Jsou mormonští spisovatelé v rozporu s Biblí? Pusuď sám.

Podle mormonbeliefs.org, je učení Bible slučitelné s učením v knize Mormonově:

“Při pečlivém porovnání proroctví v Bibli s odpovídajícími proroctvími obsaženými v knize Mormonově – např. těch, které se týkají narození, pozemské služby, obětní smrti a druhého příchodu Ježíše Krista; nebo těch o rozptýlení a následném sjednocení Izraele; nebo proroctví týkajících se znovuvybudování Siónu a Jeruzalému v posledních dnech – všechny tyto záznamy se navzájem potvrzují. Je pravda, že existuje mnoho proroctví, v jedné knize a nenacházejí se v té druhé, avšak v žádném případě záznam nepoukazuje na rozpor či nesrovnalost. V doktrinárních záležitostech v těchto dvou knihách panuje dokonalá harmonie.”

Navzdory těmto tvrzením se mezi těmito knihami vyskytují četné nesrovnalosti. Je důležité pochopit, že mormonismus není křesťanstvím, ale je spíše nebezpečnou napodobeninou, která dokáže mnoho lidí zmást a odvést je od pravého evangelia.

Níže je sbírka mormonských doktrín a jejich rozporů s Biblí.

Historie Starého zákona

1. Odkud pochází Adam a Eva?

Doktrína mormonů

Můžete číst a věřit čemu chcete, pokud jde o to co nacházíme v Bibli. Adam byl stvořen z prachu země, ale ne z prachu této země… Když náš otec Adam přišel do rajské zahrady, přišel již do zahrady s nebeským tělem a přivedl s sebou Evu, jednu ze svých žen (Journal of Discourses).(2)

Věřím, že toto prohlášení v písmech je skutečně doslovně pravdivé. Bůh učinil své děti stejné jako On, aby stáli vzpřímeně a obdařil je inteligencí, mocí a dal jim vládu nad vším, co stvořil a dal jim stejné vlastnosti, které sám vlastní. Vytvořil lidi stejně tak jako my tvoříme naše děti; protože neexistuje žádný jiný proces tvoření v nebi nebo na zemi, v zemi, nebo pod zemí nebo ve všech věčnostech, které jsou, byly nebo budou. (Milton Hunter, The Gospel Through the Ages: 99)

Biblické učení

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ (Genesis 2:7,21-23)

2. Kdo je Adam?

Doktrína mormonů

A také s Michaelem či Adamem, otcem všeho, princem všeho, starým dnů (Journal of Discourses volume 1: 50). (3)

Náš Otec Adam … Pomáhal vytvořit a zorganizovat tento svět. On je Michael, Archanděl, Starý dnů! o nemž svatí lidé psali a mluvili – je to náš Otec, náš Bůh a jediný Bůh, s nímž musíme spolupracovat (Journal of Discourses: 50).

Biblické učení

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. (Genesis 2:7)

3. Byli Adam a Eva nesmrtelnými bytostmi?

Doktrína mormonů

Pán nařídil manželství mezi mužem a ženou jako zákon, jehož prostřednictvím by sem měli přijít duchové, bydlet tak ve svatostáncích a vstoupit tak do druhého stavu existence. Pán sám oslavil první sňatek uzavřený na této planetě, vztahující se k tělu a kostem zde na této zemi. Neříkám, že se to vztahovalo ke smrtelnosti, neboť když se slavilo první manželství, neexistovalo nic smrtelného. První manželství, o kterém máme záznam, bylo mezi dvěma nesmrtelnými bytostmi (Joseph Smith, Cesta k dokonalosti: 248).

Biblické učení

Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. (1. Timoteovi 6:15-16)

4. Byl Mojžíš vzat do nebe aniž by zemřel?

Doktrína mormonů

Nanebevzetí Eliáše mělo svůj důvod. Člověk není tímto způsobem zachován, jen tak bez důvodu. Mojžíš byl stejně tak vzat, ačkoli Písma říkají, že ho Pán pochoval na hoře. Samozřejmě, že to spisovatel takto napsal podle svého chápání; ale Mojžíš, stejně jako Eliáš, byl do nebe vzat bez toho, aby ochutnal smrt. (Joseph Smith, Doktríny spásy, svazek 2: 107)

Biblické učení

I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpovědi. Pochoval ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob. (Deutronomium 34:5-6)

Historie Nového zákona

1. Kdo byl ten jednorozený Syn?

Doktrína mormonů

Po velké radě v nebi, kde se Lucifer a jeho zástupy vzbouřili proti plánu spásy, jak jej stanovil Bůh Otec a obhajoval Jeho Jednorozený Syn, Adam – který byl znám jako archanděl Michael… (Milton R. Hunter, The Gospel Through the Ages, 67).

Biblické učení

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy… Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl… (Jan 1:1,14,18)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16)

2. Byl Ježíš počat Duchem svatým?

Doktrína mormonů

Nyní, pamatujte si od tohoto času až navždy, že Ježíš Kristus nebyl zrozen z Ducha svatého (Journal of Discourses volume 1: 50-51).

Biblické učení

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého (Matouš 1:20)

3. Jak dlouho trvalo zatmění po smrti Ježíše Krista?

Doktrína mormonů

Ale hle, jak jsem vám řekl o dalším znamení, o znamení jeho smrti, hle, v ten den, kdy bude trpět, slunce bude zatemněno a odmítne vám dát své světlo; a také měsíc a hvězdy; a nebude světlo na zemi, už od doby, kdy bude trpět smrtí, po dobu tří dnů až do doby, kdy vstane z mrtvých (Helaman 14:14).

Biblické učení

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. (Matouš 27:45)

Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin (Marek 15:33)

4. Kdo je Gabriel?

Doktrína mormonů

Kněžství bylo nejprve dáno Adamovi, získal první předsednictví a držel jeho klíče z generace na generaci. Získal je při stvoření, před tím, než svět dostal svou podobu. Měl nadvládu nad každým živím stvořením. On je Archanděl Michael, o němž se mluví v písmech. Pak Noe, který je Gabriel; stojí v autoritě kněžství hned vedle Adama. On byl povolán Bohem k tomuto úřadu a byl otcem všeho živého v tento den a jemu byla dána vláda. Tito muži drželi klíče nejprve na zemi a potom v nebi.

Biblické učení

Anděl mu odpověděl: “Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem…”

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, (Lukáš 1:19,26)

Teologie

1. Bylo obětování zvířat zrušeno nebo by mělo být obnoveno?

Doktrína mormonů

Žijeme dispenzaci plnosti času, ve které se musí všechno shromáždit a vše co bylo od počátku bude obnoveno. Dokonce i tato země má být obnovena do stavu, který byl před Adamovým přestoupením. Nyní v této povaze věcí bude muset být obnoven zákon o obětování nebo by vše co bylo nařízeno Pánem nebylo obnoveno. Bude tedy nutné, aby synové Leviho, kteří v Izraeli obětovávali krvavé oběti, aby znovu takovou oběť přinášeli, aby se tak završilo toto nařízení v této dispenzaci. Oběť prolitím krve byla zavedena ve dnech Adama a je nezbytné, aby byla obnovena.

Obětování zvířat bude provedeno k dokončení obnovy (Joseph Smith, Doctrines of Salvation: 94).

Biblické učení

Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu…

A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení:

Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje,

Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. (Židům 9:11-14)

Neboť krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: ‚Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.

V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení.

Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘ Předně říká: ‚Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení‘ – totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: ‚Zde jsem, abych konal tvou vůli.‘ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. (Židům 10:4-10)

Sečteno a podtrženo

Jak jsme si přečetli, Joseph Fielding Smith tvrdí, že oběti zvířat budou na zemi obnoveny. Ale Bůh říká, že nemá potěšení v obětování. Jsme posvěceni obětí Krista.

2. Umírá duše?

Doktrína mormonů

Proto, jelikož duše nikdy neumírá… (Alma 42:9, Book of Mormon)

Biblické učení

Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. (Ezechiel 18:4)

3. Jsou andělé z masa a kostí? Jsou to vzkříšené bytosti?

V nebi jsou dva druhy bytostí, a to andělé, kteří jsou vzkříšené osobnosti mající tělo z masa a kostí…

Když přijde posel, že má vzkaz od Boha, podejte mu ruku a požádejte ho, aby si s vámi potřásl rukou. Pokud je andělem, učiní to a ucítíte jeho ruku (Doctrines and covenants 129: 1,4,5)

Biblické učení

Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně. (Lukáš 24:39)

Kterému z andělů kdy řekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!‘ Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? (Židům 1:13-14)

Sečteno a podtrženo

Mormoni říkají, že anděle jsou vzkříšené bytosti, které mají maso a kosti, kdežto Písmo říká, že jsou to duchové bez masa a kostí.

4. Byl Bůh člověkem?

Doktrína mormonů

Církev nabízí lidem poznání, že všemohoucí byl také člověkem, což znamená, že Bůh náš Otec je člověk stejné podoby jako jsme my… Je vzkříšenou, oslavenou, vyvýšenou bytostí s tělem z masa a kostí. Duch proudí skrze jeho žíly místo krve, protože již není smrtelný. Rozumí člověku, protože byl kdysi jako my. Během věčného věku postupoval, až se stal Bohem (Dr. Sidney Sperry, The Improvement Era, srpen 1947).

Vrátím se na začátek, ještě než byl svět, abych vám ukázal, jaký druh bytosti Bůh je, jaký druh bytosti byl Bůh na počátku… Samotný Bůh byl kdysi tím, co jsme my, a je vyvýšeným člověkem… představovali jsme si, že Bůh je Bohem od samé věčnosti. Tuto myšlenku vyvrátím… Byl kdysi člověk jako my: ano, sám Bůh, Otec všech nás, sídlil na zemi stejně jako sám Ježíš Kristus…

Zde je pak věčný život – poznat jediného moudrého a pravého Boha; a musíte se naučit, jak se sami stát bohy a být králi a kněžími pro Boha, stejně jako to učinili všichni bohové před vámi, a to tím, že šli z jednoho malého stupně do druhého…

Co udělal Ježíš? Proč dělám to, co jsem viděl dělat svého Otce… Můj Otec si vybudoval své království strachem a chvěním a já musím udělat totéž; a když dostanu své království, předložím jej svému Otci, aby získal království za královstvím, a to ho povznese ve slávě. Bude mít vyšší slávu a já převezmu jeho místo. (Joseph Smith v kázání 7. dubna 1844)

Biblické učení

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. (Žalmy 90:2)

Sečteno a podtrženo

Joseph Smith říká, že vyvrátí představu, že Bůh byl Bohem od věčnosti, tak jak říká Bible, že byl.

5. Stal se nějaký člověk bohem?

Doktrína mormonů

Sláva, kterou Kristus dostal, byla Božství; proto, aby lidé dostali stejnou slávu, stanou se také Bohy. Ve skutečnosti, když církevní vůdci v raném období Mormondonu pečlivěji studovali písma, bylo jim jasné, že konečným cílem věčného pokroku je přijmutí věčného života – tj. být jako je Bůh. Pro tento záměr bylo evangelium Ježíše Krista ustanoveno před založením světa a odhalováno lidstvu od věku k věku – milosrdným Nebeským Otcem. Samozřejmě se obecně chápe, že velká většina dětí naších Nebeských Rodičů neuposlechnou zásady a obřady evangelia do takové míry, aby se nakonec vyzdvihli k Božství. Je však možné, že existuje mnoho lidí, kteří dosáhnou požadovaného cíle. Například Abraham, Izák a Jákob vstoupili do svého vyvýšení dle zaslíbení a usedli na trůny a nejsou andělé, ale jsou Bohové (Milton R. Hunter, The Gospel Through the Ages, 106).

Abraham dostal konkubíny a ty mu rodili děti; a bylo mu to připočteno za spravedlnost, protože mu byly dány, a dodržel můj zákon, stejně jako Izák a Jákob neudělali nic jiného než to, co jim bylo přikázáno a protože neudělali nic jiného, než to, co jim bylo přikázáno, vstoupili do svého vyvýšení podle zaslíbení a usedli na trůny a nejsou andělé, ale jsou Bohové (Doctrines and Covenants 132:37)

Biblické učení

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není… Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“ (Izajáš 44:6,8)

…protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe… (Ozeáš 11:9)

…Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně… (Izajáš 43:10)

6. Přehlíží (omlouvá) Bůh hřích?

Doktrína mormonů

“A nyní vizte, kdyby Adam neučinil přestupek, nepadl by, ale zůstal by v zahradě Eden. A vše, co bylo stvořeno, by muselo zůstati v témže stavu, v jakém to bylo poté, co to bylo stvořeno; a muselo by to zůstati na věky a nemíti žádného konce. A oni by neměli žádných dětí; pročež by zůstali ve stavu nevinnosti, nemajíce žádné radosti, neboť neznali žádné bídy; nečiníce žádného dobra, neboť neznali žádného hříchu. Ale hle, všechno bylo učiněno v moudrosti toho, který ví všechno. Adam padl, aby lidé mohli býti; a lidé jsou, aby mohli míti radost.” (2 Nefi 2:22-25)

“A v onen den Adam velebil Boha a byl naplněn a počal prorokovati ohledně všech rodin země řka: Velebeno buď jméno Boží, neboť pro přestupek můj oči mé jsou otevřeny a v tomto životě budu míti radost a opět v těle uvidím Boha. A Eva, manželka jeho, slyšela všechny tyto věci a radovala se řka: Kdyby nebylo našeho přestupku, nikdy bychom neměli símě a nikdy bychom neznali dobré a zlé a radost svého vykoupení a věčný život, který Bůh dává všem poslušným.”(Mojžíš 5:10-11)

Biblické učení

O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.

Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost (Židům 1:8-9)

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: “Ploďte a množte se a naplňte zemi” (Genesis 1:27-28)

Sečteno a podtrženo

Doktrína mormonů říká, že když by zůstali v nevinnosti, tak by neměli žádnou radost, jelikož by nepoznali bídu. Také, že by nekonali žádné dobro, jelikož by neznali hřích. Přináší bída štěstí nebo přichází snad dobro z hříchu? Židům 1:9 nám říká, že cokoliv Bůh nenávidí, nepřinásí štěstí. Bůh řekl Adamovi a Evě, aby plodili a množili se ještě předtím, něž se hřích dostal do jejich srdcí. Vydal by Bůh nařízení, které by bylo možné dodržet jen za pomoci hříchu?

7. Vrací se duchové zemřelých na zem, aby mohli komunikovat s lidmi?

Doktrína mormonů

A také s Janem, synem Zachariášovým, kteréhož Zachariáše on (Elias) navštívil a dal mu zaslíbení, že bude míti syna a jméno jeho bude Jan a bude naplněn duchem Eliasovým;

Kteréhož Jana jsem poslal k vám, služebníci moji, Josephe Smithe ml. a Olivere Cowdery, aby vás vysvětil k prvnímu kněžství, které jste obdrželi, abyste mohli býti povoláni a vysvěceni stejně jako Aron; (Doctrine and Covernants 27:7-8).

Biblické učení

Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. (Kazatel 9:5-6)

Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. (Žalm 146:4)

Sečteno a podtrženo

Doktrína o smrti je různorodá a matoucí. Mormonismus není jediným náboženstvím, které šíří falešnou nauku o podstatě smrti a stavu mrtvých. Více si přečtěte v našich článcích: Co se děje po smrti?

8. Budou svatby po vzkříšení?

Doktrína mormonů

…je třeba mít na paměti, že byl v tomto čase prorokem zaveden nový zákon o manželství pro církev – manželství na věčnost, včetně manželství s více ženami za určitých okolností – je velmi pravděpodobné, že následující článek byl napsán s ohledem na uplatnění zde vysvětlených zásad pro podmínky vytvořé zavedením uvedeného manželského systému (Official History of Church,volume 5: 134-136)

…Žádná manželství v nebi pro nespravedlivé. Toto je jediná odpověď, kterou Pán mohl dát těmto nevěřícím. Je to v plném souladu se zjevením, které bylo dáno Prorokovi Josefu Smithovi, v němž Pán říká, že “když jsou (ti z tohoto světa, kteří nezachovávají celý zákon) pryč z tohoto světa, neožení se, ani nevdají, ale jsou prohlášeni za anděly v nebi, jsou to andělé, kteří slouží těm, kteří jsou hodni něčeho mnohem většího a převyšujícího a i věčné Slávy. Neboť tito andělé nezachovávali můj zákon, proto nemohou být vyvýšeni, ale zůstanou odděleni a jednotlivě (bez manželství), bez vyvýšení, ve svém zachráněném stavu po celou věčnost a od té chvíle nebudou Bohové, ale budou Božími anděly na věky věků.

Odpovědi jsou přesně stejné a vztahují se na ty, kteří mohou být hodni nějaké spásy, a neodmítají věčnou manželskou smlouvu. Nebudou se ženit ani vdávat ti, kdo odmítají pravdu věčného evangelia. Tato výsada je omezena jen na ty, kteří v plnosti zachovávají Pánova přikázání, a kteří jsou poslušní zákonům Božím (Doctrines of salvation: 73).

Biblické učení

“Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.” (Matouš 22:30)

Sečteno a podtrženo

Podle Josepha Smitha bude v nebi manželství pro ty, kteří dodržují Boží zákon. Nicméně, Písmo jasně říká, že po vzkříšení manželství v nebi nebude.

9. Kdo probudí mrtvé?

Doktrína mormonů

A ukázal se jim Pán a oni povstali a velebili Adama a nazývali ho Michalem, knížetem, archandělem. (Doctrines and Covenants 107: 54)

Ale vizte, vpravdě pravím vám, dříve než země pomine, Michal, můj archanděl, zatroubí na pozoun svůj a potom se všichni mrtví probudí, neboť hroby jejich budou otevřeny a oni vyjdou – ano, vpravdě všichni. (Doctrines and Covenants 29:26)

Biblické učení

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; (1 Tesalonickým 4:16)

Sečteno a podtrženo

Podle mormonského náboženství, Adam zavolá spící svaté, ale z Bible víme, že to je sám Kristus, který zavolá z hrobu své lidi.

10. Mohou se navzájem lidé zachránit?

Doktrína mormonů

Je dobře známo, že nařízení evangelia, jako je křest a vkládání rukou, se týkají tohoto života, proto ti, kteří zemřeli bez evangelia, nemohou za sebe sami jednat. Někdo ve smrtelném životě musí jednat za ně. Ani ti, kteří přijali úřad zmrtvýchvstání a stojí sami za sebe, neboť i oni patří do jiného života. Proto musí být na Hoře Sion smrtelníci jako spasitelé, jednající ve prospěch mrtvých. Pokud by toto mrtví mohli udělat sami za sebe, když se kají a přijímají evangelium, pak by ti, kteří nyní žijí, nebyli povinni za ně úřadovat a pracovat jako jejich zástupci (The way to Perfection: 32).

Biblické učení

Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné. Cena za jeho duši je tak vysoká — nikdy na ni nebude mít, aby žil navždy a neviděl zkázu. (Žalm 49:7)

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš (1. Timoteovi 2:5)

A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. (Filipským 2:12)

Sečteno a podtrženo

Kristus je jediný, kdo nás může zachránit. My se musíme nyní sami rozhodnout, jestli Jeho nabídku milosti přijmeme.

11. Měli lidé duchovní život před tím, něž dostali smrtelné tělo?

Doktrína mormonů

A každou rostlinu polní, dříve než byla na zemi, a každou bylinu polní, dříve než vyrostla. Neboť já, Pán Bůh, jsem duchovně stvořil všechny věci, o kterých jsem mluvil, dříve, než byly přirozeně na tváři země. Neboť já, Pán Bůh, jsem nedal, aby pršelo na tvář země. A já, Pán Bůh, jsem stvořil všechny děti lidské; a ještě ne člověka, aby obdělával zem; neboť v nebi jsem je stvořil; a na zemi ještě nebylo tělo, ani ve vodě, ani ve vzduchu;

Ale já, Pán Bůh, jsem promluvil, a ze země vyšla mlha a zavodnila celou tvář země. A já, Pán Bůh, jsem utvořil muže z prachu země a vdechl jsem mu do nozder dech života; a muž se stal duší živou, prvním tělem na zemi, také prvním člověkem; ale všechny věci byly dříve stvořeny; ale duchovně byly stvořeny a učiněny podle slova mého. (Mojžíš 3:5-7)

Biblické učení

Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.

Jak je psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou‘ – poslední Adam je však Duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. (1 Korintským 15:42-46)

Sečteno a podtrženo

Bible výstižně říká, duchovní tělo neexistuje do té doby než “nastane vzkříšení mrtvých”. Je tedy zcela nemožné, aby někdo na zemi měl duchovní tělo před svým narozením na tomto světě.

12. Bude hřích a smrt navěky?

Doktrína mormonů

Principy pravdy a dobra, věčných životů a moci Boží jsou od věčnosti po věčnost. Principy lži a zkaženosti, moc ďábla a síla smrti jsou také od věčnosti po věčnost. Tyto dvě síly existovaly a vždy budou existovat ve všech věčnostech, které ještě přijdou. (John Widstoe, Discourses of Brigham Young: 1)

Biblické učení

“a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 21:4)

“Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.

Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.” (Ezechiel 28:12-19)

Sečtěno a podtrženo

Když Bůh stvořil zemi a všechno v ní, řekl o svém díle, že je “dobré”. Hřích neexistoval od počátku a jednoho dne, díky Kristově moci, zmizí. Amen.

Citace:

(1) Dr. Sidney B. Sperry, The Improvement Era 50 (August 1947): 510, as quoted in Russell F. Ralston, Fundamental Differences: 80.
(2) Brigham Young, Journal of Discourses, as quoted in Russell F. Ralston, Fundamental Differences: 118-119.
(3) Brigham Young, Journal of Discourses volume 1: 50, as quoted in Leola Woodruff, Valley of Decision: 135.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 925 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »