Naše spása je v centru kříže Ježíše Krista. Ale co dělali lidé se svými hříchy předtím, než byl Ježíš ukřižován na Golgotě? Jak se usmířily hříchy ve starozákonní době?

Dispensationalista věří, že před Kristem záchrana přišla skrze zákon, a nyní, po Kristu, je spása z milosti. Ale jak jsme viděli v předchozím článku, všichni jsou povinni zachovávat Boží zákon. Proto musí být spása pro lidi žijící před Kristem také z milosti. Ve skutečnosti Boží milost existovala i v době Noeho, který “nalezl milost v Hospodinových očích” ().

V 2.Petrově 2:5 je Noe nazván “hlasatel spravedlnosti”. Spravedlnost přichází skrze víru v Ježíše Krista. Nový zákon uvádí zcela jasně, že naše spása je cele v Kristu Ježíši. Proto je Kristus Spasitel i těch, kteří žili před ukřižováním.

Obětní systém Starého zákona ukazoval na smrt zaslíbeného Mesiáše. Evangelium bylo prezentováno formou – lidé měli pochopit a přijmout Boží plán spásy pomocí symbolů.

Obětní beránek židovského systému představuje Ježíše, nevinného beránka Božího, který snímá hříchy provinilého světa. Skrze svou oběť dokonce ruší záznamy o našem hříchu a uděluje kajícímu hříšníkovi věčný život. Prolitá krev beránka představuje krev Krista, která byla prolita za naše odpuštění.

“…bez vylití krve není odpuštění.” – Židům 9:22

Milost od počátku

Bible učí o spasení skrze Krista od doby pádu človkěa až do doby druhého příchodu Ježíše Krista. Krev Beránka, prvního obětovaného zvířete, zachránila Adama a Evu. Když hřích svlékl svatý pár z jejich “šatů spravedlnosti” a zůstali nazí, sám Bůh přikryl jejich nahotu zvířecími kůžemi (), symbolizující sravedlnost, která je k dispozici všem skrze Krista.

Zvíře, jež dalo svůj život, představovalo Beránka Božího, který bude za ně zabit. To, že je těmito kožešinami oblékl Bůh sám, představuje příslib obnovené spravedlnosti – musel jim vysvětlit kudy ke spáse, skrze Mesiáše, který přijde zaplatit cenu za hřích, aby mohli získat věčný život.

Přijatelná oběť

Rozdíl mezi spoléháním se na vlastní zásluhy, pokud šlo o spasení, a spoléháním se na zásluhy Mesiáše, který měl přijít, byl vidět v životě synů Adama a Evy, Kaina a Ábela.

Kain přinesl Bohu oběť pouze ze zemědělských produktů, z ovoce své práce. Jeho nabídka neobdržela schválení od Boha, protože tato oběť ukázala pouze to, že se Kain ohledně svého spasení spoléhal jen na své vlastní zásluhy, spíše než na krev Beránka. Nicméně, “…bez vylití krve není odpuštění”.

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. – Efeským 2:8-9

Abel předkládá na druhé straně oběť včetně prolité krve (). Jeho oběť byla přijata, neboť ukazovala na příchod Vykupitele. Ábel tak pochopil, že spásu lze získat pouze skrze víru v krev Beránka. Jeho svědectví platí dodnes.

Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. – Židům 11:4

Chcete-li číst dále o Boží milosti v průběhu historie, čtěte následující článek. Vypráví příběh o Abrahamovi, muži víry, který následoval Boží zákon a spatřil Boží milost v opravdu reálném světle.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

8 Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.
Vztah mezi dvěma událostmi, ve kterém se první událost zjevuje jako typ (předobraz či nastínění) větší druhé události, známé jako antityp (naplnění).
Pád člověka
1 Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě? 2 Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. 3 Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. 4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete, 5 neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. 6 Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.
7 Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. 8 Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru, a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví zahrady. 9 Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10 On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11 I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? 12 Člověk odpověděl: Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl. 13 Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla.
14 A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. 15A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
16 Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti; budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout.
17 A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. 18 Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. 19 V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš. 20 A člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých. 21 A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je.
22 I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky! 23 Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24 Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
4 I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin shlédl na Ábela a na jeho obětní dar,

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »