Úvod > Bible a víra > Články > Kdo je Ježíš? > Je Ježíš Bůh?

Buddhismus a hinduismus učí, že Kristus jako učitel světa prošel mnohými reinkarnacemi v různých stupních vývoje lidstva. Muslimové učí, že Ježíš Kristus byl prorokem, ale nebyl Bohem v lidském těle, jak učí Bible a křesťanství. Také však učí, že se „narodil z panny, činil zázraky, byl Spasitelem, žil život bez hříchu, vstoupil do nebes a přijde znovu před koncem světa.“1 Židé, mimo těch mesiánských, Ježíše zcela odmítají. Je pro ně podvodníkem. Dokonce i názory jednotlivých křesťanů na Ježíše se liší. Někteří jej považují za Boha, Spasitele, Pána a Mesiáše. Jiní však Krista považují za zvláštní stvořenou bytost. Kdo má pravdu?

Otázku Ježíšova božství je třeba vyjasnit, aby jeho nároky dávaly smysl.

On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň. – J 5,17.18
„Já a Otec jsme jedno.“ Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“… „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ – J 10,30-33

Ježíš neporušil význam sobotního odpočinku, pouze se nepodřídil lidským ustanovením a pravidlům pro tento den, která vytvořili Židé, aby se chránili od překročení Božího zákona. Tato lidská pravidla kladla těžké břemeno na každého, kdo chtěl žít správně před Bohem, a stala se jhem útisku, které nemohl nikdo unést. Svým jednáním i slovy Ježíš jasně naznačil, že je Bůh. Kromě toho v Novém zákoně nikde nenajdeme, že by Ježíš káral ty, kdo jej uctívali jako Boha nebo jej přímo Bohem nazývali.

Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“ – Mt 14,32.33
Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ – J 20,28

Uctívání náleží výhradně Bohu a ani andělé, natož lidské bytosti, nemají právo vyžadovat uctívání jiné stvořené bytosti. Dva příklady z Písma tuto skutečnost jasně dokládají.

  1. Když Jan spatřil ve vidění nový Jeruzalém, padl k nohám anděla, který mu zvěst přinesl, ale anděl ho pokáral:
… „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!“ – Zj 22,9
  1. Když apoštol Petr navštívil dům Kornélia, byl Kornélius tak ohromen, že padl k Petrovým nohám, aby jej uctíval, ale apoštol řekl:
… „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ – Sk 10,26

Některé náboženské skupiny popírají lidství Krista, jiné popírají jeho božství. Písmo však jasně Kristovo lidství i božství potvrzuje. Kristus je podle Bible „počátek Božího stvoření“, Spasitel a Obnovitel. Svým vítězstvím se stal Pánem všeho. Jméno Ježíš doslova znamená Jahve je Spasitel (Jahve = „ten, který je“). Jako Stvořitel je tedy oprávněn vznést nárok na své vlastnictví. V Ž 33 čteme:

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! – Ž 33,6-9

Nový zákon potvrzuje, že tímto Stvořitelem není nikdo jiný než Ježíš Kristus:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. – J 1,1-3
Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi — svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády i mocnosti — a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. – Ko 1,16

Ježíš Kristus je Pán. Řecké slovo pro Pána je Kyrios a používá se ve smyslu „ten, jemuž náleží osoba nebo věc“, a tímto vlastníkem je Bůh.

Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. – Sk 2,36
A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. – F 2,11

Ježíš rozhodně prohlašoval, že je Bůh a že existoval předtím, než byly stvořeny všechny věci.

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ – J 8,58

Řecké slovo „eimi“, které je zde použito pro „já jsem“, znamená „být, existovat“ a jasně zdůrazňuje skutečnost, že Ježíš navazuje na starozákonní „já jsem“, kterým se představuje Bůh.

V něm je přece vtělena všechna plnost božství. – Ko 2,9
O Synovi však: „Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem Tvého království“. – Žd 1,8

Přesná proroctví Bible ohledně vlastností Mesiáše jsou všechna naplněna v Ježíši. Žádný jiný člověk si nemůže nárokovat jeho mesiášství ani mu násilím vzít titul Krále. On je Vládce pokoje, Beránek, jenž byl obětován, v něm je vtělena všechna plnost božství. (Ko 2,9) Ježíš řekl:

… Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. – Mt 28,18
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. – J 10,9
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. – J 3,14-18

Bible jasně učí, že spásu je možné nalézt pouze v Ježíši Kristu. Ve Skutcích čteme:

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. – Sk 4,12
Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. – 1K 15,24

Pro více informací se podívejte na přednášku Jen prostý člověk? od prof. Dr. Waltera Veitha


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »