Úvod > Bible a víra > Články > Náboženské směry > Babylonské náboženství > Kniha Zjevení odhaluje Babylon doby konce
Zjevení 17 k popisu Babylonu používá běžnou biblickou symboliku. Kdo je tato “žena oděná purpurem a šarlatem” a co má v plánu?

Ve Zjevení 14:6-13 nám Bible vypráví o třech mocných andělech, kteří zvěstují tři velmi důležitá poselství pro lid, který žije v poslední době. Druhý anděl zmiňuje ve svém poselství Babylon, když říká:

“Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!”Zjevení 14:8

Abychom toto poselství pochopili, musíme nejprve identifikovat moderní Babylon. Před Babylonem nás varuje řada veršů z knihy Zjevení, které zároveň napomínají Boží lid, aby odtud vyšel. Poselství ze Zj 14:8 se navíc opakuje ve Zj 18:2 a varování zde ještě více zdůrazňuje duchovní úpadek systému.

Zvolal mohutným hlasem: “Padl, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka.”Zjevení 18:2

Zlověstní a nenávidění ptáci musí odkazovat na imitaci Božího Ducha. Tato imitace ovládne systém a vzbudí v lidech přesvědčení, že spolupracují s Boží mocí, přestože půjde o klam pod rouškou pravdy. Ve 4. verši čteme, že Jan zaslechl z nebe jiný hlas:

… Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.Zjevení 18:4

Bůh by nevybízel svůj lid, aby vyšel z Babylonu, pokud by pro něj mělo být nemožné ho identifikovat. Během prvních století po zrodu křesťanství odkazovala židovská a křesťanská literatura na papežský Řím jako na Babylon. Také v 1. Petrově listu 5:13 je toto město označeno za Babylon, protože Petr psal svá slova v Římě a fyzický Babylon už tehdy neexistoval.

Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená [církev], která je v Babylonu, a Marek, můj syn.1.Petr 5:13

Tuto souvislost uznávají i římští katolíci:

“Babylon”, odkud Petr adresuje svou první epištolu, označuje v myšlení autorů poznámek, a to jak protestantských, tak katolických, Řím. Slovo Babylon je symbolem zkaženosti, která tehdy v císařském městě panovala.1

Žena ze Zjevení 17

Zjevení 17 nám dává nahlédnout do povahy Babylonu. Pomocí prorockého jazyka nám popisuje ženu, která celou svou bytostí odmítá Boha:

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva a na svém čele měla napsané jméno: “TAJEMSTVÍ, BABYLON, TEN VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.”Zjevení 17:4-5

Žena jedoucí na šelmě ze Zjevení 17

Popis uvedený v knize Zjevení – žena jedoucí na šelmě – vykazuje všechny charakteristické rysy římské církve, které jsou zároveň synonymem atributů duchovního Babylonu. Řím tak v podstatě vztahuje symboliku použitou v této kapitole přímo na sebe. Z důvodu jejího odpadlictví většina protestantů reformačního a poreformačního období označovala římskou církev za duchovní Babylon, odvěkého nepřítele Božího lidu.

V Bibli je žena symbolem církve.

Panně krásné a rozkošné připodobnil jsem byl dceru Siónskou.Jr 6:2 BK

Prorok Izajáš vztahuje symbol ženy dokonce na nevěstu. Čistá nevěsta tak reprezentuje čistou církev.

… A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.Izaiáš 62:5

Ozeáš popisuje spojení Boha a jeho lidu následujícím způsobem:

Zasnoubím si tě navěky…Oz 2:21

Stejnou symboliku najdeme i v Novém zákoně:

… zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.2K 11:2
Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal…Ef 5:22-25
Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.Zj 19:7.8

Tento nádherný obraz Krista a Jeho nevěsty, církve, je poničen tímto obrazem církve, “se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země” (Zjevení 17:2).

Římskokatolická církev je jedinou církví na zemi, která naplňuje následující identifikační znaky ženy, nazvané ve Zjevení 17, Babylon:

Matka

Babylon je popsán ve Zj 17,5 jako „tajemství“, „Matka všeho smilstva“ (odpadlický náboženský systém neboli odpadlá církev) a „všech ohavností na zemi“. Pokud je Boží lid představen v symbolice proroctví cudnou ženou, věrnou svému manželovi, je samozřejmě Babylon opakem tohoto symbolu neboli systémem uctívání, který je nevěrný Bohu, má tajemné náboženství a vyučuje a praktikuje ohavnosti. Smilné dcery římské musí reprezentovat ty církve, které se řídí falešným učením Babylonu, a tak se podřizují jeho nadvládě anebo, což je ještě horší, oficiálně přijímají římské vedení jako svou autoritu.

Prohlašuje se Řím za matku všech církví? Je to skutečně tak. Při vstupu do lateránského kostela sv. Jana v Římě lze spatřit obrovský nápis v latině „SACROS LATERAN ECCLES OMNIVM VRBIS ET ORBIS ECCLESIARVM MATER ET CAPVT“, což znamená:

Posvátný lateránský kostel. Matka a hlava všech kostelů ve městě a na světě.

V Katechismu katolické církve nese církev označení:

Církev, matka a učitelka2

V září roku 2000 vydal Vatikán prohlášení zvané „Dominus Iesus“, ve kterém kardinál Ratzinger uvádí:

Musí být vždy jasné, že jediná, svatá, katolická a apoštolská univerzální církev není sestrou, ale matkou všech církví.3

Washington Post k tomuto výroku poznamenal:

V novém vatikánském prohlášení, které bylo dnes vydáno, se tvrdí, že jednotlivci mohou dosáhnout plné záchrany z pozemského hříchu pouze prostřednictvím duchovní milosti katolické církve a že ostatní víry včetně protestantské mají nedostatky, v jejichž důsledku se jejich stoupenci ocitají ve „vážně nestabilní situaci“, co se hledání spásy týče. Podle vrcholného představitele Vatikánu je cílem bojovat proti tzv. „teologii náboženského pluralismu“, ze které vyplývá, že katolíci jsou v Božích očích na stejné úrovni jako, řekněme, židé, muslimové nebo hinduisté.4

Papežský Řím je tedy pozemskou institucí, která si činí nárok nazývat se „Matkou“. Co však ostatní atributy, popsané ve Zj 17? Církev je zde nazvána také velkým městem, ženou se zlatým pohárem, oděnou v purpuru a šarlatu a ozdobenou zlatem a drahokamy, která sedí na sedmi pahorcích a na jejímž čele je napsáno tajemství.

To veliké město

Název Vatikán znamená doslova „věštící had“ (odvozen ze slov Vatis=věštec a Can=had). Město Vatikán a bazilika sv. Petra byly postaveny na starověkém pohanském místě zvaném v latině „vaticanus mons“ nebo „vaticanus collis“, což znamená prorocký pahorek nebo hora. Mince ražené ve Vatikánu jsou často opatřeny nápisem „CITTÁ DEL VATICANO“ neboli prorocké město. Římská církev tak na svou strukturu vztahuje označení „město“, a jak později uvidíme, činí si nárok na všechny ostatní atributy.

Mince na našem obrázku, ražená roku 1963, zobrazuje papeže Pavla VI. spolu s jeho titulem Pontifex Maximus; na její druhé straně je nápis „CITTÁ DEL VATICANO“. Plný název státu Vatikán je „STATO DELLA CITTÁ DEL VATICANO“, což je kombinace církve a státu. Na druhé straně mince je také zobrazena žena, u jejíchž nohou je vyražen její titul, FIDES, neboli víra. Tato žena je symbolem římskokatolické víry nebo církve, která si přivlastňuje moc nade všemi pozemskými vládami.

Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.Zj 17:18

Tvrdí Řím, že má moc nade všemi pozemskými vládami? Jistěže ano. Jezuitská přísaha (jak je zapsána v kongresovém záznamu Spojených států amerických, House Bill 1523, 1913) obsahuje následující výrok:

… dostal moc klíčů svazovat a rozvazovat, kterou jeho Svatosti udělil můj Spasitel Ježíš Kristus, má moc sesazovat kacířské krále, knížata, státy, společenství národů a vlády. Bez jeho svatého schválení je to všechno nezákonné a může to být klidně zlikvidováno.http://www.thenazareneway.com/society_of_jesus_jesuits.htm

Popis ženy ze Zjevení 17 je ve všem totožný s Římem. Ve Zjevení 17:1 se píše, že “sedí na mnohých vodách”. Tyto vody představují národy světa:

Ještě mi řekl: “Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Zjevení 17:15

Odpadlá církev, kterou tato žena představuje, musí tedy být celosvětová církev. Slovo “katolická” ve skutečnosti znamená “univerzální, všeobecná”. Římskokatolická církev si nárokuje tento titul všeobecné či celosvětové církve a jak jsme již viděli, nárokuje si autoritu nad všemi národy.

Číše

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva…Zjevení 17:4

Žena (Fides) se zlatou číší nebo pohárem v ruce je běžným symbolem zpodobněným na římskokatolických sochách a obrazech, aniž by se tímto způsobem vyobrazovala nějaká jiná křesťanská denominace. Podle Zj 17 je zmíněný pohár plný ohavností a nečistoty jejího smilstva, reprezentujícího odpadlické učení a dogma, které přinutila pít všechny národy.

A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”Zjevení 14:8

Tyto nebiblické doktríny odhalili reformátoři už během reformace, ale je smutné, že dnešní protestantské církve jsou ochotné za účelem dosažení křesťanské jednoty nehledět na doktrinární rozdíly s Římem. Avšak jednota, které je dosaženo obětováním pravdy, stojí na písčitém základě a v bouřlivých dobách bude smetena.

Proto si uveďme stručný seznam hlavních doktrín, napadených reformátory a znovu schválených na Tridentském sněmu, který svolal v letech 1545-1563 papež Pavel III. Uskutečnil se ve třech zasedáních, přičemž protestanté se účastnili druhého z nich.

ZNOVU POTVRZENÉ DOKTRÍNY: transsubstanciace, ospravedlnění vírou a skutky, schválení středověké mše, potvrzení sedmi svátostí, potvrzení celibátu, potvrzení učení o očistci, znovupotvrzení odpustků, posílení papežské moci tím, že byla papeži udělena autorita vynucovat nařízení koncilu a od církevních hodnostářů byl vyžádán slib poslušnosti jeho osobě.5

1. Transsubstanciace
2. Ospravedlnění vírou a skutky
3. Středověká mše
4. Sedm svátostí
5. Celibát
6. Očistec
7. Odpustky
8. Papežská autorita vynucovat nařízení koncilu a slib poslušnosti k papeži od církevních hodnostářů

Také je praktikováno uctívání Marie a ve skutečnosti spíše sílí.

Transsubstanciace je učení, podle kterého je Ježíš obětován při každé mši:

Úžasná důstojnost kněží v jejich rukou jako v lůně požehnané Panny Marie se Syn Boží stává vtělením. Pohleďte na moc kněží! Jazykem kněze se ze sousta chleba stává Bůh a to je více než stvoření světa.6
Kánon 1: Pokud někdo popírá, že ve svátosti nejsvětější eucharistie je opravdu, skutečně a ve své podstatě obsaženo tělo a krev společně s duší a božstvím našeho Pána Ježíše Krista a v důsledku toho Kristus celý, a říká, že je v ní obsažen jen coby znamení nebo symbol či síla, ať je proklet.7

Bible však jasně říká:

Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.Žd 10:14

Barvy a bohatství

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5a na svém čele měla napsané jméno: “Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.”Zjevení 17:4-5

Katoličtí kardinálové v purpurových a šarlatových barvách.

Co se týče barvy jejího oděvu, typický odstín jasně oranžovo-červené, církví oficiálně označovaný jako „šarlat“, lze často vidět na rouchách katolických kardinálů. Kněží katolické církve nosí na Velký pátek, o Květné neděli, Svatodušních svátcích, svátcích u příležitosti narození apoštolů a evangelistů a svátcích mučedníků roucha červené barvy. O adventu, v postní době před adventem a při pohřbech oblékají roucha purpurová, která však mohou být zbarvená i jinak. Další schválené barvy jsou bílá, zelená, černá, růžová a zlatá.

Návštěva Vatikánu člověku potvrdí, že na ikony katolicismu se vyplýtvalo nesmírné bohatství. Sochy Marie a svatých jsou ozdobeny zlatem, drahokamy a perlami a oficiální roucha, která si papež obléká při zvláštních příležitostech, jsou co se zlata a klenotů týče, bohatší než róby jakéhokoliv pozemského vládce. Stejně tak je nepopsatelné i bohatství a prostředky vyplýtvané na velkolepé budovy, které římskokatolická církev vlastní.

Zlatá tiára (trojitá koruna), která je vystavena ve Vatikánském muzeu a kterou si papež nasazuje při inauguraci, nemá svou hodnotou srovnání. Má symbolizovat, že papežská moc je trojnásobná, podle stránek Vatikánu:

Již od dávných dob byla znakem Nejvyššího Pontifa “tiára”. Z počátku se jednalo spíše o čepec. V roce 1130 byla přidána koruna, jako symbol svrchovanosti církve nad státy.

Bonifác VIII. v roce 1301 přidal druhou korunu, v čase konfrontace s Filipem IV. Francouzským, aby tak ukázal, že jeho duchovní autorita je nadřízena jakékoliv civilní autoritě.

Třetí korunu přidal v roce 1342 Benedikt XII., aby symbolizoval papežovu morální autoritu nad sekulárními monarchy, a aby znovu potvrdil vlastnictví Avignonu.

Sedm hor

Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí.Zjevení 17:9

Mapa sedmi pahorků Říma. By Renata3 - Self-made using Inkscape. Based on a map by Orangeowl from German Wikipedia (File:Die sieben Hügel Roms de.png)., GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3909635

Pro tento text existuje více interpretací. Pokud budeme uvažovat doslovnou interpretaci, pak Řím je město na sedmi pahorcích. Vatikán leží na jedné straně řeky Tibery a před ním se tyčí sedm pahorků.

V dávných dobách byly pahorky svatá místa, tzv. výšiny, které se využívali k bohoslužbám a k přinášení obětí bohům. Tento systém bohoslužby byl založen na spasení skrze skutky a také zahrnoval padělek spasitele, mesiáše či prostředníky z řad obou pohlaví. Bohové, kteří byli na těchto místech uctíváni, byli manifestací slunečního boha, který byl androgenní v tom, že on/ona se mohl/a manifestovat do mužské či ženské formy. Přečtěte si o pohanském systému uctívání slunce.

Je ještě jeden důvod, proč by se náboženská konfederace v poslední době, pod vedením papežství, měla nazývat Babylonem. Babylonský náboženský systém se po celou historii neustále předával. Jeho doktríny a rituály jsou přítomny jak v katolicismu, tak i v jiných náboženstvích jako je buddhismus, hinduismus, domorodá náboženství a nebo islám.

Na čele je napsáno: tajemství

…a na svém čele měla napsané jméno: “Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.”Zjevení 17:5

Aplikuje papežský Řím výraz „tajemství“ na svou instituci a učení? Je tomu tak. Papež Jan Pavel II. poukázal na „tajemství církve“ ve zprávě Vatikánské informační služby (17. září 1997). Výraz „tajemství“ používá římskokatolická církev také k označení mše neboli transsubstanciace chleba a vína v Kristovo tělo a krev. V rámci mešní liturgie se kněz odvolává na „tajemství víry“.

S tajemstvími víry je spjat i katolický růženec. Jeho součástí je patnáct korálků reprezentujících modlitby (150 recitací); během odříkávání každé z nich je připomenuto jedno z „tajemství“ církve.

Patnáct tajemství růžence je rozděleno na tři skupiny: tajemství radostná, bolestná a slavná.
Pět radostných zahrnuje: tajemství zvěstování, tajemství navštívení, tajemství narození Páně, tajemství představení v chrámu a tajemství nalezení Ježíše v chrámu.
Pět bolestných zahrnuje: tajemství muk v zahradě, tajemství bičování u sloupu, tajemství korunování trny, tajemství Ježíšova nesení kříže a tajemství ukřižování.
Pět slavných zahrnuje: tajemství vzkříšení, tajemství nanebevstoupení našeho Pána, tajemství sestoupení Ducha svatého, tajemství nanebevzetí požehnané Panny a tajemství korunovace požehnané Panny coby Královny nebes.

Popis Babylonu z knihy Zjevení jednoznačně jako Babylon identifikuje římskou církev. Při našem zkoumání jsme již viděli, jak Řím naplňuje také všechny atributy z proroctví z knihy Daniel a ty se atributům taktéž velmi podobají. Kvůli odklonům římské církve od Bible, většina protestantů z dob reformačních a po-reformačních, také odkazovala na Řím jako na duchovní Babylon, toho velikého nepřítele Božího lidu.

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Další články ze série: Babylonské náboženství 

Odkazy

1 Faith of Our Fathers, James kardinál Giggons, 1980, str. 87.
2 Katechismus katolické církve, článek 3, 2030.
3 Kardinál Ratzinger, „Dominus Iesus“, 9/4/2000.
4 R. Jeffrey Smith, Washington Post Foreign Service, středa
6. září 2000, str. A13, ROME.
5 History of Christianity, str. 410.
6 Eucharist Meditations, str. 111.
7 Tridentský koncil, 13. sezení, VIII. kapitola, schváleno 2. vatikánským koncilem.
8 Dignity and Duty of the Priest, vyd. E. Grimm, 1927, str. 27.
9 1994, Katechismus katolické církve, 1030.
10 Catholic Layman, červenec 1856.
11 Dave Hunt: A Woman Rides the Beast (Žena jedoucí na šelmě), str. 438.
12 The Huguenots, str. 7.
13 Bonaventure Hinwood: More Answers to Your Questions.
14 Tamtéž.
15 The Pope and the Council, str. 117.
16 History of the Christian Church, sv. 4, str. 280.
17 Babylon Mystery Religion Ancient and Modern, str. 129.
18 W. F. Barry, The Papal Monarchy, str. 45-46.
19 Catholic World, březen 1894, str. 809.
20 Webster’s Dictionary, 1929.
21 The sun in myth and art, UNESCO, str. 90.
22 The sun in myth and art, UNESCO, str. 87-88.
23 Alison Griffi th, Mithrais.
24 Barbara G. Walker, The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, Harper & Row, 1983, str. 725-726.
25 Encyclopedia Britannica, sv. VII, str. 614.
26 The Catholic Encyclopedia, článek „Velikonoce“.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »