Význam a historie dispencionalismu.

Jezuitský kněz Francisco Ribera napsal v 16. století komentář ke knize Zjevení, který vysvětlil proroctví prostřednictvím futuristické interpretace. Cílem Riberovy knihy bylo přesvědčit protestanty, že papežský systém není tím Antikristem.

To se mu podařilo nad jeho očekávání. Z jeho raných prací vzniklo dispenzacionální myšlení. Tato metoda interpretace Bible je běžná v téměř každé dnešní protestantské církvi. Následkem toho už jen několik protestantských církví kritizovalo papeže či souhlasilo s tím, že papežský systém je biblický Antikrist.

Co je to dispenzacionalismus?

Stručný Oxfordský slovník světových náboženství definuje dispenzacionalismus jako: “Tisícileté schéma biblického výkladu. Dispenzacionalismus učí, že historie je rozdělena do sedmi ‘dispenzací’, ve kterých Bůh s lidstvem zachází odlišně.”i

Dispenzacionalisté trvají na tom, že jejich interpretace je doslovná, což dokládají historií a gramatikou v Bibli. Očekávají, že budou svědky tajného vytržení, sedmiletého soužení Židů a třetího příchodu Krista, který z Jeruzaléma ustanoví tisíciletou vládu na zemi.

Jak James M. Efird uvádí: “Pokud se dostaneme k textu, který už známe, pouze nalezneme to, co nalézt chceme… tudíž ani biblické texty k nám nepromlouvají tak, jak bylo původně zamýšleno.”ii

Toto učení vytváří falešnou naději na druhou šanci. Kolik nebohých duší nebude připraveno, až se Kristus vrátí, neboť očekávají tajné vytržení jako včasné varování brát Boha vážně?

Dispenzacionalismus je nebezpečnou deformací Písma. Zde jsou některé z chyb v dispenzacionálním pohledu na věc:

Šíření Dispenzacionalismu

Čtyři klíčoví muži rozšířili učení dispenzacionalismu v 19. století napříč Severní Amerikou.

Profesoři a kazatelé rozšířili dispenzacionalismus napříč Amerikou v 19. století. John Nelson Darby, “otec dispencionalismu”, byl zakladatelem hnutí Plymouth Brethren (Plymouthští bratři). Jeho nejvlivnějším příspěvkem bylo rozšíření dispencionalismu a nauky o tajném vytržení.

Darby, který se narodil v Londýně, cestoval sedmkrát do Severní Ameriky mezi lety 1862 až 1877 v období občanské války. Mnozí viděli jeho poselství o Kristově návratu jako naději v temném světě. James Inglis publikoval Darbyho myšlenky ve svém časopise Waymarks in the Wilderness. Bratři Paul a Timothy Loizeaux, kteří byli také součástí hnutí Plymouth Brethren v USA, také pomáhali s distribucí Darbyho výkladů Písma.

Cyrus Scofield.

Darby velice ovlivnil presbyteriánského kazatele jménem Dr. James H. Brookes, který založil konferenci Niagara Bible (konference pro studium Bible), která se konala každé léto v letech 1875 až 1897. Biblické studie byly pokrmem mnoha zapálených mladých studentů. Jedním z nich byl také Cyrus Ingerson Scofield. Až do dnešního dne je Scofield známý pro svůj překlad Bible “Scofield Reference Bible”, která má dispenzacionalistické poznámky.

Scofield založil školu Philadelphia School of the Bible (nyní Cairn University). Dr. Lewis Sperry Chafer, místní učitel, pokračoval v šíření a stal se zakladatelem Teologického semináře v Dallasu. Po několik desetiletí vyučoval studenty a kazatele dispenzacionalistickému pohledu. Jedním z jeho studentů byl Hal Lindsey. Jeho knihy, včetně The Late Great Planet Earth, tvrdí, že fyzický Izraelský národ je stále Bohem vyvoleným lidem a je klíčem k výkladu biblických proroctví.

Tyto dispenzacionalistické myšlenky silně ovlivnily americkou zahraniční politiku. Vedly k podpoře Izraele, z velké míry založené na předpokládaném požehnání, které takováto podpora přinese.

Informace z této části jsou čerpány z knihy od Jamese M. Efirda, Left Behind? What the Bible Really Says about the End Times (Smyth & Helwys Publishing, 2006).

Soužení po tajném vytržení

Dispenzacionalismus učí, že dojde k jistému tajnému vytržení věřících před časem soužení na zemi.

Dispensationalismus stojí v pozadí trháku Left Behind (Napospas osudu). Předkládá myšlenku, že dojde k vytržení církve při tajném druhém příchodu Krista, předtím než zemi bude vládnout Antikrist po sedm let plných soužení.

Studijní Bible “Ryrie Study Bible” říká, že sedmiletý čas soužení “je 70. týden z Daniele a proto se tedy jedná o sedmileté období” (Daniel 9:27).iii

Tento postoj nelogicky odděluje 70. týden od předchozích 69 týdnů. Těchto sedm let je tak zasazeno více než 2000 let do budoucnosti, do času Antikrista. Proroctví o Kristu (70 týdnů) je překroucené a údajně tak místo Krista odkazuje na Antikrista.

Tvrzením, že Antikrist je jednotlivec, dispencionalismus ignoruje Bibli. Antikrist je více než jednotlivec. 1. Jan 2:18 říká: “Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.” Tito “antikristé” vyšli z církve jakožto odpadlí věřící. Nakonec si tato mocnost Antikrista našla domov v geo-politickém náboženském systému – papežském systému. Takto týrala církev po staletí a je stálou hrozbou pro věřící v dnešní době.

Oddělení církve od Izraele

Bible používá slova “Izrael” a “království” v doslovném i symbolickém smyslu. Dispenzacionalismus umožňuje pouze doslovné pochopení těchto pojmů.

Dispenzacionalismus vytváří umělý rozdíl mezi církví a Izraelem. Podle tohoto pohledu se církev skládá z těch, kteří důvěřují Kristu, a Izrael se skládá z fyzických potomků Jákoba. Izrael obdrží benefity Abrahamovy smlouvy, jelikož je stále Božím vyvoleným lidem.

Dispenzacionalista Cyrus Scofield napsal: “Židu bylo zaslíbeno pozemské dědictví, pozemské bohatství, pozemská čest, pozemská moc. Církvi nebyla zaslíbena žádná z těchto věcí, avšak je vždy umísťována do nebe jako do místa, kde obdrží odpočinek a odměnu.”iv

Dispenzacionalisté říkají, že ono “království” odkazuje na pozemské Židovské království, zatímco “církev” se skládá z věřících v Krista s nebeským dědictvím. Dokonce konzervativní dispenzacionalista John Walvoord učil, že Daniel 9:24-27 předpovídá, že Antikrist znovuvybuduje chrám, aby naplnil smlouvu s Židovským lidem v Izraeli.v

Toto sice může pomoci vládě v Izraeli obdržet pomoc Ameriky, avšak je to na úkor pravdy Božího Slova. Dispenzacionalisté spojují osudy sekulárního státu Izraele s duchovním Izraelem – církví.

Pravda o Božím království

Ježíš řekl Pilátovi: “Mé království není z tohoto světa…” (Jan 18:36). Pavel zdůrazňuje, že jak Žid, tak i pohan se stávají Božími dětmi: “Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.” (Galatským 3:28-29)

Pomocí olivovníku, který znázorňoval Izrael, Pavel vysvětluje věřícím pohanům, aby se nechlubili, protože: “Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví [Židů, kteří neuvěřili], ani tebe nijak neušetří.” (Římanům 11:21) V Božích očích se pohan, který věří v Krista stává součástí Izraele, a Žid, který věří v Krista, se navrací k “ušlechtilé olivě” (Římanům 11). Kořen i všechny větve “ušlechtilé olivy” jsou tedy součástí stejného Izraele.

Pravý “Boží Izrael” není nějaká země na Střením východě, ale ti, kdo důvěřují a následují Krista. Přečtěte si více ohledně doslovného a duchovního Izraele.

Mezera v Božím plánu

Existuje údajné “období církve”, která je vložená do poloviny Danielova proroctví o 70-ti týdnech?

Dispenzacionalisté vidí “období církve” jako vsuvku v Božím plánu, během které budou zachránění mnozí pohané. Poté, až geografický Izrael obdrží zaslíbenou slávu, bude ustanoveno Boží království. Podle tohoto pohledu je čas mezi letnicemi a vytržením jen jakási dočasná výprava při Božím plánu pro Izrael. Starý zákon a části Nového zákona jsou zamýšleny pro Židy a nedají se aplikovat pro křesťany.

Dispenzacionalismus učí, že Bůh přerušil Danielovo proroctví a vložil do něj “období církve” mezi 69. a 70. týden. To je v přímém rozporu s Malachiášem 3:6 a Židům 13:8, které říkají, že Bůh se nemění.

Scofield píše: “církev není ve starozákonním proroctví ani jednou zmiňována.”vi Ale pokud je církev naplněním starozákonního proroctví, poté se proroctví jako Jeremiáš 31:31-34 aplikují na církev. Církev je Nový Izrael (Římanům 9:21-26; Galatským 3:36-29, 6:15-16)

Pojem “dispenzace” je použitý v Bibli KJV pouze 4-krát – 1.Korintským 9:17, Efeským 1:10, Efeským 3:2 a Koloským 1:25. Na všech 4 místech je řecké slovo v angličtině vyslovované oy-kon-om-ee’-ah, což znamená správa domu či nemovitosti, v zásadě se jedná o vedení účetnictví. Jinde je také překládáno jako správcovství (Lukáš 16:2-4,8; Titovi 1:7).

J. N. Darby, zakladatel dispencionalismu, přeložil toto slovo jako “správa”. Myslel si, že to znamenalo, že Bůh v různých obdobích zacházel s různými skupinami lidí odlišně. Stejně tak to může jednoduše odkazoval na celkové Boží správcovství svého plánu napříč všemi dobami – jeden věčný plán, ne mnoho odlišných “období” či “časů”, kdy probíhaly různé plány. Je pouze jediný plán již “od založení světa”.

Dispenzace

Dispenzace nebo-li časová období, jsou základem dispenzacionálního učení. Dispenzacionalismus učí, že Bůh jednal s lidmi různými způsoby během různých věků či dispenzací v různých obdobích historie. Sedm dispenzací je obvykle popisováno takto:

  1. Dispenzace nevinnosti (Genesis 1:26-27 – Genesis 3:6) – až do Adamova pádu do hříchu
  2. Dispenzace svědomí (Genesis 3:7 – Genesis 8:19) – od pádu po potopu
  3. Dispenzace lidské vlády (Genesis – Genesis 11:9) – od Noeho po babylonskou věž
  4. Dispenzace zaslíbení (Genesis 11:10 – Exodus 19:2) – od Abrama (později Abrahama), přes 12 synů Izraele, až po Mojžíše (před desaterem)
  5. Dispenzace zákona (Exodus 19:3 – Skutky 2:4) – od Mojžíše po začátek křesťanské éry
  6. Dispenzace milosti (Skutky 2:4 – Zjevení 20:3 vytržení Církve) – tzv. “věk církve” nebo “současná dispenzace”
  7. Dispenzace království (Zjevení 20:4 až do konce Bible) – toto je doslovná tisíciletá pozemská vláda Krista z Jeruzaléma; odehraje se v budoucnosti.

Jiná varianta klasického dispenzacionalismu má 4 období:
1. Období patriarchů (Genesis 1 až Exodus 20).
2. The Mosaic Period (Exodus 20 až Skutky 1).
3. Období církve (Skutky 2 až Zjevení 20.)
4. Období Siónu včetně tisíciletí a věčného království (Zjevení 20 až 22).

Další varianta má 3 období:
1. Období zákona (Genesis to Skutky 1).
2. Období milosti (Skutky 2 to Zjevení 20).
3. Období království (Zjevení 20 až 22 a po věčnost).

Informace z této části jsou převzaty z Wikipedie – článek o dispenzacionalismu.

Pokud si přejeme následovat Toho, kdo je Pravdou, měli bychom se dispenzacionalismu a zmatku, který vyvolává vyvarovat.


Přečtěte si více ohledně doslovného a duchovního Izraele
Vpřed na Pohledy na milénium
Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Keith King – Keith je spisovatel na volné noze z Okanaganu v BC, Kanadě.i John Bowker, “Dispensationalism,”Stručný Oxfordský slovník světových náboženství(1997). Nahlédni na tuto definici.

ii James M. Efird,Left Behind? What the Bible Really Says about the End Times (Co Bible doopravdy říká o konci časů)(Smyth & Helwys Publishing, 2006).

iii Charles Caldwell Ryrie, “III. The Tribulation,” Ryrie Study Bible King James Version Expanded Edition (Chicago: Moody Press, 1994): 1982.

iv. Cyrus Ingerson Scofield, “The Biggest Failure of the Church Age.” Přečti si online.

v. John F. Walvoord, Prophecy in the New Millennium (Kregel Publications, 2001): 84.

vi. Cyrus Ingerson Scofield, “Rightly Dividing the Word of Truth.” Přečti si online.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »