Úvod > Bible a víra > Články > Kdo je Ježíš? > Proroctví o sedmdesáti týdnech
Nechť shnijí a rozloží se kosti ruky a prstů toho, který otáčí strany knihy Daniela, aby porozuměl době z Daniela 9:24-27 a jeho památka ať je navždy vymazána z povrchu zemského.i

Starodávná Rabínská kletba v Talmudu zakazuje lidem číst Daniele 9:24-27. Proč? Co se snaží schovat?

Proroctví o Mesiáši v Da 8 a 9 je velmi průkazné. Předpovídá, kdy bude Mesiáš pomazán (uveden do úřadu). Proroctví o sedmdesáti týdnech z Da 9 je opravdu pozoruhodné. Odhaluje čas i události týkající se příchodu Mesiáše tak přesně, že se židovští učenci po celá staletí snažili potlačit jeho důležitost. Vyslovili dokonce kletbu nad kýmkoli, kdo se pokoušel spočítat dny proroctví. Proroctví o sedmdesáti týdnech vysvětluje a rozšiřuje proroctví o 2300 dnech z 8. kapitoly. Obě proroctví spolu souvisí. Pro účely tohoto pojednání se zaměříme pouze na část proroctví o době Mesiáše. Da 8 se v podstatě zabývá utlačováním Božího lidu a slávou, která je spojena se spasením. Svatyně zmíněná v tomto proroctví je odkazem na pozemskou svatyni a službu v ní. Svatyně ilustruje model Božího plánu záchrany. Očištění svatyně bylo součástí každoroční služby Izraelitů a v širším smyslu je lze vztáhnout na závěrečné smazání záznamů hříchů (viz Boží plán na odstranění hříchu). Nyní se podívejme na časové proroctví o sedmdesáti týdnech a svatyni.

… „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ – Da 8,14

Jedná se o proroctví týkající se času. Je tedy důležité porozumět principům výkladu prorockého času, které poskytuje sama Bible. V prorockých pasážích jsou použity symboly. Ke správnému pochopení významu slov potřebujeme těmto symbolům rozumět. Výraz označující prorocký čas je rovněž symbolický a je třeba jej interpretovat ve světle celé Bible. Klíč nalezneme ve dvou textech:

Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. – Nu 14,34
… ukládám ti za každý rok jeden den… – Ez 4,6

Princip jeden rok = jeden den se používá už celá staletí. Středověcí katoličtí učenci používali paralelu k židovskému výpočtu let. V roce 1190 aplikoval Joachim de Fiore z Kalábrie v Itálii princip rok–den na prorocké údobí. Ve třináctém století aplikovali joachimité v Itálii, Španělsku, Francii a Německu podobným způsobem princip rok–den na proroctví o 2300 dnech. V roce 1440 řekl římskokatolický teolog Nicholas Crebs z Cusy o 2300 dnech:

„… řešením je jeden den za jeden rok dle zjevení daného Ezechielovi.“ii

Princip jeden rok = jeden den jako nástroj vědeckého výkladu textu se prosadil a osvědčil. Kdykoli se patřičně aplikuje, význam proroctví odpovídá situaci a historii. Zdánlivé odlišnosti jsou vysvětlitelné. Nejlépe to uvidíme v následujících kapitolách, kde se proroctvími budeme zabývat hlouběji. Aplikace tohoto principu na proroctví o sedmdesáti týdnech ukazuje, že pouze Ježíš Nazaretský mohl být dlouho očekávaným Mesiášem.

Rozluštěné proroctví

Daniel neporozuměl vidění o 2300 dnech. Já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. – Da 8,27

Po studiu slov proroka Jeremjáše dostal Daniel ke svému vidění vysvětlení:

Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě … Poučil mě … nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení … neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění. – Da 9,21-23
Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu… – Da 9,24

Rozumí se zde vyvolený Boží lid — starozákonní Izrael. Když rozdělíme sedmdesát týdnů na dny, získáme 490 dní (70 týdnů × 7 dnů). Použijeme-li princip jeden rok = jeden den, ze 490 dní je 490 let. Slovo stanoveno znamená přiděleno, přiřčeno nebo odkrojeno. 490 let proto bylo vyčleněno z delšího časového období, z 2300 dní–let. John Tillinghast, který zemřel v roce 1655, považoval 70 týdnů za časové období oddělené z delšího úseku 2300 let jako jeden z prvních.

Čtyři sta devadesát let bylo uděleno židovskému národu za účelem:

  1. skoncování s nevěrností
  2. zapečetění hříchů
  3. zproštění viny
  4. uvedení věčné spravedlnosti
  5. zapečetění vidění a proroctví
  6. pomazání svatyně svatých (Da 9,24)

Jedná se o šest mesiánských úkolů, které může splnit pouze pravý Mesiáš. Kdo jiný by mohl zprostit viny nebo přinést věčnou spravedlnost? Johan P. Petri, reformovaný pastor ze Seckbachu v Německu,
počítá 70 týdnů a 2300 dní synchronně. Podívejte se na následující graf, který ukazuje, jak je 70 týdnů odkrojeno z 2300 dní.

490 let odděleno

Začátek 70 týdnů a 2300 dní

Poté, co anděl uvádí 70 týdnů, rozděluje je následujícím způsobem:

a) 7 týdnů (tj. 49 let) pro obnovení Jeruzaléma (verš 25)
b) 62 týdnů (tj. 434 let) k Mesiáši (verš 26)
c) 1 týden (tj. 7 let k zakončení období) (verš 27)


Celkem …70 „týdnů … stanoveno tvému lidu.“

To byl přehled průběhu 70 týdnů proroctví. Kdy ale začaly?

Kniha Daniel vysvětluje:

Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. – Da 9,25

Proroctví o 2300 dnech začíná „Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma…“ Konečný příkaz na obnovu Jeruzaléma vydal král Artaxerxes Longimanus v roce 457 př. Kr.iii Úryvek z Ezd 7 tento bod ozřejmuje. Král prohlásil:

Vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kněží a levitů v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, může jít s tebou. – Ezd 7,13

Pokud je datum začátku rok 457 př. Kr., můžeme pokračovat ve výpočtu dat a událostí. Sedm týdnů bylo vyhrazeno k obnově Jeruzaléma.

7 týdnů × 7 dnů v týdnu = 49 dnů–let

Podle proroctví měl být Jeruzalém obnoven za 49 let po roce 457 př. Kr., tedy v roce 408 př. Kr. A tak se i stalo.

„Až k pomazanému vévodovi“

… Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny… – Da 9,25

434 léta + 49 let = 483 léta k Mesiáši od r. 457 př. Kr.

Sedm týdnů (49 dní) pro vybudování Jeruzaléma a dalších šedesát dva týdnů (neboli 434 dnů) nás přivádí k „pomazanému vévodovi“.

Začneme-li oním rokem 457 př. Kr. a použijeme-li princip jeden rok = jeden den, pak se po uplynutí 483 let (49+434) dostaneme do roku 27 po Kr. Musíme přidat jeden rok navíc, abychom zohlednili přechod mezi koncem éry před naším letopočtem a začátkem našeho letopočtu. Tento rok je nejvýznamnějším rokem v křesťanství a L 3,1-3 jasně uvádí události tohoto roku. Verše odkazují na patnáctý rok vlády císaře Tiberia (kterým je rok 27 po Kr.), ve kterém zastávaly úřední funkce následující osoby: Pontius Pilát, Herodes, Filip, Lyzanias, Annáš a Kaifáš a ve kterém křtil Jan Křtitel. Následující graf ukazuje výpočty:

70 týdnů

69 týdnů (483 léta) nás přivede k „pomazanému vévodovi“. Podle J 1,41 znamená Mesiáš „Kristus“ a tedy „pomazaný“. Podle Písma byl Ježíš pomazán Duchem Svatým při svém křtu.

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. – Mt 3,16

Kristův křest souvisí s událostí z Danielova proroctví, které odkazuje na „pomazaného vévodu“. Vykladači se shodují na tom, že Ježíšovo vystoupení odkazovalo na tuto část starozákonního proroctví. iv Tehdy Ježíš řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15)

Jak neuvěřitelně přesné! Přesně ve stanovený čas je Ježíš pomazán a začíná svou službu:

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. – L 4,18

Poslední prorocký týden

Pokud rok 27 označuje konec 69 týdnů, pak by rok 34 znamenal konec 70 týdnů vyhrazených Izraeli. Nahradíme-li dny roky, dostaneme se k témuž datu. Pokud tedy 483 léta skončila v roce 27 po Kr., pak by 490 let skončilo o sedm let později, v roce 34 po Kr. (viz předchozí graf).

Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou… – Da 9,27

Zde je míněn Mesiáš, o němž byla zmínka již v Da 9,25.26. Mesiáš, Kristus bude potvrzovat smlouvu s Izraelem po dobu jednoho prorockého týdne, tedy 7 let (1 týden = 7 dní–let). Verš dále uvádí, že se zastaví obětování.

Střed prorockých sedmi let by ležel tři a půl roku po roce 27, kdy byl Ježíš pokřtěn, jak jsme již viděli. Dostáváme se do roku 31 po Kr. Co zásadního se stalo v tomto roce? Mnozí křesťané uznávají rok 31 za rok, v němž byl ukřižován Kristus. (Viz následující graf)

Jistě, existují některé moderní prorocké výklady, které ovšem vnášejí do výpočtu 70 týdnů zmatek. Dokonce narušují jednotu proroctví o sedmdesáti týdnech tím, že onen týden převádějí do budoucnosti a kontext vztahují na antikrista, který (podle této interpretace) má přijít na konci křesťanského údobí někdy v budoucnu. Text Da 9,26.27 má chiastickou strukturu, a pokud se jí budeme držet, domnělé nesrovnalosti dané literárním stylem zmizí.

Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již.

Tato část verše 26 se týká událostí sedmdesátého týdne. Po 62 týdnech (7 + 62 = 69 týdnů), tedy po šedesátém devátém týdnu neboli v sedmdesátém týdnu bude Mesiáš zahlazen.

70 týdnů 2

Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. – Da 9,26.27
je následující:

a – zahlazení pomazaného
b – uvržení svatyně do zkázy
b1 – zastavení obětí
a1 – zničení pustošitele

Verš 27 má dodatečný chiasmus: „(On) vnutí … v jednom týdnu … v polovině týdne (on) zastaví…“
(on – týden – týden – on) Verš zdůrazňuje úlohu Mesiáše.

Je tedy možné říci, že zahlazení Mesiáše přinese konec systému obětí (v Mesiáši dojde naplnění). Mesiáš také potvrdí smlouvu s Božím lidem svou obětí — smrtí v polovině týdne (3,5 roku po roce 27 po Kr.), tedy v čase Kristovy smrti. Verše také zjevují konflikt mezi Kristem a satanem, který bude se svými pomocníky bojovat s křesťanstvím až do konce času. Bylo však zaslíbeno, že konečné vítězství náleží Kristu a pustošitel bude na konci času zničen.

Zastaví obětní hod i oběť přídavnou…

Svou smrtí na kříži Kristus naplnil smysl obětního systému, který na něj ukazoval. Pavel mluví jasně:

…neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. – 1K 5,7

Velikonoce byly předobrazem na Krista a jejich smysl byl naplněn jeho smrtí. Pavel doslova říká, že byl celý systém obětí zrušen:

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. – Ko 2,14

Když Kristus zvolal „dokonáno jest“, kněží právě sloužili v chrámu. Byla hodina večerní oběti a měl být zabit velikonoční beránek.

A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly. – Mt 27,51

Systém obětí skončil ukřižováním Krista. Opona oddělující dvě části chrámu se roztrhla odshora až dolů. Tento jev je vysvětlitelný jen jako božský zásah. Oběti zvířat jako předobrazu skončily, Kristus je naplnil svou obětí. Mnoho reformátorů včetně Jana Viklefa, Martina Luthera a dokonce i vědce Izáka Newtona spojuje sedmdesátý týden s Mesiášem. Sedmileté období skončilo v roce 34 po Kr., kdy začalo pronásledování Ježíšových učedníků. Známe podrobně popsané okolnosti kolem ukamenování Štěpána (viz Sk 7,59-8,4). Toto datum označuje konec 70 týdnů nebo 490 let stanovených Izraeli.

…skoncování s nevěrností … zproštění viny… – Da 9,24

Pak mělo být evangelium nabídnuto také pohanům (nežidovským národům neboli celému světu). Pavel, který zpočátku pronásledoval první křesťany a rovněž souhlasil s ukamenováním Štěpána, se stal apoštolem pro pohanský svět. Izrael přestal být ochráncem Boží pravdy. Vrátíme se k našemu úvodnímu verši Da 8,14: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

Završením období 2300 let od roku 457 př. Kr. je rok 1844 po Kr. (viz následující graf). Tím, jak dojde svatyně spravedlnosti, se budeme zabývat v kapitole Kámen, na kterém odpočine tvá
hlava.

1844

Stáhnout si také můžete tuto studijní pomůcku pro 1.část (70 týdnů) proroctví o 2300 večerech a jitrech – Danielovo proroctví 2300 dní – 1.část

Pro více informací se podívejte na přednášku Jen prostý člověk? od prof. Dr. Waltera Veitha


i. Talmudic Law, p.978, Section 2, Line 28. Přestože se nám nepodařilo doposud nepodařilo dohledat pro čtenáře tento konkrétní zdroj, poskytujeme zde zdroje ukazující na existenci takového prokletí. Přečtěte si tyto ukázky Rabínského prokletí.

ii. Přeloženo z Coniectura in Opera, str. 934.

iii. Leathes, Rev. Stanley, DD. Old Testament Prophecy, str. 219, 220.

iv. Tanner, Rev. Joseph, BA. Daniel and the Revelation, str. 38.

Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Literární struktura, používaná v Bibli, ve které jsou symetrie či vzory používány ke zdůraznění určitého obsahu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »