Učení Buddhy ovlivňuje společnost již více než 2500 let. Ovlivnilo také Tebe?

Buddhismus je náboženství, zrozené v Nepálu asi před 2500 lety. Hindský princ, Siddhártha Gautama, vyrazil získat osvícení a hledat řešení pro utrpení. Zpočátku následoval tradiční indická učení, hledání pravdy skrze odříkání a meditaci, ale nenalezl, co hledal.i A tak se obrátil směrem dovnitř a hledal smysl života meditováním nad svými vlastními zkušenostmi.

Buddhisté věří, že skrze pochopení čtyř vznešených pravdii získal osvícení, jež mu dalo nahlédnout do jeho minulých životů, porozumění karmě, reinkarnaci a duchovní probuzení. Buddhismus učí, že v tomto stavu sám Brahma, král bohů hinduismu, požádal Siddhártha Gautama, aby učil své nově nabyté znalosti ostatní. Tak se zrodilo buddhistické náboženství.

Buddha sám sebe nazýval “Vtělenou pravdou” nebo “Ztělesněním pravdy”, říkal si též Dharmabhuta, “uskutečněnou pravdou”, “Tím, který se stal pravdou.”iii Dhamma, či Dharma je také nazýván přírodním zákonem, přirozeným zákonem nebo zákonem přírody. Buddha řekl: “ten, kdo vidí Dhammu vidí mě. Ten, kdo vidí mě, vidí Dhammu.”iv

Buddhistické praktiky

Buddhisté nevěří v osobního Boha, ale usilují o osvícení a duchovní rozvoj prostřednictvím určitých rituálů, včetně meditace, darů, hořících svíček a kadidla, jógy a zpěvu manter.

Buddhismus, který vyšel z hinduismu, je jinou formou uctívání slunce. Symboly uctívání slunce jako sluneční kotouč (v buddhismu se nazývá dharma čakra), svastika a svatozáře, jsou v buddhismu běžné. Buddhismus má také svůj pantheon slunečních a kosmických božstev, včetně slunečního boha Mithry, který se v buddhismu se nazývá Maitreja.

Stejně jako u jiných forem uctívání slunce, je buddhismus náboženstvím, které apeluje na smysly. Živě barevné mandaly (obrázky z posvátného barveného písku), opojná vůně hořícího kadidla, mihotavá světla svíček, rytmický zpěv manter a jóga, která v sobě zahrnuje pohyby celého těla a uctívání, dělají z buddhismu bohatou smyslovou zkušenost pro ty, kteří jej praktikují.

Vliv buddhismu

Od svého založení má buddhismus významný vliv zvláště v Asii, odkud se následně šíří do dalších částí světa. V průběhu staletí se jeho vliv po celém světě stával stále významnější.

V Severní Americe je vliv buddhismu dalekosáhlý a je značně cítit prakticky ve všech částech společnosti. Zde je stručný přehled některých z nejvlivnějších filosofů v Americe.

Buddhismus, Teosofie a falešní Kristové

Kromě buddhistických přistěhovalců byl buddhismus přinesen do americké společnosti v roce 1875 Helenou Blavatskou, zakládající členkou Theosofické společnosti, okultní organizace.v Blavatská učila koncept univerzálního bratrství národů a ovlivnila hnutí New Age a založení Organizace spojených národů.

Teosofie také vyvinula koncept Maitreji, který zahrnoval jiné náboženské a duchovní tradice a stal se známý jako kosmický Kristus. Mnozí čekají tohoto kosmického Krista jako další ztělesnění starověkého slunečního božstva, a věří, že osvítí svět svým učením a sjednocením lidstva. S tímto očekáváním mohou souviset jiné náboženské systémy založené na uctívání slunce. V sanskrtském proroctví má Maitreya inspirovat lidstvo žít jednotný, svatý život: “Už více nepovažují cokoliv za své vlastní, nebudou mít žádné vlastnictví, žádné zlato nebo stříbro, žádný domov, příbuzné! … dosáhnou vstupu do transu a bude jim patřit hojnost radosti a štěstí, neboť povedou svatý život pod vedením Maitrei.”iv

Buddhismus, americké školství a filozofie

Američtí spisovatelé Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson a Walt Whitman také studovali buddhistickou filozofii. Vliv těchto slavných spisovatelů by se neměl podceňovat, neboť jejich myšlenky byly absorbovány společností a jejich spisy jsou dodnes používány ve školách a na univerzitách. Tito autoři ovlivnili západní myšlení začleněním hodnot východní mystiky do jejich příběhů.

Henry David Thoreau vyvinul teorii o vztahu společnosti k přírodě, která ovlivnila moderní environmentalismus. Stanfordská Encyclopedie filozofie říká, že Thoreauovo “pojetí přírody informuje synkretickým přivlastněním řeckých, římských, indických a dalších zdrojů… avšak může být označeno jako spojující varianta transcendentálního idealismu.”vii

Ralph Waldo Emerson byl transcendentalista, jehož díla ovlivnila jiné slavné současníky, jako Johna Deweyho, nazývaného otec moderního vzdělávání, a Friedricha Nietzscheho, který řekl o křesťanském náboženství:

Když slyšíme v neděli ráno rámusit staré zvony, ptáme sami sebe: je to opravdu možné! Tohle kvůli Židovi, ukřižovaném před dvěma tisíci lety, který řekl, že byl Boží syn? Chybí důkaz o takovém tvrzení… Bůh, který plodí děti se smrtelnou ženou; mudrc, který vybízí člověka, aby už nepracoval… spravedlnost, která přijímá nevinného jako zástupnou oběť; někdo, kdo nařizuje svým učedníkům pít jeho krev; modlitby za zázračné zásahy; hříchy spáchané proti Bohu, jsou usmířené Bohem; strach z věčnosti, pro níž je smrt branou; kříž jako symbol v době, která už nezná funkci a potupu kříže – jak ďábelsky se to vše dotýká nás, jakoby z hrobu prastaré minulosti! Je možné, že takovým věcem se stále ještě věří?viii

Americká společnost je vybudována na základech, položených těmito buddhismem ovlivněnými učiteli.

Současné trendy s kořeny v buddhismu

Mnoho vlivných hnutí v dnešních zprávách má silné kořeny v buddhismu. Filmové trháky, populární hudba, přírodní wellness hnutí a environmentalismus, všechny tyto byly ovlivněny buddhistickým učením. Vezměme si například následující trendy: jóga, nedefinovaná forma “spiritismu” a koncepce přirozeného práva (Natural law) římsko katolické církve.

Jóga

Byla původně formou hinduistické a buddhistické meditace, zahrnující fyzické, duševní a duchovní praktiky, pomocí kterých se dosahovalo osvícení člověka.ix Jóga se stala jedním z nejpopulárnějších fitness trendů v mnoha vyspělých státech. Jogínské splynutí duchovních a fyzických prvků vypadá jako odpověď na potřeby vystresovaného moderního člověka. A zatímco nováčci v józe ji mohou vnímat jako přitažlivou formu fyzického cvičení, mnozí další přijali jeho duchovní aspekt.

Je důležité si pamatovat, že jóga je součástí náboženství starověkého uctívání slunce a jako taková, si zachovává mnoho z jeho náboženských prvků. Surya Namaskara neboli pozdrav slunci, je toho dobrým příkladem. Tato série pohybů jógy zahrnuje pokoření se, postoj úplné odevzdanosti a podřízení se slunci. Jóga byla vyvinuta pro naplnění cílů hinduismu a buddhismu a bez ohledu na to, zda tyto cíle jsou zjevné, nebo ne, jsou nedílnou součástí toho, čím jóga je. Populární americký instruktor jógy vysvětluje: “Všechno, co se nazývá jóga, lze považovat za skutečné duchovní praktiky… účelem držení těla není získat tělesnou kondici, ale spíše vám dát klidnější život nasměrováním vaší mysli dovnitř.”x

Nones (Žádníci)
Výzkumníci, kteří studují náboženské trendy, zaznamenali dramatický nárůst ve skupině, která na otázku ohledně náboženské příslušnosti zvolila odpověď: “žádná”. Nedávný průzkum veřejného mínění zjistil, že 71 % dospělých, z nichž bylo 82 % ve věku do 25 let, oznámilo, že jsou spíše schopni zformulovat svoji vlastní verzi víry, než přijmout soubor nauk, definovaný kteroukoliv církví.xi

Výzkumníci konstatují, že: “To má za následek spoustu jedinečných světonázorů, založených na osobní kombinaci teologie počínaje světovými náboženstvími, jako jsou křesťanství, buddhismus, judaismus, hinduismus, islám a sekularismus.”xii Další průzkum zjistil, že více než jeden ze tří Američanů tvrdí, že jsou duchovní, ale nikoliv náboženští.xiii Tito duchovně smýšlející, ale nikam nezařazení lidé jsou často otevření pro takový druh uvnitř hledající spirituality, kterou představuje buddhismus.

Buddhistické termíny, které začaly být běžně používány, dokládají skutečnost, že pro společnost se staly vyhovující a že přijala mnoho myšlenek buddhismu. Slova jako zen, karma, mantra, nirvana, jin jang a hovory o minulých životech jsou odvozeny z buddhismu a souvisejících náboženství.

Přirozený zákon

Buddhisté a katolíci mají mnoho společného, což platí přinejmenším o jejich koncepci přirozeného zákona. Papežství se domnívá, že přirozený zákon

• je “objeven v naší přirozenosti a je nám odhalen naším rozumem”
• znamená, že “je třeba konat dobro a zlého se vyvarovat,” a
• “platí pro celou lidskou rasu.”xiv

Mnozí mohou být překvapeni, že katolicismus, domnělé křesťanské náboženství, povyšuje přirozený zákon nad zákon Boží. Ale ve skutečnosti mají katolicismus a buddhismus společné kořeny v uctívání slunce a katolicismus je mitraismem v křesťanském hávu.

Padělaný Kristus

V průběhu dějin vybízel Satan lidstvo k padělání Božího plánu spásy tím, že rozvíjí náboženství s prvky, které se Božímu plánu podobají. Mnoho těchto charakteristik najdeme i v náboženství uctívajícím slunce. Satan toto dokáže, protože zná Boží vládu zevnitř. Bůh dovoluje Satanovi, aby po určitý čas působil svými podvody, protože mnozí volí raději život v hříchu, než v poslušnosti k Bohu. 2. Tesalonickým 2:8-10 nám říká toto:

Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.2. Tesalonickým 2:8-10

Odtud mají náboženství uctívající slunce svá božstva ve formě otce, matky a syna. Hlavní bohové mnoha různých náboženství jsou považováni za všudypřítomné a všemocné. Buddhismus učí, že Buddha je vševidoucí a vševědoucí a je jedinou cestou. Žel mnoho lidí, kteří se cítí být křesťané, včetně těch, kteří tvrdí, že jsou znovuzrození, přijalo buddhistické nauky a začlenilo je do své soustavy víry. Nicméně buddhismus a biblické křesťanství se vzájemně vylučují. Ježíš řekl: “Já jsem cesta, pravda a život: Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6). Nemůže mít pravdu Ježíš i Buddha.

Buddha byl beze sporu důležitou osobu, která formovala myšlení milionů lidí po celém světě. Ale buddhismus nese nezaměnitelné znaky uctívání slunce, které satan podsunul proto, aby získal uctívání pro sebe. Buddha byl synem hinduistického krále. Ježíš, je však jediný syn Boží.

Přečtete si více o tom kdo je Ježíš.


Autor:

Tammie Burak – Tammie Burak je spisovatelka na volné noze, která ráda píše o tématech víry, zdraví, přírody a vzdělávání. Píše pro děti i dospělé.

 


i. “Who Was Buddha?” The Buddhist Centre: Buddhism for Today, accessed June 6, 2014, https://thebuddhistcentre.com/text/who-was-buddha.
ii. “Enlightenment in Buddhism,” Wikipedia, accessed June 6, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_in_Buddhism.
iii. “God in Buddhism,” Wikipedia, accessed June 6, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Buddhism.
iv. Ibid.
v. “Buddhism in the United States,” Wikipedia, accessed June 5, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_the_United_States.
vi. “Maitreya,” Wikipedia, accessed June 5, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya.
vii. “Henry David Thoreau,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, accessed June 5, 2014, http://plato.stanford.edu/entries/thoreau/.
viii. “Christianity,” The Perspectives of Nietzsche, accessed June 5, 2014, http://www.theperspectivesofnietzsche.com/nietzsche/nchrist.html.
ix. “History of Yoga,” Wikipedia, accessed June 5, 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_yoga.
x. Kino MacGregor, “The Goal of Yoga,” accessed June 5, 2014, http://www.youtube.com/watch?v=xVW_EKCEA5A.
xi. “Christianity is No Longer Americans’ Default Faith,” Barna Group, accessed June 5, 2014, https://www.barna.org/barna-update/faith-spirituality/15-christianity-is-no-longer-americans-default-faith#.U4teF7C3-M8.
xii. Ibid.
xiii. “’Nones’ on the Rise,” Pew Research, accessed June 6, 2014, http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/.
xiv. “Natural Law,” New Advent Catholic Encyclopedia, accessed June 6, 2014, http://www.newadvent.org/cathen/09076a.htm.

 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »