Vedoucí jsou velmi důležitou součástí církve. Nicméně katolicismus se rozhodl následovat pohanské příklady ustanovení kněží a jejich moci. To má za následek nauky a tradice, které odporují Bibli a Božímu plánu pro jeho lid.

Moc kněží

Katoličtí kněží jsou považováni za velmi mocné. Ve skutečnosti podle sv. Alfonse Maria z Liguori, je kněžím dána moc odpouštět hříchy, a Bůh musí poslouchat jejich soudní rozhodnutí:

Ježíš zemřel proto, aby ustanovil kněžství. Pro Spasitele nebylo nutné zemřít, aby zachránil svět. Kapka krve, jediná slza nebo modlitba, byla dostatečná k získání spasení pro všechny, neboť taková modlitba, mající nekonečnou hodnotu, by měla stačit k záchraně ne jednoho, ale tisíců světů. Ale smrt Ježíše Krista byla nezbytná pro ustanovení kněžství. Kdyby nezemřel, kde bychom nalezli oběť, kterou kněží Nového zákona nyní nabízejí? Oběť zcela svatou a neposkvrněnou, schopnou vzdávat Bohu čest, které je hoden? Jak bylo již řečeno, veškeré životy mužů a andělů nejsou schopny vzdát Bohu nekonečnou čest jako tu, kterou mu nabízí kněz v jediné mši …

Kněz má moc klíčů neboli moc osvobozovat hříšníky z pekla; činit je hodnými ráje a mění je z otroků satanových na Boží děti. A Bůh sám je povinen řídit se rozsudkem svých kněží a buď odpustit, nebo neodpustit …

Kdyby Spasitel sestoupil do kostela a usedl ve zpovědnici, aby uděloval svátost pokání, a kněz by seděl v jiné zpovědnici, Ježíš by vyslovil nad každým kajícníkem, “Ego te absolve,” (Já tě rozhřešuji), kněz by rovněž vyslovil nad každým svým kajícníkem: “Ego te absolve”. Kajícníci každého z nich by byli rozhřešeni stejně …

Proto bývá kněz v určitém smyslu nazýván stvořitelem svého Stvořitele, protože vyslovením “slov posvěcení” tvoří Ježíše ve svátosti tím, že mu dává svátostnou existenci a předkládá ho jako oběť, jež má být nabídnuta věčnému Otci…

Ať kněz, říká sv. Laurence Justinián, přistoupí k oltáři jako další Kristus.sv. Alfons Maria z Liguori, The Dignities and Duties of the Priest (1927).

V průběhu 14. zasedání Tridentského koncilu (25. listopadu 1551) bylo vyhlášeno, že Kristus: “když se chystal vystoupat ze země do nebe, zanechal po sobě kněží, své vlastní zástupce, jakožto vládce a soudce pro všechny. Jim mají být předloženy všechny smrtelné hříchy, do kterých mohou upadnout věřící v Krista, aby mohli v účinnosti moci klíčů vyslovit větu odpuštění nebo zadržení hříchů.”ii

Bible nám říká, že nás může zachránit jen Bůh (Žalm 80:19, Izajáš 45:22, Skutky 4:12), a že On sám nabízí odpuštění skrze Krista (Matouš 9:6, Jan 10:9, Skutky 5:31, Efezským 4:32).

Prohlášení, že má někdo moc odpouštět hříchy a tvrzení, že je Bohem, jsou dva případy rouhání. Daniel 7 předpověděl, že papežství vysloví velké věci proti Bohu – a toto přesně se děje.

Celibát

Dalším znakem katolického kněžství je celibát. Žel je to další praktika, která ignoruje Boží slovo a místo toho následuje pohanství.

Historik Alexander Hislop nám říká, že celibát vznikl v kultu (uctívání) bohyně Semiramis:

Ta myšlenka se může zdát divná, přesto hlas starověku připisuje této nemravné královně [bohyni Semiramis] vynález kněžského celibátu, a to v té nejpřísnější podobě… Když si papež ze stejného zdroje přivlastnil tolik toho, co bylo příznačné pro uctívání této bohyně, zavedl do kněžství pod svou autoritou také zavazující povinnost celibátu. Zavedení této zásady do křesťanské církve bylo jasně předpovězeno jako jedno z výrazných znamení odpadnutí.Alexander Hislop, The Two Babylons (Cosimo, Inc., 2007): 219-220.

Předpověď, na kterou Hislop odkazuje, je z 1. Timoteovi 4:1-3: Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat;

Tonzura (vyholení temene hlavy)

Celibátní kněží dostávají tonzuru při vysvěcení. Tonzura je “posvátný obřad zřízený církví, jímž je pokřtěný a potvrzený křesťan přijat do klerikálního řádu střiháním vlasů.”iv

Nikde v Bibli nám není řečeno, že by si vedoucí měli oholit část hlavy. Avšak tonzura je spojena s islámem, buddhismem, hinduismem, gnostikem prvního století Šimonem Mágem a ještě před ním s uctíváním babylonského Bakchuse a uctíváním egyptského Osirise.v

Biblické vůdcovství

Písmo nám poskytuje spoustu informací o správném postoji, jednání a ordinaci (pověření) vedoucích církve. Apoštol Petr dokonce nazývá všechen Boží lid “královským kněžstvem” (1. Petr 2:9-10). Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na tyto pasáže:

Izaiáš 3:13
Jan 13:1-17; 21:15-17
Římanům 2:6-8
1. Timoteovi 3
Titovi 1:6-8
1. Petr 5:1-4


Autor:

Amazing Discoveries

 


i. St. Alphonsus Liguori, The Dignities and Duties of the Priest (1927).

ii. Rev. H. J. Schroeder (trans.), “Fourteenth Session: Sacrament of Penance,” The Canons and Decrees of the Council of Trent (Rockford, IL: TAN Books 1978): 92.

iii. Alexander Hislop, The Two Babylons (Cosimo, Inc., 2007): 219-220.

iv. Kevin Knight, “Tonsure,” New Advent Catholic Encyclopedia.

v. Alexander Hislop, The Two Babylons (Cosimo, Inc., 2007): 221.

 

Další články ze série: Uctívání slunce 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »