Úvod > Reformace > Články > Katolické koncily > Druhý vatikánský koncil
Druhý vatikánský koncil se zabýval vztahy mezi Římskokatolickou církví a moderním světem.

Druhý vatikánský koncil (nebo Vatikán II) byl 21. Ekumenický koncil katolické církve. Koncil byl Svatým stolcem oficiálně otevřený pod pontifikátem papeže Jana XXIII. dne 11. října 1962, a uzavřený za papeže Pavla VI. na svátek Neposkvrněného početí v roce 1965.

Druhý vatikánský koncil měl asi šestnáct základních dokumentů ve formě nařízení, dekretů a prohlášení. Přípravy na koncil trvaly více, než dva roky, koncil měl čtyři pracovní zasedání.

1. období: 1962

Papež zahájil koncil veřejným zasedáním a přečetl před koncilními otci prohlášení Gaudet Mater Ecclesia.

Dne 13. října byli zvoleni členové deseti koncilních komisí. Každá bude mít šestnáct voleb a osm jmenováni členů přípravných komisí, kde byla silně zastoupena kurie.

Starší (senior) francouzský kardinál Achille Lienart se obrátil na koncil s prohlášením, že biskupové nemohli inteligentně volit cizince. Žádal, aby bylo hlasování odloženo a všem biskupům dána příležitost vypracovat své vlastní seznamy. Toto hnutí bylo podpořeno Josefem Fringsem, a hlasování bylo odloženo.

Na setkání biskupů, určených k diskusím o členství v komisích – v národních i regionálních skupinách – zjistili, že došlo k významné změně: počet členů katolické církve vzrostl v oblastech střední a severní Evropy, namísto v zemích, jako je Španělsko nebo Itálie.
Úplně první zasedání koncilu přerušeno po pouhých patnácti minutách.

Po odročení 8. prosince, byly přípravy na druhý koncil zastaveny smrtí papeže Jana XXIII. Ekumenický koncil byl automaticky přerušen a pozastaven smrtí papeže, dokud příští papež nepřikáže jeho pokračování nebo rozpuštění. Papež Pavel VI byl zvolen pouhých 18 dní po Janově smrti a okamžitě oznámil, že koncil bude pokračovat.

2. období: 1963

Papež Pavel VI objevil “problémy” organizace a postupů, které byly provedeny v průběhu prvního koncilu. Tyto zahrnovaly pozvání dalších laických katolických i nekatolických pozorovatelů, snížení počtu navrhovaných schémat sedmnácti a později snížení požadavku tajnosti obklopující obecná zasedání koncilu.

Zahajovací projev papeže Pavla dne 29. září zdůraznil pastorační povahu koncilu a nastavit k tomu čtyři záměry:

  1. Plněji definovat podstatu církve a roli biskupa.
  2. Obnovit církev.
  3. Obnovit jednotu všech křesťanů, včetně hledání odpuštění za katolické přispění k rozdělení.
  4. a zahájit dialog se současným světem.

Během tohoto období biskupové schválili konstituci liturgie (Sacrosanctum Concilium)i i dekret o sdělovacích prostředcích (Inter Mirifica)ii. Vpřed pokračovala práce se schématyiii o církvi, biskupech a diecézi, a ekumenismu.

8. listopadu kritizoval Joseph Frings Svaté oficium a nakreslil výmluvnou a vášnivou obranu ústy svého tajemníka Alfreda Ottavianiho. Tato záměna (známá jako Ottavianiho intervence) je často považována za nejdramatičtější z koncilu.iv

Druhé období skončilo 4. Prosince. Mezi druhým a třetím obdobím byla navrhovaná schémata dále revidována na základě připomínek od otců koncilu.

3. období: 1962

14. září se otcové koncilu propracovali velkým objemem návrhů. Schématy ekumenismu (Unitatis redintegratio)v, oficiálním pohledem na protestantské a východní ortodoxní “odloučené bratry,” východního obřadu církve (Orientalium ecclesiarum)vi, a dogmatickou konstitucí církve (Lumen gentium)vii, které byly schváleny a propagovány papežem.

Schémata života a služby kněží a misijní činnost církve byly zamítnuty a poslány zpět do komisí, aby byly kompletně přepsány. Pokračovaly práce na zbývajících schématech, zvláště o církvi v moderním světě a náboženské svobodě. Kvůli sporu o revizích dekretu o náboženské svobodě selhalo hlasování o těchto bodech ve třetí periodě.

Papež Pavel uzavřel třetí období 21. listopadu oznámením změny v eucharistickém půstu a formálním znovupotvrzením Marie jako “Matky církve.”

4. období: 1965

Papež Pavel VI. otevřel poslední období koncilu 14. září zřízením synodu biskupů – tato setrvalá struktura měla za cíl zachovat úzkou spolupráci biskupů s papežem po koncilu.

První povinností čtvrtého koncilu bylo schválení dekretu o náboženské svobodě Dignitatis Humanaeviii, jednoho z kontroverznějších z koncilních dokumentů.

Předním dílem byla po zbytek období práce na třech dokumentech, z nichž všechny byly schváleny otci koncilu. Prodloužená a revidovaná pastorační konstituce o církvi v moderním světě byla následována dekrety o misijní činnosti, a službě a životě kněží.ix

Koncil dal konečný souhlas k jiným dokumentům zvažovaných v dřívějších zasedáních: dekretům o pastýřském úřadu biskupů, o životě osob v mnišských řádech, vzdělání kněží, křesťanské výchově (Gravissimum Educationis)x a úloze laiků.

Jedním z více sporných dokumentů byl Nostra aetate, který uvedl, že Židé v době Kristově i všichni Židé dnes už nejsou za smrt Kristovu více zodpovědní než křesťané.

Pravda, židovští vůdcové a ti, kteří následovali jejich příkladu, se dožadovali Kristovy smrti; to, co se stalo o Velké noci, však nemůže být stále přičítáno všem Židům bez rozdílu, ani tehdy žijícím, ani Židům dnes. I když je církev novým Božím lidem, Židé by neměli být prezentováni jako odmítnutí nebo prokletí Bohem, jak by to vyplývalo z Písma svatého. Všichni by tedy měli dbát na to, že při katechezi nebo při kázání Božího slova neučí nic, co neodpovídá pravdě evangelia a Kristově duchu. Kromě toho, v jejím odmítnutí každé perzekuce jakéhokoliv člověka, církev dbá na dědictví, které sdílí s Židy a je k tomu pohnuta nikoli politickými důvody, ale duchovní láskou evangelia, odsuzuje nenávist, pronásledování, projevy antisemitismu, namířeného proti Židům v jakékoliv době a kýmkoliv.xi

Významnou událostí v posledních dnech koncilu byl akt papeže Pavla a ortodoxního patriarchy Athenagorase ve společném vyjádření lítosti za mnoho činů v minulosti, které vedly až k velkému rozkolu mezi západní a východní církví.
Koncil byl formálně uzavřen 8. prosince a biskupové vyjádřili svou poslušnost koncilním dekretům.

Jako pomoc v pokračování práce koncilu ustavil papež Pavel již dříve papežskou komisi pro sdělovací prostředky sociální komunikace, aby pomáhala biskupům s pastoračním využitím médií. Také vyhlásil výročí od 1. ledna do 26. května 1966, s cílem naléhat na všechny katolíky ke studování a přijetí rozhodnutí koncilu a jejich aplikování v procesu duchovní obnovy.

Změnil název a postupy Svatého Officia, pojmenoval ho Kongregace pro nauku víry a změnil i názvy a kompetence jiných útvarů římské kurie. Nakonec zřídil stálé sekretariáty pro prosazování křesťanské jednoty pro nekřesťanská náboženství, a pro nevěřící.


Poznámky pod čarou

i. Sacrosanctum Concilium, Konstituce o posvátné liturgii, je jednou z konstitucí Druhého vatikánského koncilu. Byla schválena shromážděnými biskupy poměrem hlasů 2,147 ku 4 a vyhlášena papežem Pavlem VI 4. prosince 1963. Hlavním cílem bylo dosáhnout větší účasti laiků v liturgii katolické církve.

ii. Dekret Inter Mirifica obsahoval pastorační směrnice pro užití médií jako svědka, obsahoval církevní politiku v oblasti médií, obrat z předchozího postoje církve ke svobodě tisku (dříve potlačované proto, že některá média byla pro veřejnost jedovatá). Ale nešlo o naprosté odvrácení, protože papež Benedikt XVI obvinil sdělovací prostředky, že produkují “jed” a ovlivňují společenskou komunikaci, i novější dokumenty týkající se jiných dekretů o různě svobodu vymezující.

iii. Reprezentace plánu nebo teorie ve formě osnovy nebo modelu.

iv. Jedna z nejdůležitějších intervencí na Druhém vatikánském koncilu, učiněná před shromážděním více než 3000 biskupů, byla ta, kterou učinil kardinál Joseph Frings, arcibiskup Kolína. V něm silně kritizoval metody Nejvyšší Kongregace Svatého Oficia, přejmenovaný po Druhém vatikánském koncilu na Kongregaci pro nauku víry. Intervence kardinála Fringse byla přijata bouřlivými ovacemi většiny sněmu, připraveného dát tuto odpověď.

v. Unitatis redintegratio je dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu. Hlasováním biskupů prošel v poměru 2,137 ku 11 a byl vyhlášen papežem Pavlem VI. 21. listopadu 1964. Titul v latině znamená “obnovení jednoty” a je od prvního řádku obvyklým hlavním katolickým dokumentem. Obsahoval názory na politiku revizí, problémy reformace komunit, a problémy odloučených bratří.

vi. Dekret uznává právo východních katolíků udržet si svoji vlastní odlišnou liturgickou praxi. Rovněž vybízí východní katolíky, aby “podnikli kroky k návratu do svých původních tradic.” Tento aspekt dekretu byl namířen proti latinizaci.

vii. Jeden z hlavních dokumentů Druhého vatikánského koncilu. Obsahuje následující informace; Eklesiologie, Boží lid, kolegialita, kněžství věřících, univerzální povolání ke svatosti, mariologie, otázky kolem dokumentu, konzervativní reakce.

viii. Abstinence od jídla a pití po dobu jedné hodiny před přijetím svatého přijímání. Původně to znamenalo úplnou abstinenci dokonce i vody a léků od půlnoci. Pouze těm, kdo přijímají viatikum, byli oproštěni od tohoto zákona. Papež Pius XII. v roce 1953 zredukoval půst na úplnou abstinenci od pevné stravy, ale s povolení pro tekutiny (kromě alkoholu) až jednu hodinu před přijímáním. Papež Pavel VI v roce 1964 dále snížil nařízení úplné abstinence až na jednu celou hodinu před přijímáním, ale povoluje vodu a lék kdykoli až do přijetí svátosti. V roce 1973svatý stolec dále snížil půst na patnáct minut před přijímáním pro nemocné a lidi pokročilého věku, a pro ty, kteří je navštěvují, pokud by hodina půstu byla pro ně příliš obtížná.

ix. Dekret stanoví, že všechny osoby mají základní právo na náboženskou svobodu, že stát má povinnost ho hájit, že deklarace má své kořeny v Božím zjevení, a proto jsou křesťané povoláni k ještě svědomitějšímu respektu náboženské svobody. Klíčovou otázkou nebyla náboženská svoboda sama o sobě: téměř všechny strany různými argumenty nějaké náboženské tolerance podporovaly. Spor se vedl o tradiční chápání vztahu katolické církve k sekulárním státům a o to, jak to podporovalo vztahy s “konfesními” státy, jako je Španělsko a Itálie. Deklarace představila názor, že je plně podporován model církve ve Spojených státech a ve Velké Británii, a zároveň povoleným v konfesních státech a otevřeně uvedl, že byl založen na vývoji doktríny posledních papežů. Dogmatický vývoj šel od poněkud nedůvěryhodného ke skalnímu teologickému konceptu Druhého vatikánského koncilu.

x. Gaudium et Spes, Ad Gentes, and Presbyterorum Ordinis

xi. Titul v latině znamená “Důležitost vzdělání” a obsahuje následující předpisy: Význam vzdělávání a právo na něj, Křesťanská výchova, Autoři vzdělání, různé pomůcky určené ke křesťanské výchově, význam škol, povinnosti a práva rodičů, morální a náboženské vzdělání ve všech školách, katolické školy, různé druhy katolických škol, katolické vysoké školy a univerzity, fakult sakrálních věd, koordinace, které mají být podporovány v akademických záležitostech.


Autor:

Amazing Discoveries

Další články ze série: Katolické koncily 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »