Úvod > Bible a víra > Články > Kdo je Ježíš? > Ježíš – Slitovnice
Usmíření? Odsouzení? Ospravedlnění? Tyto a další podobná slova v Bibli pro nás mohou být matoucí, ale vedou nás ke krásné pravdě o Ježíšově díle spásy.

Slovo „smíření“ není slovo, které běžně používáme. Je to zvláštní slovo, které Pavel používá, když mluví o službě ve svatyni:

Nyní je však zjevena boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.Římanům 3:21-26, zvýraznění přidáno

Některé Bible mají poznámku pod čarou pro slovo „usmíření“. Poznámka pod čarou říká, že toto slovo znamená „slitovnice“. Mohli bychom tedy větu formulovat i takto: „Jeho Bůh ustanovil jako slitovnici.“ Slitovnice byla poklopem pro Archu úmluvy v nejsvětější svatyni. To symbolizuje Ježíšovo dílo.

Ježíš jako slitovnice

Slitovnice je úžasný symbol Ježíšovy práce. Slitovnice byla vyrobena z čistého zlata (Exodus 37). Ježíš byl jediný bezhříšný člověk, Jeho život a charakter byli z čistého zlata.

Slitovnice přikrývala deset přikázání v Arše úmluvy. Deset přikázání bylo v srdci Archy. Ježíš byl ztělesněním zákona, který odrážel Boží charakter. Matouš 22:37-40 nám říká, že zásada, z které zákon vychází, je láska. 1. Janova 4:8 nám říká, že „Bůh je láska“. Bůh také zaslíbil v Jeremiášovi 31:33: „po těchto dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ Jinými slovy, pokud jsme ochotní, Bůh v nás znovu vytvoří svůj charakter lásky.

Bůh řekl Mojžíšovi, že bude „s ním rozmlouvat ze slitovnice„ (Exodus 25:22). V Janu 14:6 Ježíš, řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

Slitovnice měla nad sebou korunu ze zlata. Ježíš jako anti-typ (naplnění) slitovnice bude korunován mnoha korunami (viz Zjevení 19:11-12). On je Král králů.

Bůh řekl, že „se ukazuje v oblaku nad slitovnicí“ (Leviticus 16:2). Na několika místech byl Ježíš v oblaku. Oblak andělů byl přítomen při Jeho narození, oblak zastínil učedníky na hoře proměnění (Matouš 17:5), a byl vzat vzhůru do oblak při svém nanebevstoupení (Skutky 1:9). Zjevení 10:1 říká, že Ježíš je oděn do oblaku:

Tu jsem viděl sestupovat z nebe jiného silného anděla oděného do oblaku a nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy.Zjevení 10:1

Bůh nařídil Mojžíšovi, aby udržoval pálení kadidla: „oblak z kadidla může přikrýt slitovnici, která je na svědectví, aby nezemřel“ (Leviticus 16:3). Exodus 30 nám říká o „věčném“ pálení kadidla. Kadidlo představuje modlitbu. Ježíšův život byl protkán modlitbou. V Markovi 1:35 a Matoušovi 14:23 najdete příklady Ježíšových návyků ranní a večerní modlitby.

Velekněz přišel pouze jednou za rok před slitovnici a to na den smíření, aby ji „sedmkrát svým prstem“ pokropil krví (Leviticus 16:15). Ježíš, anti-typ slitovnice byl dokonalou, úplnou obětí, jak nám říká list Židům 10:14: “Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni“. Více než to, když chrámová opona byla roztržena od shora dolů při Ježíšově smrti, odkryla svatyni svatých, Ježíš otevřel cestu pro nás, “kdo přicházíme směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.“

Proč byla slitovnice nezbytná?

Exodus 25:8 nám říká: “A ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich.“ Bůh chtěl být co nejblíže u svého lidu. Když Bůh Otec, Syn a Duch svatý stvořil lidi, procházel se s nimi v zahradě.

Poté, co zhřešili, toužil po nich, ale jak by se mohl svatý Bůh setkat s hříšníky? V Jeho přítomnosti by byli zničeni. Boží odpověď na touhu Jeho srdce byl svatostánek se slitovnicí.

Slitovnice byla viditelným trůnem Boží vlády. Pravidlem Jeho království bylo a je desatero přikázání, které je založeno na principu lásky. Proto Ježíš zemřel smrtí, kterou jsme si zasloužili my, On je tím trůnem slitování a my k němu můžeme přicházet směle, kdykoliv potřebujeme.

Satan má však na každého na této planetě spravedlivý nárok, protože jsme všichni hříšníci. Obviňuje Boha z nespravedlnosti, z úmyslné neposlušnosti nároků Jeho vlastního zákona a lhostejnosti k němu.

Duše, která zhřeší, ta zemře. Syn neponese trest za zvrácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Spravedlnost spravedlivého zůstane na něm a rovněž ničemnost ničemy zůstane na něm. Ezechiel 18:20

Zástupná smrt dle tohoto textu není dovolená. Boží touha však není usmrtit svévolníka. Verše 21-23 nám říkají toto:

Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechny má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře. Žádná jeho přestoupení, kterých se dopustil, mu nebudou připomínána, podle své spravedlnosti, kterou vykonal, bude žít. Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít?Ezechiel 18:21-23

Takže, jak nás potom může Bůh vysvobodit a zároveň však nevysvobodit Satana, zlé anděly a všechny další viníky? Podívejte se znovu do Římanům 3:24-26:

Ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.Římanům 3:24-26

Tyto verše nám říkají, že Bůh je spravedlivý a právě pouze skrze Něj ospravedlňuje hříšníky. Jak to ale udělal? Jak mohl Bůh zachovat svůj vlastní zákon, osvobodit nás od viny hříchu avšak stále zachovat vinu zatvrzelých hříšníků? Otázka nám tedy zůstává: Jak můžeme být osvobozeni, aby přitom Satan a všichni bezbožníci byli určeni ke zkáze?

Římanům 6:6-8 nám dává klíč:

A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.Římanům 6:6-8

Když přicházíme k Bohu skrze víru v Ježíše, musíme zemřít sami sobě. Zemřít sami sobě je podmínkou. Skrze moc Boží, odevzdáváme naše hříšné já, aby zahynulo a dále žilo pro Krista nebo spíše Jemu umožníme žít Jeho spravedlivý život skrze nás, tím, že se mu odevzdáme. Tímto způsobem umožníme Bohu, aby nás mohl legálně, dle zákona, zachránit.

My, hříšní lidé jsme zákonní zajatci Satana. Izaiáš 49:24-25 říká toto:

Cožpak lze vzít hrdinovi lup, či násilníkovi vychvátit zajatce? Avšak toto praví Hospodin: I zajatec bude vzat hrdinovi a lup bude vychvácen násilníkovi. Tvému odpůrci budu já odporovat a tvé syny já zachráním.Izaiáš 49:24-25

Můžeme být oprávněně “vychváceni” z moci Satana, pouze když zemřeme sami sobě. Potom můžeme být volní a žít skrze moc Kristovu. Apoštol Pavel tohle pochopil, jak můžeme vidět v listu Galatským 2:20:

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.Galtským 2:20

Abychom mohli žít, musíme zemřít. Neexistuje žádná alternativa. Pokud naše stará přirozenost, to hříšné já, je stále naživu, nejsme živí, ale stále umíráme v hříchu jako zákonní zajatci Satana.

A co dobré skutky?

Může nás zachránit, když “budeme dobří lidé”? Zdá se, že se mnozí křesťané nemohou zbavit víry, že musejí být “dostatečně dobří”, aby mohli být spaseni. Avšak text v Efeským 2:4-9 je ohledně účelu dobrých skutků jasný:

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.Efeským 2:4-9

Co pro nás pak znamenají “dobré skutky”? Žít spravedlivý život je svědectvím proti Satanovým obviněním, že Boha nikdo nemůže uspokojit či zachovávat Jeho zákon. Spravedlivý život a dobré skutky zde nejsou pro to, abychom skrze ně snad něco získali. Činěním “dobrých skutků” si nezískáme větší Boží lásku či přízeň, jelikož “všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho” (Izaiáš 64:5).

Dobré skutky nemají udělat na Boha, ani na nikoho jiného, dojem. Jsou zde pro nás, abychom se skrze ně o sobě něco dozvěděli. Pavel píše:

Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže byste byli neosvědčení.2. Korintským 13:5

Neosvědčený člověk (dle BKR “zavržený”) je mravně zkažený bezbožný člověk, kterého Bůh zavrhl a je beznadějně ztracený. Jinými slovy někdo, kdo žije svůj život sám pro sebe, odmítá Ducha svatého a necítí usvědčování, když zhřeší.

Ježíš je slitovnice. Naše spása je úplná v Kristu. Bůh nám legálně (ne v rozporu ze svým zákonem) odpustil a my tak můžeme jít svobodně k němu skrze jeho Syna. Žalobce již nemá žádná obvinění, která by proti nám na soudu obstála.

Pochopili jsme však tuto Boží milost? Pokud ano, budeme také milostiví, stejně jako je On milostivý. Naopak, je to naše lidská přirozenost hledat chyby na těch, proti kterým jsme se provinili, abychom se tak cítili méně vinní. Přesvědčujeme sami sebe, že si určitým způsobem naši nezdvořilost a nesnášenlivost zasluhují. Nebo Bohu oblékáme naši vlastní zkaženou povahu a očekáváme od něj to nejhorší, jelikož cítíme svou vinu a hanbu a víme, co si doopravdy zasloužíme.

Je těžké od Boha přijmout milost a odpuštění, protože tak často jsme neochotní odpustit a prominout druhým. Naše štědrost je Petrovo sedmkrát, zatímco Boží štědrost a milosrdenství je pouze naznačeno Ježíšovým sedmdesátkrát sedmkrát, protože On věděl, že to je maximum, co jsme schopni unést.

Nebo možná problémem je, že neznáme Ježíše tak, jak bychom Ho měli znát. Známe Jej jako našeho milosrdného Spasitele? Jak by měl tedy vypadat náš život? Jelikož nám bylo odpuštěno, neměli bychom odpouštět i ostatním? Omluvit ty, kteří nás urazili? Nedovolit, abychom se neustále zabývali omyly a nedostatky druhých nebo o nich mluvit? Neměli bychom šířit milost na druhé, když víme, že Ježíš je naše slitovnice? Micheáš 6:8 shrnuje to, co by mělo být naší odpovědí:

Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.Micheáš 6:8

Kéž nám Bůh ukáže, jak činit, co je spravedlivé a správné, co znamená opravdu milovat milosrdenství a pokorně s Ním chodit a poddat se Mu.

Přečtěte si více o jménech a vlastnostech Krista.

Autor:

Tammie Burak – je spisovatelka na volné noze, která ráda píše na témata víry, zdraví, přírody a výchovy. Zaměřuje se jak na děti, tak i na dospělé.


Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 919 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »