Spasení lze nalézt pouze skrze víru v Krista. Toto učení je základem pravého křesťanství. Náboženské praktiky a svátosti nemohou přispět ke spasení.

Brána bohů

„Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“Zjevení 14:8

Název Babylon je odvozen z výrazu BAB-ILU, tj. „brána bohů“. V jistém smyslu se tak jedná o prostředek přístupu k bohům, který je protikladem Božího plánu spasení. Přístup k božstvu je v tomto případě umožněn prostřednictvím systému, a nikoli víry v Ježíše Krista. Jde o systém, v němž je spasení z víry nahrazeno spasením ze skutků. Aby nebylo daného zmatku (který název Babylon naznačuje) málo, Babyloňané věřili v nejrůznější bohy. V jejich pojetí tedy existoval více než jeden přímluvce a v důsledku toho opět ztrácí Ježíšova služba svůj význam.
Namísto biblické cesty ke spasení, tedy víry v Ježíše, nabízel Babylon mnoho bohů k uctívání a ustanovil rituály, které se měli provádět, aby se zajistilo, že je bohové přijali.

Spasení ze skutků

Babylonský systém uctívání byl vždy pro Boží lid nástrahou, protože lidské přirozenosti více vyhovuje spoléhat na spasení ze skutků než na spasení z milosti.

Pokud jsme přesvědčeni, že si můžeme získat spasení ze skutků, vkládáme důvěru v sebe a ne v Boha. Dokonce nás to může přivést k myšlení, že určitá duchovní disciplína nás může učinit lepší a budeme mít pocit, že si zasloužíme věčný život. Toto nám dává pocit moci a vede nás to k víře, že dobrými skutky můžeme koupit Boží milost nebo jej alespoň nějak “uklidnit”. Přečtěte si více o důvěře Bohu.

Všechna tato učení jsou v rozporu s Biblí. Bůh je ten, kdo podněcuje naši spásu a vždy měl plán nás Svými činy zachránit. On nás již miluje, máme jeho přízeň. Vztahuje na nás nezaslouženou milost, milosrdenství a spásu ještě před tím než jsme Ho znali (Čti )

Tyto dva systémy uctívání si už od samého počátku protiřečí. Danou skutečnost ilustruje příběh o Kainovi a Ábelovi. Ábel uposlechl božské nařízení a přinesl coby oběť beránka bez poskvrny (symbol Ježíše Krista), kdežto Kain obětoval plody své práce. Poté, co Bůh přijal Ábelovu oběť, v Kainovi vzplál hněv. Došlo tak k prvnímu střetu mezi dvěma zmíněnými systémy uctívání a oheň náboženské nesnášenlivosti a pronásledování od té doby hoří na naší planetě dodnes.

Babylonské náboženství doby konce

Zjistili jsme, že papežský Řím spolu se svými spojenci je Babylonem doby konce. V současné době se zdá, že nikdo nevidí rozdíl mezi nebiblickými doktrínami papežství a tím, co Boží slovo skutečně říká.

Milost pramení pouze a jedině z Kristova díla. Ke spáse nelze přispět žádnými svátostmi.
Pokud Kristus ospravedlňuje jedinou obětí hříšníka, který k němu v pokání přichází, vyplývá z toho, že doktrína o očistci nemá biblické opodstatnění. Katolické učení tak v podstatě plně popírá Kristovu službu a nahrazuje ji spasením prostřednictvím systému. Papež se stává svrchovaným vůdcem, kněz tím, kdo odpouští hříchy, a Marie prostřednicí mezi člověkem a Bohem.

Bůh je zobrazen jako hrozný tyran náročných rituálů a obřadů, který odmítá kohokoli spasit, jestliže jej nebude prosit a neprojeví velkou zbožnost.

Zdá se, že římskokatolické učení se rozhodlo minimalizovat Ježíšovu úlohu v otázce spásy duší a přinejlepším ho stavět na roveň se zakladateli všech náboženských systémů na světě. Buď je Ježíš Bůh a jako takový je na nebi a na zemi jediný, kdo nás může spasit. Jinak Bohem vůbec není. V této otázce nelze dělat kompromis, nelze překrucovat pravidla, aby vyhovovala záměrům všech skupin. Bible jasně říká:

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.Skutky 4:12

Oddělování spasení od Spasitele

Katolická církev se snaží o odvrácení účinků reformace. Mezi její iniciativy patří také ekumenické hnutí, které se snaží o sjednocení všech náboženství pod papeže.

Po 2. vatikánském koncilu roku 1965 byl jezuitovi Karlu Rahnerovi svěřen úkol smířit všechny církve a náboženství s papežským Římem pod záminkou, že spásu lze nalézt ve všech vyznáních za předpokladu uznání římské svrchovanosti. Aby však bylo tohoto cíle dosaženo, musela by se minimalizovat Kristova úloha. Toto nové odpadlické učení rychle proniklo do světových institutů vyššího vzdělávání a katoličtí teologové a učenci začali danou myšlenku horlivě propagovat. Paul Knitter, profesor teologie na Xavier University a někdejší student Karla Rahnera na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě, napsal knihu nazvanou No Other Name? A critical survey of Christian attitudes toward world religions (Není jiného jména? Kritický přehled křesťanských postojů ke světovým náboženstvím), ve které propaguje myšlenku, že Ježíš Kristus není jedinou cestou ke spasení. Leonard Swidler, editor knihy, píše v Journal of Ecumenical Studies:

Paul Knitter čestně čelí otázce, co oddaný křesťan udělá z teologického hlediska tváří v tvář přibývajícím argumentům, ať už učeného, nebo osobního rázu, že existují i jiné způsoby, jak vést plný, pravý lidský život, než způsob křesťanský. Může být člověk „spasen“, neboli může žít skutečně jako člověk, prostřednictvím jiného jména než Ježíš Kristus? Knitterovou odpovědí je, že člověk skutečně může být „spasen“ prostřednictvím „nějakého jiného jména“. Poté dokazuje, jak lze toto tvrzení teologicky uvést do souladu s plnou křesťanskou oddaností. To je kreativní teologie prvního řádu. Je to teologie prováděná jediným možným způsobem v dnešní době: prostřednictvím dialogu s jinými světovými náboženstvími a s vlastní křesťanskou tradicí…Leonard Swidler, on back cover of Paul Knitter, No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions (Orbis, 1985)

To je skutečně kreativní teologie, nikoli však teologie biblická. Všimněte si, jak se pozměnila definice spasení „žít skutečně jako člověk“ – než se někomu podaří dostatečně překroutit Bibli, aby vyhovovala všem světovým názorům, a aby tak teologie ekumenismu mohla být prováděna „jediným možným způsobem v dnešní době“.

Spasení ze skutků není jedinným falešným učením, které šíří katolická církev.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Babylonské náboženství 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. ČSP

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »