O čem je tato skupina, běžně známá jako “Jehovisté”?

Sekta Svědků Jehovových se zrodila z hnutí “Charles Taze Russell’s Bible Student” na konci 19. století. (1)

Sídlo hnutí je v New Yorku, kde starší tvoří Vedoucí sbor Svědků Jehovových. (2) Tento Vedoucí sbor rozhoduje o pravidlech, učení, publikacích, úmluvách a spravuje personál po celém světě. (3) K roku 2010 existuje celosvětově přes 100 000 kongregací Svědků Jehovových. (4)

Učení Svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi jsou upřímní, ale kvůli určitým doktrinárním nedorozuměním nemohou být skutečně nazýváni křesťané. Zde jsou některá učení Svědků Jehovových a porovnání, jak se odlišují od pravdy Písma:

Tabulka srovnání doktrín Svědků Jehovových

Učení:Podpora učení Svědků Jehovových:Křesťanská reakce:
Pouze společnost strážné věže může vykládat Bibli. Jednotlivci nemohou.Bible je knihou organizace a patří křesťanské kongregaci jakožto organizaci, ne jednotlivcům, nehledě na to, jak upřímně věří, že mohou vykládat Bibli… Bibli nelze správně pochopit bez Jehovovi viditelné organizace (Strážná věž, 1. října 1997, str. 587).Efeským 1:17-18 tvrdí, že Duch poskytne moudrost a osvícení Božího zjevení v Bibli. Podle víry obhajované Jehovisty by všichni lidé žijící před založením Svědků Jehovových Charlesem Russelem museli být odsouzeni k selhání, protože by nebyli schopni vyložit Bibli.
Překlad "Svaté Písmo - Překlad nového světa" (verze Svědků Jehovových) je nejlepším překladem Bible a měl by se nadřazovat nad jakékoli jiné verze. Mezi Biblemi se význačný překlad nového světa, jakožto překlad křesťanských řeckých Písem… Tato excelentní práce se vyznačuje přesností, jednotností, jasností a aktuálním jazykem. Biblické studijní rady, kterým se nic nevyrovná, tento překlad činí nepostradatelnou pomocí upřímným hledajícím studentům Božího Slova (Co náboženství udělalo pro lidstvo, 1951, str. 351)Bible Jehovistů je ve skutečnosti zamořená chybami. Řecký učenec Bruce Metzger řekl, že „Svědkové Jehovovi do svého překladu Nového zákona začlenili několik dosti chybných překladů řečtiny.“ („Svědkové Jehovovi a Ježíš Kristus,“ Theology Today, Duben 1953).
Trojice neexistuje, a je to zlé učení, které učí existenci tří bohů.Nikdy zde nebyla podvodnější doktrína, pokročilá tak, jako ta o trojici (Smíření, 1928).

…upřímní lidé, kteří chtějí znát pravého Boha a sloužit mu, shledají poměrně složitým milovat a uctívat komplikovaného, bláznivě vypadajícího, tříhlavého Boha (Ať je Bůh Pravý, 1946).

Satan je původcem učení o trojici (tamtéž).
Mnoho náboženství má problém s nekonečným Bohem a snaží se ho škatulkovat – aby Jej definovali v termínech, kterým mohou porozumět. Slovo trojice se v Bibli sice nenachází jako popis Boha, nicméně písmo rozhodně indikuje jednoho Boha s trojitou přirozeností – existujícího ve třech osobách: Otce, Syna a Svatého Ducha.
Ježíš je „bůh“ a je menší, než Bůh Jehova.V verzi Bible Jehovistů Jan 1:1 říká:
„Na počátku bylo Slovo. To Slovo bylo s Bohem, to Slovo bylo bůh“

…tedy Slovo bylo někým mocným jako bůh. Je jasné, že Ježíš není Všemohoucí Bůh (tamtéž, str. 40).
Bible Jehovistů neposkytuje přesný či legitimní překlad tohoto verše.
Spasení je třeba si zasloužit skutky.Aby byl člověk zapsán do knihy života, závisí na tom, jestli plní Boží vůli a je schválen svým Soudcem a Králem (Strážná věž, 15. srpna 1972).Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. (Efeským 2:8-9).
Existují dvě třídy křesťanů: „malé stádo“, což jsou znovuzrozené děti Boží a „velký dav“ nebo „ostatní ovce“, které po zničení nevěřících budou žít v „Ráji“ na zemi. Do nebe půjde pouze „malé stádo“. Bible ukazuje, že pouze omezené množství lidí, „malé stádo“, půjde do nebe… zbytek věřících lidí bude žít na zemi jako podřízení těchto vládců. (Strážná věž, 15. února 1984).V křesťanství neexistuje systém kast. Všichni jsou jedno v Kristu (Galatským 3:28). „Ostatní ovce“, o kterých Ježíš mluví, jsou pohané, kteří uvěřili a kteří se jednou přidají k židovským věřícím, aby vytvořili jedno tělo křesťanů.
Až se v nebi připojíme ke Kristu, budeme bohy....jsme zplozeni z božské podstaty… Jehova je tedy naším otcem… jsme božskými bytostmi – a proto jsme všichni Bohové… Teď vypadáme jako lidé a všichni jako lidé přirozeně zemřeme, ale při vzkříšení povstaneme v našem pravém charakteru jako Bohové (Strážná věž, prosinec 1881, 1919 vytištěno znovu).Toto jde přímo proti tvrzení Jehovistů, že jsou to monoteisté. Izaiáš 43:10 a 1. Timoteovi 2:5 jsou dva z mnoha veršů v pravém Božím Slově, které potvrzují, že existuje pouze jeden Bůh. Tvrdit, že se staneme bohy, je rouhání.
Svědci Jehovovi mají zakázáno salutovat vlajce nebo se účastnit politických aktivit.…salutování vlajce vidíme jako akt uctívání (Škola a Svědkové Jehovovi, 1983).

…Svědkové Jehovovi se nijak nepodílí na politických aktivitách (Sjednoceni v Uctívání Jediného Pravého Boha, 1983).
Bible nám přikazuje, abychom měli respekt a úctu k vládě, protože je to autorita, u které Bůh svolil, aby nad námi vládla (Římanům 13, 1. Petrova 2:13-14).
Svědci Jehovovi neslaví narozeniny, Valentýna, Den matek, Den otců, Vánoce ani Velikonoce, jelikož je nenalézáme v Písmu.…oslavy narozenin mají tendenci dávat přehnanou důležitost jednotlivci… Svědkové Jehovovi se nepodílí na narozeninových oslavách (párty, zpěv, předávání dárku atd.). (Škola a Svědkové Jehovovi, 1983).

....nikde v Bibli nenajdete, že by se měli uctívat rodiče, nebo že by se měl dodržovat Den matek nebo Den otců (Probuďte se!, 8. května 1956).
Tyto slavnosti jsou neškodné a nejdou proti biblickému křesťanství. Bylo by absurdní říkat, že Den otců nebo Den matek je uctíváním rodičů. Je to projev respektu a uznání – za kterým stojí i přikázání v Exodu, že máme ctít otce a matku.
Transfuze krve jsou přísně zakázány.Rasoning from the Scriptures, 1985, a Krev, Medicína a Boží Zákon, 1961, obojí vykládají Skutky 15:29 jako zákaz krevních transfuzí.Skutky 15:28-29 řeší jedení krve – ne krevní transfuzi do vašeho těla kvůli obnovení vašich životně důležitých tekutin.
Kristus se v r. 1914 vrátil v neviditelné podobě a začal zakládat své Království. 1. Světová válka byla znamením, že přišel.Biblické důkazy ukazují, že v roce 1914 přišel Boží čas pro Kristův návrat a začátek vlády…Kristův návrat je neviditelný…Kristus sám dal viditelné znamení, díky kterému můžeme vědět, že je přítomen… „POVSTANE NÁROD PROTI NÁRODU“…Naplnění této části znamení jistě vidíte v roce 1914! V tomto roce začala Světová válka (Můžete žít na věky v Ráji na Zemi).Zjevení 1:7 jasně ukazuje, že když se Ježíš vrátí, budeme to vědět! Neudělá to v neviditelnosti. Toto je jedno z mnoha falešných proroctví organizace Svědků Jehovových ohledně konce světa a druhého příchodu Krista.
Převzato z tabulky na stránkách contenderministries.org
Hnutí Svědků Jehovových tvrdí, že jako zdroj inspirace používá pouze Bibli…

Proroctví a předpovědi

Charles Russell a další vůdci Svědků Jehovových učinili velké množství předpovědí ohledně světových událostí, nicméně se jejich proroctví nenaplnila. Posuďte sami tyto nenaplněné předpovědi:

Nenaplněná proroctví Svědků Jehovových

ProroctvíRok
Kristův příchod1874
Vzkříšení1878
Konec přízně pohanům1881
Armageddon1914
Vzkříšení Abrahama, Izáka a Jákoba 1915
Zničení křesťanstva a kostelů1918
Zmizení republik1920
Nastolení Božího království na zemi1925
Abraham je v Jeruzalémě, aby vzkřísil milované1925
Konec světa1975
Proroctví Svědků Jehovových spolu s rokem, kdy se měla vyplnit. Zjevně se nevyplnilo žádné…

„Ohledně ‘naplnění času pohanů’ považujeme za nastolenou pravdu, že finální konec světových království a plné ustanovení Království Božího nastane ke konci roku 1914.“ (5)

„…Někdy před koncem r. 1914 bude oslaven poslední člen „těla Kristova“. (6)

Písmo nám říká, že přijde mnoho falešných proroků, aby nás svedli:

„A povstane mnoho falešných proroků, a svedou mnohé (Matouš 24:11).“

„Milovaní, nevěřte každému duchu, ale každého zkoušejte, jestli je z Boha: mnoho falešných proroků totiž vešlo do světa (1. Janova 4:1).“

Bible také jasné říká, jak otestovat pravdivost proroka. Jeden z těchto rozpoznávacích znaků je to, jestli se předpovědi vyplní:

„To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach.“ (Deuteronomium 18:22)

Je jasné, že Russelovy předpovědi se nesplnily, a tak jeho učení nemůžeme považovat za pravdivé.

Přečtěte si o spiritismu ve spojitosti s další nebiblickou sektou – Hnutím křesťanské vědy.

Citace:

(1) “Their Modern Development and Growth,” Jehovah’s Witnesses—Who Are They? What Do They Believe? (2000).
(2) Rich Calder, “Brooklyn’s ‘holy’ land: Jehovah lots may go,” New York Post (February 25, 2010).
(3) “Their Worldwide Organization and Work,” Jehovah’s Witnesses—Who Are They? What Do They Believe? (2000).
(4) “Beliefs and Activities,” watchtower.org.
(5) End of Gentile Times: 99.
(6) Tamtéž: 99.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »