a lež s ním, abychom ze svého otce zachovaly při životě potomstvo. 35 Také oné noci daly otci pít víno a ta mladší přišla a ležela s ním. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala.
36 Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem.
1 Král Belšasar připravil tisícovce svých velmožů veliký hodokvas a sám popíjel víno v čele této tisícovky. 2 Když okusil víno, poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nebúkadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu. Že prý král, jeho velmoži, jeho ženy i jeho družky budou pít z nich. 3 Hned přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu Božího domu v Jeruzalémě, a král, jeho velmoži, jeho ženy i jeho družky se z nich napili. 4 Popíjeli víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné i kamenné. 5 V té chvíli se objevily prsty lidské ruky a psaly před svícnem na omítce stěny královského paláce. Král jen hleděl na hřbet jakési ruky, jak píše. 6 A tu se králi úplně změnil výraz, z hloubi duše byl zděšen, sotva se držel na nohou a kolena mu klepala o sebe. 7 Potom se král hlasitě rozkřičel, aby přivedli věštce a chaldejce a drobopravce. Král k babylonským mudrcům promluvil a řekl jim: Každý, kdo přečte tento nápis a přednese mi jeho výklad, šarlat oblékne a zlatý řetěz okolo krku obdrží a bude vládnout jako třetí v království.
8 Pak předstupovali všichni královští mudrci, ale nápis přečíst nedokázali ani sdělit králi jeho výklad. 9 To už byl král Belšasar úplně zděšený a byl téměř k nepoznání. Také jeho velmoži byli zmateni. 10 Vzhledem k řečem, které vedli král a jeho velmoži, vstoupila do hodovní síně i královna matka. Promluvila a řekla: Králi, navěky buď živ. Nemusíš se z hloubi duše děsit a svůj výraz si zachovej. 11 Ve tvém království je muž, ve kterém dlí duch svatých bohů a v němž se za dnů tvého otce nalezlo osvícení a jasnozřivost i moudrost, jakou mívají bohové. A král Nebúkadnesar, tvůj otec, jej ustanovil představeným kouzelníků, věštců, chaldejců, drobopravců… Tvůj otec, králi, 12 jelikož neobyčejný duch a poznání i jasnozřivost vykládající sny a záhadné výroky a rozplétající obtíže se nalezla v Danielovi, jemuž dal král jméno Beltšasar. Nyní tedy budiž zavolán Daniel a on přednese výklad.
13 Před krále byl tedy předveden Daniel. Král k Danielovi promluvil a řekl: Ty jsi ten Daniel ze synů judských vysídlenců, které přivedl král, můj otec, z Judska? 14 Už jsem o tobě slyšel, že v tobě dlí duch bohů a nalezlo se v tobě osvícení a jasnozřivost i neobyčejná moudrost. 15 Teď byli přede mne předvedeni mudrci a věštci, aby ten nápis přečetli a sdělili mi jeho výklad, ale nejsou schopni mi přednést výklad těch slov. 16 Já jsem ale slyšel o tobě, že dokážeš výklady vysvětlovat a obtíže rozplétat. Jestli teď dokážeš přečíst ten nápis a sdělit mi jeho výklad, šarlat oblékneš a zlatý řetěz okolo krku obdržíš a budeš vládnout jako třetí v království.
17 Nato Daniel odpověděl a před králem řekl: Tvé dary nechť zůstanou tobě a své odměny dej někomu jinému. Avšak ten nápis králi přečtu a výklad mu sdělím. 18 Nuže, králi, Bůh Nejvyšší dal království a velikost i čest a majestát tvému otci Nebúkadnesarovi. 19 A pro tu velikost, kterou mu dal, se před ním třásli a báli se jej všichni lidé, národy a jazyky. Koho chtěl, pobíjel, a koho chtěl, nechával naživu, koho chtěl, povyšoval, a koho chtěl, ponižoval. 20 Když se však jeho srdce povýšilo a jeho duch zesílil v pýše, byl z trůnu svého království sesazen, ba i čest mu odňali 21 a byl vyhnán od lidských synů, jeho srdce se připodobnilo zvířecímu a přebýval mezi divokými osly. Dávali mu spásat porost jako dobytku a nebeskou rosou se mu tělo smáčelo, dokud nepoznal, že v lidském kralování vládne Bůh Nejvyšší a ustanovuje v něm, kohokoli ráčí. 22 Ani ty, jeho syn, jsi Belšasare, nepokořil své srdce, přestožes o tom všem věděl, 23 nýbrž proti pánu nebes ses povýšil, když před tebe přinesli nádoby jeho domu a ty i tví velmoži tvé ženy i tvé družky z nich popíjeli víno, tehdy jsi chválil bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné i kamenné, kteří nevidí a neslyší ani nic nevědí, ale Boha, jenž má v ruce tvůj dech i celé tvé putování, jeho jsi neoslavil. 24 Nato byl od něho poslán hřbet té ruky a nápis tento zapsán. 25 A tímto nápisem je zapsáno: MeNé, MeNé, TeKéL, uFaRSín. 26 Toto je výklad toho slova: MeNé — sečetl Bůh tvé kralování a ukončil je. 27 TeKéL — byl jsi zvážen na vahách a shledán jsi byl nedostatečným. 28 PeRéS — rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům. 29 Nato Belšasar poručil a Daniela přioděli šarlatem i zlatým řetězem okolo krku a rozhlašovali před ním, že bude v království vládnout jako třetí. 30 Té noci byl chaldejský král Belšasar zabit
7 Ale i tito vrávorají při víně a klopýtají při pivu: Kněz i prorok vrávorají při pivu, jsou zmateni z vína, klopýtají z piva. Chybují ve vidění, jsou vratkého úsudku. 8 Neboť všechny stoly jsou plné hnusných zvratků, není čistého místa.
34 “Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle…
17 Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. 18 A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,
7 Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. 8 Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.
8 Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
23 Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína.
Infekce střev vedoucí k těžkému průjmu s přítomností hlenu a krve ve stolici.
1 Víno je posměvač, pivo je výtržník; každý, kdo se jím dává zavést, není moudrý.
7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 8 Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.

1 komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  • Pro mě jako křesťana bojujícího velmi těžký boj s alkoholem jsou dva články na těchto stránkách velmi užitečné. Mám za sebou život alkoholika a je pro mě nesmírně těžké a důležité s mou závislostí bojovat. Tyto články jsou jednou z odpovědí na mé modlitební prosby o pomoc. Děkuji za ně Vám a především Kristu
    Jirka

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »