Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Nauka o pekle a očistci
Co se stane po smrti? Mnozí jsou zmateni z toho, co Bible na toto téma zaznamenává.

Učení o pekle a očistci je propleteno spiritismem a vírou v nesmrtelnost duše. Má pohanský původ a do křesťanské kultury bylo přijato římskokatolickými církevními otci v 15. století.

Učení, že bezbožní mrtví jsou navždy mučeni, není v souladu s Božím charakterem, který demonstroval svoji nekonečnou a bezpodmínečnou lásku k nám obětováním svého Syna. Naneštěstí Boha kvůli těmto konceptům mnoho lidí odmítlo.

Obecné definice

Kardinál Gibbons o očistci píše:

“V příštím životě existuje mezistav dočasného trestu, vyhrazený pro ty, kteří neuspokojili Boží spravedlnost za již odpuštěné hříchy… Existence očistce v sobě nutně zahrnuje spojené dogma o užitečnosti modliteb za mrtvé.”i. Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers (Ayers Publishing, 1978): 173.

Samuel Hopkins rozumí peklu, jako věčnému trestu pro bezbožné a říká, že jejich mučení bude potěšením pro Boží lid!:

Kouř jejich muk bude navěky vystupovat před zraky svatých…před jejich oči…tento obraz božského charakteru a slávy bude vykoupeným v oblibě, jejich zábavou a bude předstvovat to největší potěšení pro ty, kteří Boha milují… Pokud by měla být věčná muka a ohně uhašeny, znamenalo by to ve velké míře konec štěstí a slávy vykoupených.ii. Samuel Hopkins, Works of Samuel Hopkins (Doctrinal Tract and Book Society, 1852): 201.

Peklo je obecně definováno jako místo či stav, kde ti, kdo zemřeli v nepřátelství s Bohem, trpí věčnými muky, zatímco duše spravedlivých jdou po smrti do nebe. Oba pojmy — hebrejské „šeol“ a řecké „hades“ – jsou překládány jako „peklo“ a odkazují na svět mrtvých. Řecké slovo „gehena“ označuje „peklo“ ohnivého trestu. Biblická terminologie je často použita v metaforickém smyslu a může tedy vzniknout zmatek, pokud jde o to, zda tyto výrazy odkazují na místo či stav, v němž se mrtví octnou.

Řecký výraz „gehena“ je v Novém zákoně použit 12krát a je odvozen z hebrejského „GeHinnom“, „Údolí Hinnom“, kde se konaly pohanské rituály obětování a pálení dětí bohu Molochovi. Jeremiáš údolí nazval „Údolím vraždění“. Údolí Hinnom neboli gehena se stalo místem pro hořící odpadky a s rozvojem učení o hořícím pekle, kde jsou potrestáni bezbožní, sloužilo údolí jako model ohně posledních dnů.

Věčné důsledky, ne věčné utrpení

V kázání na hoře Ježíš odkazuje na „gehenu“ třikrát. Varuje farizeje před zatracením „geheny“. Povaha a účinek ohně jsou popsány v Bibli jako „neuhasitelný oheň“ (Mk 9:43-48; L 3:9) nebo „věčný oheň“ (Mt 25:41). Tento oheň očistí zemi (2Pt 3:10-12; L 3:17) po druhém vzkříšení. (Zj 20:5)

Slovo „věčný“ (aiónios) je použito k popisu osudu spravedlivých i bezbožných. Pokud odplatou za hřích je smrt (Ř 6:23), pak trestem bezbožných je věčná smrt. Věčný je konečný důsledek působení ohně, ne sám oheň.

Tento princip je v Bibli jasně prokázán v užívání pojmu „věčný“. Malachiáš 3:19-21 hovoří o posledním dni, kdy země a všichni bezbožní budou spáleni a Bůh tomuto prorokovi říká:

Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele. Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, který já učiním, praví Hospodin zástupů.Malachiáš 3:19-21

Popel a strniště ukazuje na to, že oheň již dohořel. Bezbožní nebudou hořet věčně, ale jejich zkáza bude trvalá. Jejich bolest a utrpení skončí, stejně jako jejich život hříchu a vzpoury. Co by to bylo za spravedlivého Boha, který by nechal člověka věčně trpět za 70 nebo 80 let hříšného života?

Jeremiáš prorokoval, že Bůh roznítí v Jeruzalémě oheň, který nebude uhašen (Jr 17:27). Když Nebúkadnesar zničil Jeruzalém, město bylo do základů spáleno a oheň nemohl být uhašen, dokud nedokončil destrukci města. Dnes už samozřejmě nehoří.

Podobně čteme v Judovi 7:

Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddala smilstvu, propadla zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.Juda 7

K této otázce se vztahuje rovněž 2Pt 2:5-6. Ohně už nehoří, ale jejich následky jsou věčné. Učení, že bezbožní mrtví jsou mučeni na věky věků, je odporující a neslučitelné s povahou Boha, který nekonečnou lásku k padlému lidstvu ukázal v oběti svého Syna.

Celkové zničení

V Bibli slovo pro “zničení” znamená celkové, konečné a nezvratné zničení. Bůh například seslal potopu, aby zničila všechen život na zemi (Genesis 6 a 7). Později v historii, Bůh často požadoval po Izraelcíc, aby zničili svou válečnou kořist, jako oběť Bohu. Tedy pozabíjeli dobytek a spálili kořist, dokud z ní nezbil pouze prach (Numeri 21:2-3; Jozue 6:21).

Tuto definici stavu nezvratného zničení vidíme napříč Biblí v souvislosti s trestem těch, kteří se rozhodli Boha odmítnout:

Ten, kdo obětuje jiným bohům než Hospodinu samému, bude zasvěcen zkáze.Exodus 22:19
Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou.Izaiáš 1:28
a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly,2.Tesalonickým 1:8-9

Stejně jako bolest při umírání, která nakonec vyústí ve smrt, bude trest, pro ty, kdo Boha odmítli, trvat omezenou dobu. Zničení však bude konečné a oni navždy přestanou existovat.


Přečtěte si další článek: Okamžitý posmrtný život?


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »