Byl Ježíš podvodník, nebo pravý Mesiáš, Syn Boží? Tuto otázku si musí zodpovědět každý z nás. Je naprosto klíčová, protože znamená rozdíl mezi věčným životem a smrtí. Jedno je jisté. Ježíš způsobil větší rozruch a náboženské spory než kterýkoliv jiný zakladatel náboženského systému na světě. Činil si ohromující nároky, které jej prohlašují za jediný zdroj spásy padlého lidstva, což nevyhnutelně vede k rozkolu mezi různými náboženskými systémy. Nejsme-li přístupní kompromisům, pak se toto napětí řeší jen těžko. Buď měl Kristus pravdu, anebo neměl. Zdá se, že tu kompromis není vůbec možný. Pokud měl pravdu, bude se kontroverze stupňovat a jejím konečným řešením bude slavný Kristův návrat na zemi, nastolení jeho království a soud nad živými i mrtvými. Teprve ten fi nálně rozřeší dosavadní spory. Pokud se mýlil, pak Mesiáš, očekávaný mnoha náboženskými systémy, ještě nepřišel, nebo přišel mnohokrát v podobě různých učitelů světa nebo nepřijde vůbec. Dokonce i názory jednotlivých křesťanů na Ježíše se liší. Někteří jej považují za Boha, Spasitele, Pána a Mesiáše. Jiní však Krista považují za zvláštní stvořenou bytost. Kdo má pravdu?

Jeho tvrzení

Opět se ho velekněz zeptal: „Jsi Ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“ Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“ – Mk 14,61.62

Tvrzení ostatních

(Ondřej) vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus).“ – J 1,41

Starozákonní proroctví aplikovaná na Krista

Josh McDowel uvádí ve své knize Evidence That Demands a Verdict (Důkaz, který vyžaduje rozhodnutí) 60 proroctví Starého zákona, jež byla naplněna v Kristu v Novém zákoně. Odhaduje se, že dvacet devět z těchto proroctví týkajících se Mesiáše bylo napsáno mnoha různými autory v průběhu minimálně pěti století — a naplněno během 24 hodin jeho života. Podívejme se alespoň na některá proroctví či starozákonní texty, které nacházejí své osvětlení v Novém zákoně:
#PopisProroctvíNaplnění
1Narození z panny… Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. - Iz 7,14A Josef… přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš. - Mt 1,18;24.25
2BetlémA ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. - Mi 5,1…se narodil Ježíš v judském Betlémě… - Mt 2,1
3Činění zázrakůTehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat… - Iz 35,5.6Ježíš obcházel všechna města i vesnice… uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. - Mt 9,35
4Příjezd do Jeruzaléma na oslu… dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu. - Za 9,9Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. - L 19,35
5Zrazen přítelemI ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. - Ž 41,10… a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. - Mt 10,4
6Třicet stříbrných a hrnčířovo poleA tak vzav třidceti stříbrných, uvrhl jsem je v domě Hospodinově před hrnčíře. - Za 11,13 (PBK)A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl … a velekněží … koupili za ně pole hrnčířovo… - Mt 27,5-7
7Chování při obžaloběByl trápen a pokořil se, ústa neotevřel… - Iz 53,7Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. - Mt 27,12
8Fyzické týráníJenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost … jeho jizvami jsme uzdraveni. - Iz 53,5Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. - Mt 27,26
9Probodené ruce a nohy… zprobíjeli ruce mé i nohy mé. - Ž 22,17 (BK)… ukřižovali jej… - L 23,33.
(Přitom mu byly přibity ruce i nohy na kříž.)
10Ukřižování se zločinci… vydal sebe sám na smrt a počítal se mezi viníky… - Iz 53,12 (NBK)S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. - Mt 27,38
11Dělení roucha, losování o oděvDělí se o mé roucho, losují o můj oděv. - Ž 22,19… vojáci… vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od shora vcelku utkaný. Řekli mezi sebou: „Netrhejme jej, ale losujme, čí bude!“ - J 19,23.24
12Nabídnutí octaDo jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet. - Ž 69,22Dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. - Mt 27,34
13Žádná kost nebyla zlomenaOchraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. - Ž 34,21Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. - J 19,33
14Byl pohřben v hrobu boháčeA určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. - IZ 53,9...přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef... Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna a položil je do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. - Mt 27,57-60

Někteří se domnívají, že se tyto starozákonní texty nebo proroctví vyplnily na Ježíši náhodou nebo shodou okolností. Podle teorie pravděpodobnosti je šance, že by se na jakékoli jedné lidské bytosti až do současnosti naplnila tato proroctví (včetně proroctví o ukřižování), pouze jedna ku stu trilionům.

Ve Starém zákoně je více než 300 odkazů na Mesiáše, které byly napsány v průběhu 1500 let. Někteří skeptici se zdráhají použít tato proroctví jako potvrzení Ježíšova mesiášství, protože se domnívají, že byla napsána za dob Ježíše, nebo dokonce až po něm. Podle konzervativních učenců však byly poslední knihy Starého zákona napsány kolem roku 450 př. Kr. Méně konzervativnější učenci se přiklánějí k pozdějšímu datu, ale ne pozdějšímu, než byl rok 250 př. Kr., protože řecký překlad Starého zákona byl dokončen během vlády Ptolemaia Filadelfa (285-246 př. Kr.). To je historicky podložený fakt, který dokazuje, že rozpětí mezi předpověďmi Starého zákona a jejich naplnění v Kristu činí minimálně 250 let.

Pro více informací se podívejte na přednášku Jen prostý člověk? od prof. Dr. Waltera Veitha


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »