Úvod > Zdraví > Články > Maso a Bible > Platí stále pravidla ohledně stravy ze Starého zákona?

Starý zákon byl napsán před tisíci lety. Jsou jeho varování ohledně čistých a nečistých zvířat stále aktuální?

V předchozím článku jsme již přemýšleli o původní stravě určené Bohem pro lidstvo, a o zvířatech, která Bůh definoval jako čistá a nečistá poté, co do světa vstoupil hřích. Nyní se ptáme, proč bychom měli následovat tyto předpisy ze Starého zákona ještě v této době?

Budeme se věnovat několika věcem, které lidé namítají, a různým veršům z Bible, které, zdá se říkají, že nemusíme následovat předpisy ohledně naší stravy. Musíme se naučit správně rozlišovat slovo pravdy. (2. Timoteovi 2:15)

Otázka 1: Nejsou tyto seznamy čistých a nečistých zvířat jen pro Židy?

Odpověď: Ačkoli jsou tyto seznamy zaznamenány v knize Leviticus 11. kapitole a v knize Deuteronomium 14. kapitole, první zmínka je v době potopy (Genesis 7).

V Noemově arše nebyli žádní Židé. Teprve až později se potomci Abrahamovi stali známí jako “Židé”.i V prvních dnech je pak Bůh poučil o konceptu “čistých a nečistých” zvířat. Tyto seznamy předchází zákony Mojžíšovy, a proto platí pro celé lidstvo, nejen pro určité skupiny.

Otázka 2: Copak neměl Petr vizi, ve které mu bylo řečeno, aby jedl nečistá zvířata? Neznamenalo by to, že tyto předpisy již dále neplatí?

Odpověď: Povšimněte si následujících skutečností v příběhu ze Skutků 10. kapitoly.

A) Kornelius, muž nežidovského původu, přijal vidění nabádající k tomu, aby poslal pro Petra.

B) Petr také, dřív, než Korneliovi muži přišli k jeho domu, obdržel vidění. Uviděl “otevřené nebe” a něco jako velikou plachtu, jak se spouští na zem.ii V ní byli všichni čtvernožci, dravá zvěř, zemští plazi i nebeští ptáci (tedy nečistá zvířata).

C) Když je Petrovi řečeno: ”zabíjej a jez!”, odpověděl: “Ne, Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého!” (Skutky 10:14) . Petr nebyl nikdy Ježíšem učen tomu, aby jedl cokoli “poskvrněného nebo nečistého”. Nemohl věřit tomu, že mu Pán říká, aby to udělal.

D) Petr si nebyl jistý, co to vidění, které měl, má znamenat (). Když mu Pán doslova řekl “jez nečistá zvířata”, proč tedy pochyboval? Nebyla by změna v předpisech ohledně stravy jasná? Petr si byl nejistý, protože si uvědomil, že vidění bylo symbolické – ne odkazující na doslovná nečistá zvířata.

E) Když Petr přišel do domu ke Korneliovi, uvědomil si: ”Bůh mi ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného” (Skutky 10,28). Duch Svatý byl dán pohanům stejně tak, jako byl dán Židům o Letnicích. Petr se dozvěděl, že poselství evangelia bylo určeno pro celý svět a nejen pro Židy. Vidění nebylo o stravovacích předpisech, ale o zvěstování pokoje skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Vidění používá nečistá stvoření jako symboly nežidovských národů, které volá k sobě prostřednictvím evangelia.iii

Otázka 3: Copak jsme nebyli povoláni ke svobodě v Kristu, a nejsme již více pod otroctvím zákona?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že předpisy ohledně jídla existovaly už před časem Noeho, je poslušnost vůči nim opravdu “otroctvím”?

Ježíš nám řekl, že nepřišel Zákon zrušit, nýbrž naplnit (). Dobré zdraví a dlouhý život je cokoliv, jen ne otroctví.

Vzpomeňte si na historii těchto předpisů. Předně jsou lidstvu dána před dny Noeho. Hospodin říká svému lidu: “Budeš-li poslouchat svého Boha, řídit se jeho přikázáními, a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc.” (Exodus 15:26) Čisté a nečisté maso je jasně definováno v Leviticu 11. kapitole a Deuteronomiu 14. kapitole. Petrovo vidění nám ukazuje, že Ježíš nezrušil čisté a nečisté.

Pavel říká věřícím: “Nedotýkejte se nečistého” a Pán vás přijme. Jan mluví o duchovním Babylonu jako o “kleci každého nečistého a nenáviděného ptáka”. Izaiáš prorokoval o nové Zemi po návratu Krista: “ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s ním” (Izaiáš 66:17) Z jednoho konce Bible na druhý je zvěst o čistém a nečistém jen potvrzována. Je to otázka zdraví a pohody, a ne otroctví.

Náš moderní svět přirovnává “svobodu” k tomu dělat si, co chceme, ale Bůh nás volá k vyššímu standardu. Pavel nám říká: “Vy jste byli povoláni ke svobodě, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým” (Galatským 5:13). Ježíš říká: “Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání” (Jan 14:15). Petr říká: “Duch Kristův” byl u dávných proroků, což znamená, že předpisy o stravě jsou slova Kristova.

V našem zájmu je, ukázat naši lásku k Bohu tím, že ho posloucháme, a také předejít nemocem tím, že přijímáme jeho předpisy o stravě a vzdáváme hold Bohu za jeho pravidla pro zdraví a štěstí. Opravdu chceme ignorovat tyto zákony o zdraví? Pokud to uděláme, děláme to na vlastní nebezpečí.iv

Ve druhé části této studie na téma biblických předpisů o stravování se budeme zabývat dvěma místy z Nového zákona, které vypadají, jako by tyto předpisy zpochybňovaly.


Poznámky:

i. Termín “Židé” je použit poprvé v Bibli ve 2.Královské 16:6. Abraham byl známý jako Žid.

ii. Vidění přicházelo z nebe. Mohli bychom očekávat taková stvoření vyvstat ze země, nikoli spadnout z nebe! To indikuje, že to bylo symbolické, nikoli doslovné.

iii. Dokonce dnes používáme nečistá zvířata jako symboly států, jako Americký orel, Britský lev, Kanadský bobr a Ruský medvěd.

iv. Zvažte následující verše: 1. Korintským 3:16-17; 1. Korintským 6:19-20; a 1. Korintským 10:31.


Autor:

Prof. Walter Veith, Ph.D. – Doktor zoologie, je uznávaný autor, vědec a lektor z Jihoafrické university v Kapském městě. Oblast výzkumu profesora Veitha je výživová fyziologie soustředená na účinek moderního chovu zvířat na výskyt nemocí u lidí. Jeho objevy jsou dostupné online prostřednictvím Amazing Discoveries. Napsal několik knih a je autorem mnohých video-prezentací na témata: archeologie, biologie, kreacionizmus, historie a biblická proroctví. V současnosti působí jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v Transvaalském sdružení v JAR.
(Originál publikován 13.květen 2009)

Další články ze série: Maso a Bible 

17 Zatímco byl Petr na rozpacích, co by to vidění, které spatřil, mohlo znamenat, hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonův dům a dorazili k bráně
17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.

1 komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  • Pán Boh vie čo je pre človeka najlepšie a to sa týka aj potravy, ktorú prijímame.Veď kto iný by najlepšie vedel aké jedlo je pre nás dobré ako sám Stvoriteľ, ktorý stvoril každého živočícha na zemi, vo vzduchu, na nebi aj pod zemou a pozná ho do poslednej bunky. Človek ješitný to berie ako obmedzovanie ale človek ptemýšlajúci, ktorý lúbi nášho Pána a jeho múdre zákony dodržuje ustanovenia na svoj prospech aby sa mu darilo a robil radosť Pánu Bohu. Ďakujem autorovi za článok.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »