Úvod > Zdraví > Články > Maso a Bible > Čisté a nečisté v Novém zákoně

Nový zákon obsahuje některé pasáže o stravovacích předpisech, které nás mohou zmást, pokud jim nebudeme správně rozumět.

Tento článek pokračuje tam, kde předchozí biblické pojednání skončilo: zabývá se námitkami k dodržování stravovacích předpisů v Leviticu 11 a Deuteronomiu 14.

V tomto článku budeme probírat dvě pasáže z Nového zákona, které se často mylně interpretují v souvislosti se stravovacími předpisy.

Otázka 1: Římanům 14:14 říká: “Vím a jsem přesvědčen, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.”  Říkal snad Pavel, že nic není nečisté?

Odpověď: Porovnejte Římanům 14 a 1. Korintským 8-10. Uvidíte, že se v rané církvi řeší stejný problém – napětí mezi dvěma stranami v rané církvi ohledně tohoto tématu.i

Židovští konvertité (vědomi si stravovacích předpisů), neměli problém jíst čistá zvířata prodávaná na pohanských trzích. Pohanští konvertité měli za to, že pohanské modly činí obětované maso nečistým:

“Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden.” – 1. Korintským 8,4

Spor nebyl ohledně stravovacích předpisů, ale kvůli masu obětovanému pohanským modlám. Pavel pobízel židovské a nežidovské věřící, aby se neodsuzovali kvůli obětovanému masu. Pavel říká v 1.Korintským 8:10-11 toto:

“Neboť když někdo tebe, který máš poznání, uvidí sedět za stolem v modlářském chrámě, nebude jeho svědomí, bude-li slabý, přivedeno k tomu, aby jedl maso obětované modlám? A tak tvým poznáním hyne ten, který je slabý – bratr, pro kterého Kristus zemřel.”

Jinými slovy, nevytvářej bratrovi pocit, že by měl ignorovat své svědomí, a snažit se jíst maso obětované modlám. On má pocit, že je ztracen, protože jeho svědomí mu nedopřeje klidu.

“Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel! Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.” – Římanům 14:15-17

Pavel se nezabývá morálním zákonem. On volá po porozumění citlivého svědomí slabších bratrů.ii Radí:

“Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod.” – Římanům 14:13

Otázka 2: V Matoušovi 15:11 Ježíš říká: ”Ne, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje”. Znamená to, že můžeme jíst co chceme?

Odpověď: Existují důsledky pro všechno, co jíme – dobré i špatné. Když budeme jíst málo, našemu tělu to uškodí, stejně tak jako když budeme jíst akorát, to nám naše těla pomůže udržet zdravá.

Tento verš je třeba chápat ve správném kontextu. To neznamená, že když něco jíme, je to pro nás dobré, bez ohledu na to, co to je. Všichni víme, že existuje mnoho věcí, které mohou jít “do úst”, ale mají strašné následky. Mnohé potraviny nebo léky, které máme k dispozici, nám mohou ublížit, a nejsou díky tomuto verši bezpečné k jídlu.

U Matouše 15:2, farizeové kritizovali Ježíše: “Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si neomývají své ruce, když jedí chléb!” Farizeové se nestarali ve skutečnosti o fyzickou čistotu. Farizeové jen chtěli, aby Ježíš dodržoval jejich rituál omývání, aby jakékoli pohanské “poskvrnění” mohlo být magicky odstraněno.

Ve verši 15 Petr žádá Ježíše, aby jim toto podobenství vysvětlil. Uvědomil si, že mělo hlubší smysl, než jen rituální omývání. Ježíš to vysvětluje takto:

“Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.” – Matouš 15:17-20

Tato pasáž se nezabývá stravovacími radami, ale bezcenným rituálním mytím, zatímco temné srdce zůstává nedotčeno.


Poznámky:

i. Mějte na paměti, že když Pavel říká, že “nic není nečisté samo o sobě”, myslí tím, že nelze vždy říci jen na základě vlastního úsudku, co je čisté a nečisté. Je to určeno Božím slovem. Pokud člověk cítí, že něco je nečisté, pak je bezpečné vyhnout se požívání takového jídla, protože nemá víru takové jídlo jíst bez výčitek. Pouze znalost Božího slova může dovolit našemu svědomí zůstat v klidu při vědomí, že určité potraviny jsou čisté a nečisté.

ii. Římanům 14:5 hovoří  o upřednostňování “jednoho dne nad jiný”,  jako i o jezení (nebo nejezení) obětovaného pokrmu. Oba tyto problémy jsou zaměřeny na uctívání svátků a oběti. Pavel nechtěl stáhnout nové věřící zpět k mrtvým rituálům, protože některé “informovanější” osoby povzbuzovaly slabší bratry, aby je viděli jako “neškodné”. Pavel chtěl, aby věřící věnovali speciální pozornost problému se svědomím slabších bratří. Pavel neříkal věřícím, ani aby ignorovali sobotu v Desateru přikázání nebo stravovací předpisy stanovené Stvořitelem od doby Noeho.


Autor:

Prof. Walter Veith, Ph.D. – Doktor zoologie, je uznávaný autor, vědec a lektor z Jihoafrické university v Kapském městě. Oblast výzkumu profesora Veitha je výživová fyziologie soustředěná na účinek moderního chovu zvířat na výskyt nemocí u lidí. Jeho objevy jsou dostupné online prostřednictvím Amazing Discoveries. Napsal několik knih a je autorem mnohých video-prezentací na témata: archeologie, biologie, kreacionizmus, historie a biblická proroctví. V současnosti působí jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v Transvaalském sdružení v JAR.
(Originál publikován 13.května 2009)

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 926 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »