Úvod > Bible a víra > Články > Duchovní dary > Co to jsou duchovní dary?
Co znamená pojem “duchovní dary”? Z jakého důvodu Bůh svému lidu dává duchovní dary?

Duchovní dary jsou nadání, která křesťan dostává od Ducha svatého poté, co se připojí ke společenství věřících nebo při křtu. Stejně jako byl Ježíš pokřtěn Janem, a Duch Boží na něj sestoupil v podobě holubice, tak každý kdo je pokřtěn vodou, obdrží také Ducha, protože pouze s Duchem svatým je člověk schopný kráčet křesťanským životem.

Křesťanství není o našich vlastních skutcích, ale o Bohu, který v nás působí “chtění i činění”.

Duchovní dary obdržené při křtu, mohou být dovednosti, které staví na již dříve rozvinutých nadáních nebo se může jednat dokonce o tendence, nově objevené poté, co člověk odevzdal svůj život Kristu a kráčí s ním po cestě života. Jedním z nejdůležitějších svědectví o povaze křesťanství, je to co dělá s věřícím člověkem. Existují svědectví za svědectvím o proměněných životech k lepšímu jako výsledek víry v Boha a přijetí Jeho odpuštění a nového života v Kristu.

Křest je pouze začátek. Od tohoto bodu máme kráčet novým životem každý den s Bohem a praktikovat pokorný život podřízený Boží vůli. Někdy se o tom lépe mluví než dělá. V den křtu se z nás obvykle zázračně nestane jiná osoba s jinými touhami a zájmy. Kdykoliv kdy chceme, se můžeme vrátit tam kde jsme byli a vzít si zpět naše staré zájmy a naše staré návyky.

Proč máme duchovní dary?

Křesťanství není berlička – je to kříž. Apoštol Pavel nám říká, že máme denně umírat. Samozřejmě se nejedná o doslovnou smrt, ale o každodenní rozhodnutí odložit naše sobecké pohnutky a touhy a žádat o Ducha svatého, aby v nás přebýval.

Když se takto rozhodneme, naše staré návyky nad námi ztratí svou moc a naše zájmy se změní. Vyvine se v nás láska pro věci, u kterých bychom si nikdy předtím ani nepředstavili, že bychom je milovali, a nelibost pro vše co jsme v minulosti měli rádi. Je to součástí křesťanského růstu, protože křesťanský život nestagnuje, ale jde neustále výše a neustále se přibližuje Bohu, jehož charakter chceme zrcadlit.

Duchovní dary jsou nadání, které se vyvíjí postupně, podle toho jak rosteme v Kristu. Pavel připodobňuje korintským církev jako tělo, které má ruce, nohy, oči, uši a ústa. Ilustruje tak fakt, že tělo nemá pouze jednu schopnost, ale má mnoho částí s různými funkcemi. Pavel přirovnává duchovní dary právě k těmto funkcím a připomíná nám, že žádná z těchto funkcí není větší než ty ostatní. Každá hraje svou důležitou roli, aby se tak utvořil celý jednotlivec, který může plně fungovat. Stejně tak je to i s církví.

Každému jsou dány speciální dary, aby tak mohli druhým sloužit a být jim požehnáním. Všichni nemohou mít stejný dar, protože poté by zde byl nedostatek těch ostatních.

Ti, kteří říkají, že dar mluvení v jazycích je ten nejdůležitější dar, po kterém bychom měli toužit – protože má údajně ukazovat, zda skutečně chodíme s Bohem – nepochopili funkci duchovních darů, o které se budeme bavit později v této sérii článků. Ve skutečnosti Pavel říká, že ta věc, po které máme toužit nade všechno ostatní, je láska. Naše služba Bohu má vyvěrat z ducha lásky a oběti, nikoli z povinnosti či z pýchy, že disponuji určitými dary. Přečtěte si Pavlovu lekci o lásce.

Druhy a definice duchovních darů

Zde jsou některé z darů, které Pavel vyjmenovává ve svém dopise korintským a také v jiných dopisech:

Správcovství
Věřící vidí praktické kroky a zdroje, které jsou potřeba k dosažení cílů církve. Organizují, plánují strategie, a také vedou lidi zase v jejich rolích, aby tak efektivně využívali jejich různá obdarování (Lukáš 14:28, Titus 1:5).

Apoštolství
Věřící nese silné a hluboké břemeno pro získávání duší pro Krista. Jejich největší radostí je přivádění lidí k Ježíši. (Efeským 4:11)

Rozlišování
Věřící dokáže rychle rozlišit falešné od pravého. Dokáže číst knihu, slyšet kázání nebo s jen s někým mluvit a okamžitě detekovat chybu. Někdy taková osoba leze lidem na nervy, protože se zdá, že jediné, co dělají je, že poukazují na chyby (1. Korintským 12:10).

Napomínání
Věřící pobízí ostatní věřící skrze rady, varování a napomenutí, aby dělali, co je správné v Kristu. Povzbuzují ostatní, aby běželi závod a vytrvali v Ježíši Kristu (Římanům 12:8).

Víra
Věřící ví, že Bůh vše vyřeší. Chytil se vize, čeho všeho je Bůh schopen a s vervou jde vpřed, nehledě na to, co se děje okolo něj. V situacích kdy ostatní mohou kolísat, tato osoba silně důvěřuje Bohu (1. Korintským 12:9). Víra musí mít každý věřící, protože “Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává” (Židům 11:6). Víra je základ křesťanství.

Štědrost
Věřící slouží darováním peněz mimo desátky, a dává druhým dary. Peníze získává a spravuje snadno a dobře. Nedělají to jen na oko, jedná se zkrátka o jejich přirozenost – nemusejí si ani všimnout, že toto je jeden z jejich darů (Římanům 12:8).

Uzdravování
Věřící má dovednost pomáhat nemocným. Mohou být zaměstnáni ve zdravotnictví nebo mohou provádět zdravotně-misijní činnost. Pracují s přírodními léčivy, bylinkami a rostlinami, které nám Bůh dal k léčbě.

Pomoc
Věřící slouží svýma rukama při úkolech jako například stavba či vaření. Ve Skutcích 6 vidíme, že vyvstal problém, kdy se v každodenních potřebách zanedbávali řecké vdovy. Jak na to apoštolové reagovali? Vybrali sedm upřímných mužů, kteří byli plni Ducha svatého a moudrosti, aby se o tuto službu starali, aby se tak apoštolové mohli odevzdat modlitbě a slovu. Jedním z nich byl také Štěpán, první křesťanský mučedník (Římanům 12:7, 1. Korintským 12:28).

Pohostinnost
Věřící si užívá, když může někomu poskytnout jídlo či nocleh. Mnozí připravují a nosí jídlo nemocným. Tento dar není specificky uveden v 1. Korintským a můžeme ho považovat jako za příklad daru pomoci (Římanům 12:13, 1.Timoteovi 3:2, Titovi 1:8, 1.Petr 4:9).

Poznání
Věřící miluje výzkum, pátrání a studium Písma. Neuspokojí je pouze povrchní znalost Božího Slova. Ostatní jsou požehnaní skrze jejich pečlivé studium (1. Korinstským 12:28).

Vedení
Věřící slouží plánováním, řízením, delegováním a vedením. Dobrým příkladem může být Biblická škola na dovolené. Kazatel může někoho pověřit, aby ji zorganizoval, což znamená plánování termínů, materiálů, svačin, zvláštní hudby, tématu a dalších problémů. Tato osoba vede ostatní pracovníky a organizuje setkání a slouží také jako kontaktní osoba (Římanům 12:7, 1. Korintským 12:28).

Milosrdenství
Věřící má starostlivý a soucitný přístup a vždy má připraveno laskavé slovo. Jsou laskaví a trpěliví k těm, kteří trpí. Zmírňují trápení (Římanům 12:8).

Zázraky
V dnešní době je tento dar zřídka k vidění, ačkoliv v biblických dobách byl rozšířenější. Skrze věřícího se po modlitbách stávají zázraky, jako uzdravení ochrnutých nebo vzkříšení Tabity (Dorkas) skrze Petra. Jelikož je však tento dar velice snadno napodoben nepřítelem, .

Proroctví
Věřící dostává Boží poselství. Pavel říká, že ta osoba, která “prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše” (1. Korintským 14:3). Také řekl, “dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali” (1. Korintským 14:1). Dnes projevy tohoto daru moc nevidíme. Povstalo mnoho lživých proroků, a příliš mnoho lidí následuje samozvané proroky, aniž by si ověřili, zda se jedná o pravé Boží proroky (Římanům 12:6, 1. Korintským 12:10, Efeským 4:11).

Vyučování
Věřící nese břemeno a rád by viděl, jak ostatní rostou a učí se skrze biblické studium. Představují biblické pravdy logický a systematickým způsobem (Římanům 12:7, Efeským 4:11, 1. Korintským 12:28-29).

Jazyky
Pro definici a vysvětlení tohoto daru si přečtěte článek: 1. Korintským 14: Mluvení v jazycích.

Moudrost
Věřící dokáže dobře využívat znalosti a nacházet řešení. Tato osoba má obvykle odpověď na určitá dilemata (1. Korintským 12:8).

V následujících článcích se podíváme na to, co nám o duchovních darech v 1. listu Korintským říká Pavel.

AUTOR:
Amazing Discoveries

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Proč jsou divy dnes méně důležité?
Kristus působil tak, že kázal Slovo a zázračnými skutky uzdravoval trpící. Dostala jsem však poučení, že my teď nemůžeme takto působit, poněvadž satan bude dokazovat svou moc tím, že bude činit divy. Boží služebníci by dnes nemohli působit pomocí divů, protože dojde k předstíraného uzdravení, jejichž původci budou tvrdit, že jsou božské. Z tohoto důvodu určil Pán způsob, jakým má jeho lid vykonávat dílo uzdravování – má to být uzdravování těla spojené s vyučováním Slova. Mají být zřizována sanatoria a s těmito ústavy mají být spojeni pracovníci, kteří budou konat pravé léčebné a zároveň misionářské dílo. Takto ti, kteří přicházejí do sanatoria na léčení budou pod ochranným vlivem.
Tímto opatřením, které učinil Pán, se má pro mnohé duše vykonat evangelizační lékařsko-misionářské dílo. – Letter 53, 1904. (2SM str.54)

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »