Úvod > Bible a víra > Články > Duchovní dary > 1. Korintským 14: Mluvení v jazycích
V 1. Korintským 14. kapitole jde Pavel do hloubky daru mluvení v jazycích.

Přečtěte si celou kapitolu 1. Korintským 13.

Pavel nejprve pojmenoval všechny obecné špatnosti v korintském sboru, vysvětlil podstatu duchovních darů a princip nezištné lásky jako ústřední motiv všeho křesťanského úsilí, a teď přistupuje k tomu, aby jim vytkl zneužívání daru jazyků některými z nich.

Nemáme k dispozici všechny detaily otázek Korinťanů, na které Pavel reaguje. Rovněž v plnosti neznáme předpoklady a myšlenky, na základě kterých uvažovali. Proto musíme dedukovat z dialogu samotného, v němž Pavel s vyjádřenými názory buď souhlasí, či nesouhlasí. Pokud budeme mít na paměti, že zde máme tvrzení, po nichž následují protitvrzení, pomůže nám to sledovat Pavlovu polemiku. Pavel často používá spojku „ale“ či jinou odporovací spojku, aby dal najevo, že nesouhlasí s předchozím výrokem.

Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování. Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu.1. Korintským 14:26-28

Tato kapitola je návodem pro zachování řádu v církevním společenství. Ve sboru by měly mít místo pouze takové aktivity, které vedou k duchovnímu růstu. Při vícejazyčném setkání je mluvení jazyky přípustné za předpokladu, že se tak děje podle určitého řádu a je zajištěn překlad. Nesrozumitelné projevy jsou v rozporu s Duchem Božím, protože Bůh nejedná tak, že by některým dal “dar”, který není pro tělo (církev) k užitku. Je to v rozporu s Jeho přirozeností – nesobeckou láskou. Fenomén mluvení v jazycích je dnes celosvětovým fenoménem, ale to ještě neznamená, že je to v souladu s principem Bible.

…abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu…Efeským 4:14
…neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.1. Korintským 14:33

Uspořádání čtrnácté kapitoly prvního listu Korintským

  1. kapitola je psána jako antitetický paralelismus, což znamená, že téma je zpracováno paralelně ve formě pozitiv a negativ, čili protikladných myšlenek. Exegeze čtrnácté kapitoly, jak je zde prezentována, stejně jako celého listu Korintským byla vypracována P. Geyem van Pittiusem. Za účelem tohoto článku se podíváme pouze na základní strukturu kapitoly.

Jak by to mělo být

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.1. Korintským 14:1

Láska je nejdůležitější hnací silou hlásání evangelia. Ne všichni, kteří obdrželi od Boha vidění, jsou proroci, a protože skutečných Božích proroků je jen málo, termín prorocká řeč je zde použit ve smyslu kázání a hlásání evangelia.

Jak by to nemělo být

Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.1. Korintským 14:2

Pavel cituje domněnky Korinťanů. Bible obsahuje pouze jednu definici jazyků a ta je zaznamenána ve Sk 2, kde je formulována jako dar jazyků. Pavel nesouhlasí se stanoviskem Korinťanů, což je zřejmé z jeho následného použití spojky „nýbrž“.

Jak by to mělo být

Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. 1. Korintským 14:3

Jestliže lidé nerozumí tomu, co je řečeno, pak jejich řeč nemá pro druhé žádnou hodnotu, a to porušuje nezištný princip lásky. Prorokujte a hlásejte evangelium tak, aby bylo mnohým k užitku a k povzbuzení.

Jak by to nemělo být

Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku.1. Korintským 14:4a

Ti, kteří mluví v jazycích jen za účelem vlastního prospěchu, porušují princip lásky. Láska nevyhledává svůj prospěch. Pavel evidentně nesouhlasí, což dává najevo již zmíněnou odporovací spojkou „ale“. Kázání evangelia je k užitku církve a skrze takové kázání mluví Bůh sám.

Jak by to mělo být

Ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.1. Korintským 14:4b

Hovoří snad všichni jazyky? Evidentně nikoli, protože Pavel již předtím vysvětloval, že Bůh uděluje dary dle své vůle, a ne podle přání člověka.

Jak by to nemělo být

Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky.1. Korintským 14:5a

Jestliže je to Bůh, kdo rozděluje dary, a všichni nedostávají stejné dary, proč by si Pavel přál, aby všichni mluvili v jazycích? Pavel však neříká, že všichni musí mluvit jazyky, jen že by si to on z nějakého důvodu přál. Pravděpodobně Pavel reaguje na korintskou herezi, že lidé bez daru jazyků byli pokládáni za méněcenné křesťany.

Jak by to mělo být

… ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení — ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.1. Korintským 14:5b

„… ale ještě více“ ukazuje skutečný úmysl. Žádný dar není větší než jiný. (1K 12,4-26) A záměrem všech darů je šířit evangelium. Slovo — vykládat — může mít rovněž dva významy a oba jsou v Písmu použity. V prvním případě to může znamenat překládat, v druhém objasňovat či vysvětlovat. Za povšimnutí také stojí zdůraznění, že řeč musí být vykládána (tudíž překládána či vysvětlována).

Jak by to nemělo být

Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, … jaký prospěch byste z toho měli?1. Korintským 14:6a

Pavel říká, že by nemělo smysl mluvit jazyky, pokud by z toho nikdo neměl prospěch.

Jak by to mělo být

…a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení… Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.1. Korintským 14:6b.12.13 (ČEP)
…nebudu-liť vám mluviti, buď v zjevení neb v umění, buď v proroctví neb v učení?… Tak i vy, poněvadž jste horliví milovníci duchovních věcí, toho hledejte, abyste se k vzdělání církve rozhojnili. A protož, kdož mluví jazykem cizím, modli se, aby mohl vykládati.1. Korintským 14:6b.12.13 (BK)

Užitečné informace k růstu církve, to je to, co potřebujeme, a pokud někdo sděluje informace v jazycích, pak by měl mít také schopnost výkladu. Výraz „cizí“ se ve verši 13 v originálním textu neobjevuje. V korintském sboru musely být dva problémy týkající se mluvení v jazycích — v prvním případě to bylo nesprávné použití skutečného daru jazyků (lidé byli „nadutí“ a používali tento dar ve špatných situacích) a v druhém případě se jednalo o nesrozumitelné projevy, které nebyly druhým k užitku a tedy ani k žádnému prospěchu církve.

Jak by to nemělo být

Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.1. Korintským 14:14
Nebo budu-li se modliti cizím jazykem, duch můj se toliko modlí, ale mysl má bez užitku jest.1. Korintským 14:14 BK

Pavel nesouhlasí s tímto výrokem, což je patrné z jeho výroku v dalších verších. Cituje filozofii tehdejší doby. „Co tedy“ ukazuje jeho nesouhlas s předchozím výrokem. Pavlův názor se shoduje s veršem patnáctým a verš šestnáctý to ještě dále rozvádí.

Jak by to mělo být

Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?1. Korintským 14:15-16

Jak by to nemělo být

Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek.1. Korintským 14:17

Pokud tedy uctívání a vzdávání díků neslouží k prospěchu i jiným, není k užitku.

Jak by to mělo být

Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ve shromáždění však — abych poučil i druhé — raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.1. Korintským 14:18-19 (ČEP)
Děkuji Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky cizími mluvím. Ale v sboru raději bych chtěl pět slov srozumitelně promluviti, abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov jazykem neznámým. 1. Korintským 14:18-19 (BK)

Pavel je vděčný za svůj dar jazyků, ale nerad by ho používal nesprávným způsobem a zneužíval ho (slovo „cizí“ v původním textu není).

Jak by to nemělo být

Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ve shromáždění však — abych poučil i druhé — raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.1. Korintským 14:18-19

Pavel jim připomíná svůj předchozí výklad: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. 1K 13:11

Jak by to mělo být

V Zákoně je psáno: ‚Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře.1. Korintským 14:21-22

Schopnost mluvit jazyky je dar, který by měl sloužit k tomu, aby mohli být osloveni věřící všech národů. Dar proroctví má hodnotu pro ty, kteří již věří. Pokud by dar jazyků byl pro věřící, nebyla by splněna podmínka principu nezištné lásky.

Jak by to nemělo být

Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?1. Korintským 14:23

Zmatení jazyků v jakékoli podobě by bylo evangeliu ke škodě a nevěřící by od pravdy spíš odrazovalo, než pro pravdu získávalo. Nesrozumitelné projevy by nebyly nikomu k užitku. Odporovací spojka „ale“ opět zdůrazňuje správný způsob uctívání.

Jak by to mělo být

Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován.1. Korintským 14:24 (ČEP)
Ale kdyby všickni prorokovali, a všel by tam mezi ně někdo nevěřící nebo neučený, přemáhán by byl ode všech a souzen ode všech.1. Korintským 14:24 (BK)

Srozumitelná smysluplná slova přesvědčí a povedou k opravdovému obrácení.

SHRNUTÍ

Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.1. Korintským 14:24 (BK)

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »