Úvod > Reformace > Články > Reformace > Reformace
Co zapříčinilo počátek protestantské reformace? Byla reformace úspěšná? Trvá ještě dnes?

Protestantská reformace se obvykle datuje od 31. října 1517, kdy Martin Luther na dveře Wittenberského kostela přibil svých 95 tezí. Tyto teze byly argumenty většinou proti prodávání odpustků Katolickou církví, které kupujícímu nebo dokonce i jeho blízkému zaručovaly osvobození od očistce a trestů za všechny jeho hříchy. Teze vyzývaly papežské představitele k veřejné debatě o uvedených bodech.

Příprava půdy pro reformaci

V době reformace byla pouze jedna oficiální křesťanská církev, a to Katolická, neboli všeobecná církev. Původně neměli reformátoři v plánu odtrhnout se od církve nebo vytvářet nové denominace. Pod vlivem Ducha svatého jednoduše nemohli mlčet o korupci v církvi. Kdyby papežství v té době přijalo výtku a na reformě důkladně zapracovalo, dodnes by mohla existovat jen jedna univerzální církev. Místo toho se volání po reformaci setkalo jen se zatvrzelostí a násilím.

Reformátoři neměli na vybranou, církev, která se vůbec nepodobala církvi kterou Ježíš založil, mohli jen opustit.

Jak se Církev mohla stát tak zkaženou? Tento článek, založený převážně na díle Dějiny reformace v 16. století (autor: J. H. Merle D’Aubigne), podává stručný přehled stavu církve v době počátku reformace.

Sám Ježíš v mnoha ohledech nastavil vzor pro reformaci. Když začal Ježíš svou duchovní službu mezi Židy, stanul tváří v tvář kněžství, které příliš vyzdvihovalo své výsady jako prostředníka mezi Bohem a člověkem. Ježíš kněžím vyčítal že lpějí na pravidlech a předpisech, které bránily lidem poznat Boha z vlastní zkušenosti. Řekl:

“Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.”Matouš 15:9

Lidé začali uctívat kněze, které mohli vidět, víc než Boha, kterého vidět nemohli. Kněží udělali lidem ze života utrpení tím, že na ně naložili těžká břemena, která nebylo možno unést, zatímco sami sebe od nich osvobozovali. Ježíš řekl:

“I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.” – Lukáš 11:46Lukáš 11:46

Tím, že kněží přidali lidem požadavky, aby mohli být Bohem přijati, začali si myslet, že je těžké Boha uctívat a že musí úzkostlivě lpět na množství předpisů, aby si zasloužili spasení. Židům bylo řečeno, že aby uctili Boha, musí nejprve uctívat své pozemské vůdce – kněžstvo. Ježíš přišel, aby svrhl tyto samozvané vládce a napravil zdravý vztah mezi Bohem a člověkem skrze víru a ne skrze bezduché skutky. Řekl:

“Vy však si nedávejte říkat `Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.”Matouš 23:8

Ježíš zajistil přístup k Božímu Trůnu

Ve chvíli kdy Ježíš umřel na kříži, chrámová opona zakrývající Svatyni svatých byla stržena neviditelnou rukou odshora až dolů. To ukazovalo, že lidé mají nyní přímý přístup k Bohu skrze Jeho Syna Ježíše Krista a nepotřebují kněze jako prostředníky. Proto mohl apoštol Petr kázat, že všichni věřící byli “královské kněžstvo” (1. Petrův 2:9). Ježíš odstranil obětní systém i s jeho kněžstvem a stal se sám prostředníkem mezi Bohem a člověkem.

“V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár.”Efezským 2:14

Tato svoboda k přístupu k Božímu trůnu nebyla jen pro Židy. Když se Ježíš vrátil do nebe, dal svým učedníkům pověření. “Jděte ke všem národům,” řekl Ježíš, “a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” (Matouš 29:19-20)

Jako výsledek tohoto poslání nesli apoštolové (poslové) dobrou zprávu o spasení skrze víru v Ježíše Krista do pohanských zemí. Do té doby byli pohanští kněží jako bozi pro lid v nežidovských zemích. Kázání o Ježíši Kristu a spasení skrze víru v Něj sesadilo z trůnu tyto žijící idoly, které ovládaly lid pomocí strachu z trestu od bohů a nabízely spasení za úplatu.

Evangelium (tj. dobrá zpráva) jim představilo, že spasení je dar od jejich milujícího Nebeského Otce, který si nelze zasloužit dobrými skutky. Apoštolové učili, že “Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.” (Efezským 2:8-9) Povolání Evangelia znamenalo osvobození od strachu a otrocké službě bohům a jejich nestálým a náročným kněžím.

Odpadnutí

Načas zažívali křesťanští konvertité prvotní lásku k Bohu skrze Krista. Ale lesk křesťanů brzy vybledl. Církev zesvětštila a její pastýři se stali zkorumpovanými. Kristus přinesl dobrou zprávu o spasení jako dar zdarma od Boha a otevřel přímý přístup k Němu. Po celá staletí se papežství snažilo zrušit vše, čeho Kristus dosáhl a podřídit svět Římu.

Kristovu církev naplněnou Duchem svatým nahradila církevní organizace. Vznikla hierarchie předávající pomazání Ducha svatého od Krista k papeži, dále pak k arcibiskupům, biskupům, kněžím až k “zasloužilým” věřícím. Vnější okázalost a obřady nahradily pravý křesťanský půvab – přirozený plod pravé víry a lásky k Bohu.

Spasení už nebylo darem, ale odměnou za přesné dodržování předepsaného postupu. Církev následovala příklad pohanského Babylonu a zavedla oddělenou a od běžných lidí odlišnou církevní šlechtu. Aby zdůraznila tento vytvořený rozdíl, duchovenstvo také přijalo šat propůjčený od pohanství, aby se odlišilo od laiků.

Myšlenka univerzálního křesťanského kněžstva se postupně vytratila z dohledu. Potřeba každého člena, aby byl přímo napojen na Krista jako víno na vinný kmen, byla nahrazena potřebou, aby byl každý člen napojen na církev a jejího papeže. A tímto se Římská církev zmocnila všeobecného kněžství, které patří všem věřícím.

Protože se lid přestal držet Krista a více a více se začal obracet na podplatitelné pastýře, aby jej vedli, dostala se církev do dlouhého období duchovní temnoty s rozsáhlou ignorací Písma, neřestností a korupcí.

Církev a říše se staly jedno

Zpočátku byl římský biskup jako jeden z mnoha sobě rovných bratří. Ale kvůli jeho výsadnímu postavení blízko vládci ve velikém městě Římě, začal římský biskup zastávat místo velkého bratra. Po čase jeho bratrské rady vyrostly v absolutní rozkazy.

Jelikož stará pohanská Říše římská ztratila svůj vliv nad starověkým světem, spojil římský biskup zbytky říše a jeho pohanské náboženství v církevní organizaci a tak získal moc. Uchopil z úlomků říše a její slavné minulosti vše to, co mohlo přinést moc a slávu jemu samotnému. Svůj titul, Pontifex Maximus, spolu s náboženskými obřady a slavnostmi, ornáty a symboly, vše začalo sloužit římskému biskupovi.

Povýšení římského biskupa nad své bratry

Aby podpořil svou domnělou nadvládu nad svými bratry, vyvinulo papežství myšlenku, že apoštol Petr byl nad všemi apoštoly také nadřazen. Toto je opak Kristovy výtky apoštolům, aby “sloužili jedni druhým”, než aby byl jeden nadřazen ostatním. (Srov. 1. Petrův 4:10). Je to také protiklad Ježíšových ostrých výtek Jeho učedníkům ohledně nadřazenosti. Matouš 20:24-28 zaznamenává Ježíšovo učení na toto téma:

“Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl: “Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.”Matouš 20:24-28

Petrovo prvenství a papežsky děděné klíče jsou výmysly Římskokatolické církve pro podporu jejího nároku na nadvládu v rozporu s Ježíšovým vyučováním.

Politické a ekonomické zvraty připravily půdu pro ambiciózní muže, aby propagovali sami sebe jako vládce nad církví. Mnoha malými krůčky, mnoha poskytnutými příležitostmi v průběhu času, ovládlo papežství starou Říši římskou, kterou změnilo na Svatou říši římskou. Světští kněží často bojovali o římské biskupství.

Pozemské království

Svatopetrská stolice se začala nápadně podobat vyhledávaným světským trůnům pozemských království. Historie zaznamenává, že papežové se často do úřadu dostali jmenováním od šlechticů a světských panovníků, uplácením a krveprolitím. Často byli samotní tito jmenovaní papežové ze šlechtických rodin a pracovali na rozšíření moci vládnoucích tříd. Občas požadovalo nárok na Svatopetrskou stolici více papežů zároveň. Obzvláště v období temna spadla církev do takové propasti nemorálnosti, že léta 904 – 963 jsou od církevních historiků známy jako “pornokracie” nebo “vláda prostitutek”, kvůli skandálním praktikám při výběru papežů v té době. Ale tím korupce neskončila.

Jako příklad korupcí, které převažovaly, v roce 1033 hrabě z Toskánska posadil na trůn dvanáctiletého chlapce a pojmenoval ho Benedikt IX. Z chlapce vyrostl homosexuál a vrah. Nepřátelská strana umístila Silvestra III. na Svatopetrský trůn. Benedikt IX. nakonec prodal papežství římskému knězi Giovannimu Grazianovi, později známému jako papež Řehoř VI. V roce 1046 byli tedy dokonce tři papežové.

Tradice nahradila Písmo Svaté

Zatímco církev v apoštolských dobách měla Písmo Svaté ve veliké úctě, pod nadvládou papežství se Písmo ztratilo z očí a biblické doktríny byly nahrazeny tradicemi. V období temna lidé a také i kněžstvo Písmo neznali. Na místě biblického učení byly umístěny falešné doktríny. Ve skutečnosti byl skrze církev do křesťanství začleněn Mithraismus, forma uctívání slunce, kdysi velmi oblíbená v Římské říši. Zde je ukázka nebiblických doktrín, které byly zavedeny a “pokřesťanštěny” Římskokatolickou církví:

  1. Posvátnost neděle
  2. Transsubstanciace
  3. Kněžský celibát
  4. Skutky kajícnosti (jako je například půst, chození naboso, nebo sebe-bičování)
  5. Křest nemluvňat a pokropením
  6. Odpustky
  7. Očistec
  8. Zpověď kněžím
  9. Neomylnost papeže

Půda pro reformaci je připravena

Jaký výsledek v církvi následoval po opuštění Krista a Jeho svatého Slova? Nemorálnost je jistý následek neposlušnosti Božích požadavků. Ztělesněním církevního odpadnutí od milosti bylo prodávání odpustků, což podnítilo Luthera k veřejné výzvě ve Wittenbergu. Učení o pokání a prodávání odpustků bylo v mnohých očích vnímáno vlastně jako povolením k hřešení, které vydal samotný papež. Ale laici nezůstali ve svém morálním upadání samotní. Korupce duchovenstva byla obecně přijímána jako povolená. Svým vzpurným chováním si vynucovali autoritu u občanů, aby mohli vydávat zákony a ovládat lid. A nakonec lidé zaznamenávali v církvi neřest v takové míře jako u nejhorších hříšníků. Kněží, biskupové a papežové bývali terčem vtipů a posměchů.

Jak mohli tito podplacení pastýři ukázat svým stádům cestu ke spasení? Pozorní lidé poznali, že to bylo nemožné. Přišel čas pro reformaci.


i. http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_selection_before_1059.

ii. https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_IX.

iii. J. H. Merle D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century


Autor:

Amazing Discoveries

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »