Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Od stvoření k obnově > Z dobrého světa se stal špatný
Jak se tento svět proměnil z toho dokonalého, jak je zapsaný v knize Genesis, na svět plný trní a bodláčí, parazitů a smrti? Pokud Bůh vše učinil dokonalé, jak je možné, že se takto změnil?

Dokonalý svět

V Genesis 1:31, je napsáno, že vše, co Bůh stvořil, viděl jako dobré, dokonce velmi dobré. V tomto novém stvoření tedy nemohla být žádná disharmonie. Bible také říká, že stvoření nepodléhalo smrti. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu a měl být vládcem nade vším, co Bůh stvořil.

„Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, naděvší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“Genesis 1:26–28 (NBK)

Pro co jsme stvořeni?

Stvoření člověka tedy bylo korunou veškerého Božího díla. Bůh člověka obdařil ctí a vznešeností, když ho ustanovil vládcem a správcem nad nově stvořeným světem. Člověk byl jiný než všechno ostatní stvoření, a to proto, že byl stvořen k „Božímu obrazu“. Člověk dostal dar schopnosti myslet a tvořit a zároveň byl obdařen schopností morálního cítění. Byl také stvořen jako svobodná bytost – což znamená, že se mohl svobodně rozhodovat. Stvoření člověka mělo Bohu přinášet slávu po celou věcnost.

„Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“Izaiáš 43:6–7 (CEP)

Tyto verše ukazují, že lidé jsou také označováni jako „synové a dcery Boží“ (nebeští princové) a jsou stvořeni k Boží slávě. Člověk měl odrážet Boží slávu a růst v poznání a moudrosti. Autor listu Židům se k tématu stvoření vrací a vnáší do této otázky další světlo.

Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou.Židům 2:7

Řecké slovo brachus (nakrátko) doslova znamená „na krátkou chvíli“, „krátký čas“. Znamená to, že člověk má růst a zrát a že v obnoveném světě nad obnovenou zemí nebudou vládnout andělé, nýbrž obnovený člověk obdrží výsadu usednout na trůn spolu s Kristem. Z toho plyne ještě větší sláva, neboť Kristus je vládcem celého vesmíru.

Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém mluvíme.Židům 2:5
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. Zjevení 3:21

Než ale bude svět obnoven, bude muset být ještě hodně věcí překonáno, neboť člověk svou velikou výsadu ztratil tím, že zhřešil. Připravil se tak o slávu, kterou byl kdysi obdařen. (Římanům 3:23) Bible učí, že změna postavení a utrpení, které musí od pádu prožívat tato planeta i lidstvo, budou jednoho dne proměněny zpět k původnímu stavu. Bude to možné díky Kristově obětii. Pouze skrze Krista a v Kristu může člověk zvítězit (vítězit)ii a být vítězem společně s Kristem. To, co člověk v Edenu ztratil, muže být a bude obnoveno skrze Krista prostřednictvím ospravedlnění, posvěcení a oslavení těch, kdo přijali jeho dar vykoupeníiii. Teprve tehdy bude realizován plný potenciál člověka.

„Soudím totiž, že utrpení nynějšího času (věku) se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.“Římanům 8:18 (CEP)
„Bůh stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě.“ Římanům 9:23

Také země bude obnovena do původního stavu a hřích bude z vesmíru vymazán.

„Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.“ Izaiáš 65:17
„Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.“ Izaiáš 66:22 (CEP)
„Podle jeho slibu cekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ 2. Petr 3:13 (CEP)

Bible také učí, že celé stvoření „sténá“ a očekává obnovu, jež byla Bohem zaslíbena.

„Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a ceká, kdy se zjeví ,sláva Božích synů‘. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti– ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.“ Římanům 8:19–22 (CEP)

Žádné kompromisy: náhoda nebo návrh?

Popis stvoření člověka a jeho páduiv tak, jak ho nalézáme v knize Genesis, je přesným opakem naturalistické představy o počátku (původu) života. Genesis ukazuje pád z dokonalého původního stavu do stavu degenerace a úpadku. Naturalistický přístup hlásá spontánní vývoj od chaosu k řádu a od nedokonalosti k dokonalostiv. Genesis uvádí konkrétní detaily spojené s důsledky hříchu a pádu, naturalistický přístup je však popírá, detaily obrací a používá je jako prostředek k dosažení pokroku od nedokonalého k dokonalosti. Smrt má „vytvářet“ lépe přizpůsobené formy a cykly smrti, které na planetě vládnou mezi dravci a kořistí, jsou zdrojem adaptačního zdokonalení. Podle Bible tomu tak ale na počátku nebylo a vztahy mezi dravci a kořistí původně vůbec neexistovaly a nebudou ani na obnovené zemi. Přečtěte si o těchto rozdílných pohledech.

„Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit“ Izaiáš 11:6 (CEP)

Tyto biblické verše přinášejí obraz řádu věcí, který je zcela odlišný od toho, co v současné době na naší planetě prožíváme. Za prvé, nebudou existovat masožravci a současní dravci se tedy vrátí k původní vegetariánské stravě. Za druhé, všichni živočichové, kteří bodají nebo jsou jedovatí, přestanou ostatním škodit. Dokonce i dítě si bude moci hrát se zvířaty, která jsou dnes nebezpečnými dravci, což znamená, že se z přirozenosti těchto tvorů vytratí veškerá agresivita a člověk bude mít opět naprostou vládu nad celou živočišnou říší. Tato obnova je v souladu s tím, jakým způsobem popisuje kniha Genesis počáteční (původní) stav stvoření i stravu všech živočichů na této planetě.

„Bůh také řekl: ,,Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi a co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny‘ – a stalo se.“ Genesis 1:29-30

Podle těchto veršů byli všichni živočichové vegetariány, i strava člověka se skládala ze semen a plodů. Všichni živočichové se živili volně rostoucími rostlinami. Nemohly existovat žádné škodlivé bakterie ani parazitivi. Na Zemi se také nevyskytovali žádní živočichové, které bychom označili jako škodlivé či nebezpečné. Co tuto dokonalost narušilo? Bible učí, že do světa vstoupil hříchvii a že se v jeho důsledku radikálně změnil řád přírody.

Přečtěte si o tomto změněném světě více v článku Nedokonalá planeta.

POZNÁMKY

i. Zástupné smrti (ukřižování) bezhříšného Ježíše Krista za hříchy lidstva – pozn. recenzenta
ii. Nade vším, co způsobil pád člověka do hříchu – co vychází s hříchem (nevírou, sobectvím, pýchou, svévolí) porušeného lidství. – pozn. recenzenta
iii. z hříchu a smrti – pozn. recenzenta
iv. do hříchu – pozn. recenzenta
v. Co Bible nazývá zlem, Darwin nazval dobrem… „z neustálého boje přírody, z hladu (nedostatku, nouze) a smrti přímo pocházejí vyšší formy života“. Darwin otočil zlo soupeření (sobectví, boje) a smrti (přemožených Kristem) v náhražku Boha, když tvrdil, že tímto způsobem, tedy bojem o přežití a smrtí – a nazval ho eufemisticky „přírodní výběr“ – lze vysvětlit veškerý design (řád, funkci, smysl) v přírodě, a to bez Boha – Designéra (cílevědomé nadpřirozené inteligence). Evoluční pohled je opakem biblického pohledu, protože soupeření a smrt nepovažuje za problém nýbrž za řešení. Bible viní lidský hřích – a nikoliv Boha – za horory současného světa, který je plný nemocí, úpadku, pohrom a smrti… – pozn. recenzenta
vi. Každá forma života zaujímala své původní místo. I jinak velmi prospěšná bakterie muže být velmi nebezpečná, pokud se uchytí v místě, které jí nebylo Bohem určeno. Např. různé hnilobné bakterie jsou velmi užitečné při rozkládání organického materiálu v půdě nebo v moři, pokud se však dostanou například do trávicí soustavy člověka, mohou způsobit těžké zdravotní problémy. – pozn. recenzenta
vii. Skrze člověka. – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Další články ze série: Od stvoření k obnově 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »