Úvod > Proroctví a světové události > Články > 7 posledních ran > 7 posledních ran ze Zjevení 16
V knize Zjevení Jan popisuje sedm ran, které mají přijít na konci času – jako předobraz nám slouží egyptské rány v Mojžíšově době.

V dávných dobách otročil Boží lid (Izraelité) v Egyptě. Bůh je chtěl vysvobodit, avšak faraon zatvrdil své srdce. Když egyptský faraon odmítl nechat Boží lid odejít a místo toho jim vzal právo na sobotní odpočinek (sabat), Bůh zasáhl Egypt ranami (Exodus 5). Tyto události symbolizují, co se stane v posledních dnech. Okolnosti budou podobné a aplikace bude celosvětová.

Jelikož Mojžíš znovu sobotu obnovil, faraon navýšil jejich pracovní náplň, aby bylo pro Izraelity nemožné ji zachovávat. Když tento zákon vešel v platnost a Boží lid tak nemohl nadále uctívat Boha podle svého svědomí, Bůh zasáhl. Přišly rány a Izrael byl vysvobozen z otroctví a doveden do zaslíbené země.

Ve Zjevení Jan popisuje sedm ran, které mají přijít až skončí pro svět doba milosti. Tento konec doby milosti, stejně jako v Egyptě, nastane po vynucení “znamení šelmy”, což zbaví Boží lid svobody uctívat svého Boha, podle toho, jak jim diktuje jejich svědomí. V posledních dnech bude předmětem sváru opět sobota.

Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.Zjevení 15:1
A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů.Zjevení 15:8

Pojďme se podívat na symbolismus v sedmi ranách ve Zjevení 16. Jakmile začnou tyto rány padat, budou zde ti, kteří se budou snažit vysvětlit každou z těchto ran jako náhodu či přirozený úkaz. Avšak moudří porozumí, odkud tyto rány pocházejí.

První rána

Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: “Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.” První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy.Zjevení 16:1-2

První pohroma padá pouze na ty, kdo mají znamení šelmy, Boží lid je prozřetelně ochráněn. V Egyptě Bůh odlišil Egypťany od Izraelitů. Posledních sedm pohrom Židy nezasáhlo. Také později, když byl zničen Jeruzalém a chrám, Bůh varoval svůj lid před přicházející zkázou. Upozornil ho na proroctví Daniela a nabádal k jeho studiu. Kdo uposlechl jeho radu, nepřišel o život, kdo neuposlechl, zahynul — nesl následky svého rozhodnutí. Bůh čekal dlouho a jen s bolestí v srdci se jich vzdal.

Stejně jako nepovolil faraon, ani když padaly rány, tak i zlomyslní lidé na konci nepřestanou ve své snaze ničit vše dobré včetně lidí, kteří se hlásí ke Kristu. Krize se bude prohlubovat, dokud nepřijde jako antityp jakýsi dekret proti těm, kteří odmítnou ctít papežský den odpočinku.

Andělé Boží ochrání ty, kdo mají Boží pečeť. Bůh dává spolehlivé povzbuzující zaslíbení:

Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.Žalm 91:5-11

Druhá rána

Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.Zjevení 16:3

Změna vod nám přirozeně připomíná současné ekologické znečištění. Pokud se podíváme na naši planetu dnes, můžeme vidět předzvěst toho, jak bude vypadat druhá rána. Všude kolem nás můžeme vidět důsledky toxického odpadu, který jsme vyhodili do citlivých mořských a sladkovodních systémů na světě. Nebezpečné vodní květy v oceánech a řekách jsou čím dál běžnější. Tyto květy mají podobný efekt, jaký bude mít druhá rána ze Zjevení.

Krvavě rudé květy řas a mikroorganismy způsobují smrt milionů vodních živočichů, tak že jim odebírají kyslík, který potřebují k životu. Řasy a mrtvé organismy poté uhnívají do podoby krvavého zákalu (např. Turecko, Irák). Bible však myslí ještě něco horšího — Boží zásah do přírody jako kdysi v Egyptě. Egyptské rány nám opět slouží jako typ pro pochopení posledních ran. Krev v Nilu nabourala veškeré představy Egypťanů o božské řece. Tak jednou ztroskotají falešné naděje ve schopnosti přírody.

I když lidstvo produkuje dostatek znečištění, aby tuto ránu napodobilo, až tento druhý anděl vylije svoji nádobu, bude to o mnoho horší, než vše, co se dokázalo lidstvu podařit.

Třetí rána

Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev. Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kte- rýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek: těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“ A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“Zjevení 16:4-7

Zatímco ti, kdo podcenili moc Boží ruky, pokračují ve svém odhodlání prolít krev spravedlivých, vody se promění v krev, ale pro Boží lid platí zaslíbení:

… bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále.Izaiáš 33:16

Jako se Bůh postaral o Elijáše v době jeho nouze, tak se postará o své děti v době jejich nouze. Prorok Elijáš slouží jako předobraz Božího lidu v době konce. Elijáš neumřel, ale byl vzat do nebe. Podobně ti, kdo přijali Boží pečeť, budou rovněž vzati do nebe zaživa. Elijáš byl pronásledován aliancí politické a náboženské moci své doby, Boží lid má trpět podobným pronásledováním v době konce. Bůh se však kdysi postaral o Elijášovy potřeby a z toho smíme odvozovat, že se postará také o potřeby věrných v čase vrcholného dramatu vzpoury proti Boží vládě.

Čtvrtá rána

Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.Zjevení 16:8-9

Prorok Jóel předpověděl čtvrtou pohromu týkající se slunce. Země zažije nejen sucho, ale navíc sluneční záření dosáhne takové intenzity, že popálí lidi. Stejně jako v případě pohrom ve vodě, které mají přijít v důsledku jednání člověka, dnes existují signály, jak bude na lidi působit pohroma smrtícího žáru. Když dojde ke zničení ozónové vrstvy, ultrafialové záření se výrazně zvýší. V některých zemích nařídili žákům nosit oblečení, které je chrání před účinky slunce. Skleníkové plyny způsobují globální oteplení a počasí se během posledních desetiletí dramaticky mění. Změna podnebních cyklů vyústila na některých místech v nevídaná sucha a na jiných místech v masivní povodně. Sucha, která jsou často spojovaná s fenoménem řeky El Niño, si vyžádala oběť formou řádících ohňů, které zničily miliony akrů lesů a pastvin. Současná situace je pouze „před- krmem“ pohrom, které mají přijít, protože výrok o čtvrté pohromě bude důsledkem Božího rozhodnutí, nejen důsledkem přírodních důsledků civilizace.

Prorok Joel předem viděl tuto ránu a píše toto:

Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.Joel 1:18-19

Podobně jako Bůh odlišil Egypťany a Izraelity, Boží lidé budou od pohromy ochráněni. (Exodus 11:4-8)

Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.Žalm 121:6

Bůh ochránil Izraelity před žárem dne oblačným sloupem a před chladem noci ohnivým sloupem. (Exodus 13:21) Svůj lid ochrání také až se uskuteční čtvrtá rána.

Pátá rána

Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků.Zjevení 16:10-11

Tato pohroma je velmi symbolická. Udeří zejména u trůnu šelmy. Papežství drželo lidi v temnotě a temnota se stala jejich osudem. Oklamali národy svým jazykem a nyní se budou bolestí do jazyka kousat. Je to velmi hluboký význam.

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.1. Jan 1:5

Světlo pochází od Boha a v něm není temnota. Lidé nahradili Ježíše, světlo světa, vlastními systémy. Ignorovali jeho roli prostředníka, křižovali ho znovu a znovu při a místo slovem sytili lidi liturgiemi a lidskými přikázáními.

Boží slovo, které bylo odpíráno a překrouceno papežem, je mohlo vyléčit z jejich choroby, kdyby byli ochotni naslouchat.

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.Žalm 119:130

Avšak místo toho aby dbal na Boží Slovo, Řím manipuloval se zákonem a změnil Boží nařízení:

Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Izaiáš 24:5
Jestliže přestanou tato ustanovení přede mnou platit, je výrok Hospodinův, také potomstvo Izraele nebude přede mnou už ani pronárodem po všechny dny.Jeremiáš 31:36

Bůh se nemění. Není v něm žádné střídání světla a stínu.

‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu… Jakub 1:17

Pátá pohroma přináší zvrat. Obyvatelé země padají pod tíhou předchozích pohrom, jsou svědky agonie šelmy (papežského systému) a začínají pochybovat o její důvěryhodnosti. Egyptské rány přišly vlastně kvůli faraonově tvrdohlavosti. Podobně, jako faraon ztratil podporu díky svému tvrdohlavému odmítání propustit Izrael (Ex 10:7), rozplyne se podpora papežského systému a otevře se cesta pro šestou pohromu.

Šestá rána

Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.Zjevení 16:12
Zj 16,12

Řeka Eufrat kdysi vyschla a vytvořila cestu králům z východu. Řeka také zásobovala Babylon. Tento verš nám připomíná pád tohoto starodávného města. Vzhledem ke snížení vodní hladiny se perským dobyvatelům otevřel přístup do města. Prorok Izaiáš zmínil jméno dobyvatele Babylonu sto padesát let předtím, než se to stalo:

Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.“Izaiáš 45:1-2

Vskutku šokující proroctví! Hlubší studium odhaluje, že Kýros je předobrazem Krista, který jednoho dne přijde, zachrání své věrné od mystického Babylonu a vezme je do nebeského Jeruzaléma.

Hlubině on praví: Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy. O Kýrovi praví: Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: Budeš vybudován! A chrámu: Budeš založen!Izaiáš 44:27-28

Iz 44:27-28 říká, že sám Bůh nechá vyschnout vody Eufratu, což způsobí pád, protože se Kýrovi otevře přístup do města. Historie ukazuje, že velký Kýros dobyl Babylon v roce 539 př. Kr., protože odvedl koryto řeky mimo město. Je nazýván pastýřem a u Iz 45:1 je nazván „pomazaný Hospodinův“. Kýros osvobodil Izrael zdarma a Ježíš také osvobodí své zajaté zdarma.

Jako vyschly vody historického Babylonu, musí vyschnout podpůrný tok duchovního Babylonu. Vody jsou podle Zjevení 17 národy, které podporují Řím. Můžeme proto říci, že politická a náboženská podpora Říma se začne rozpadat.

A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.“Zjevení 17:15

Kdo byli králové z východu, kteří dobyli Babylon r. 539 př. Kr.?

Byli to Kýros a jeho tchán Darius, předobraz otce a syna. Kdo jsou králové, kteří přijdou, aby nás zachránili, jakmile duchovní Eufrat vyschne a podpora mystického Babylonu ustane? Jestliže byl Kýros předobrazem Krista, králové z východu musí tedy představovat Boha Otce a Syna během druhého příchodu Krista. Prorok Izaiáš a Ezechiel hovoří o této velkolepé události:

… přistupme společně k soudu. Kdo vzbudil od východu muže, jemuž v patách kráčí spravedlnost? Poddává mu pronárody, podrobuje krále. Jeho mečem rozmetá je v prach, jeho lukem jako rozházenou slámu. Izaiáš 41:1-2
Pak mě zavedl k bráně směřující na východ, a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou.Ezechiel 43:1-2

Ježíš přijde ve své slávě, ve slávě svého Otce a ve slávě všech svatých andělů:

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.Marek 8:38

Sedmá rána

Sedmá rána se týká otázky charakteru boje.

Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: ‚Stalo se!‘ A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.Zjevení 16:17-21

Konečná pohroma v podobě krupobití zničí národy na zemi. Babylon se rozpadá na tři části, a když zem zasáhne největší zemětřesení, zničí poslední stopy života na zemi. Obrovské kroupy vážící přibližně 50 kg ukončí vzpouru. Uprostřed tohoto zmatení jsou Kristovi následovníci odvedeni, jak uvidíme později.

V knize Jób je narážka na tuto válku spojenou s krupobitím:

Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?Job 38:22-23

Kristus je vítězem tohoto konfliktu:

A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a je- ho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.Zjevení 19:11-16

Vykoupení budou jásat radostí, jejich těžkosti skončily, oni jsou vzati do nebeského Kenaanu.

V onen den se bude říkat: ‚Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.‘Izaiáš 25:9

Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Provádí se při slavnosti Eucharistie a při dalších rituálech katolické církve. Podobná je s večeří Páně, ale při tomto obřadu se tvrdí, že se chléb a víno proměňuje ve skutečné tělo a krev Ježíše Krista.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »