Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Jak bude Kristův návrat vypadat?

Slavný Kristův příchod je nadějí církve. Ježíš řekl: „Já opět přijdu“ (Jan 14:3). Tento slib bude naplněn. Návrat Krista neboli jeho druhý příchod na tuto zem je událostí, která konečně osvobodí Boží lid ze satanovy pozemské vlády.

… po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.Židům 9:28

Ačkoli nám Ježíš nesdělil všechny podrobnosti o Jeho druhém příchodu, v Jeho Slově nalezneme indicie o způsobu Jeho návratu. Když Ježíš odešel, aby se navrátil po Jeho vzkříšení do nebe, dva andělé stáli u učedníků a sdělovali jim důležité informace o Kristově druhém příchodu:

…byl před jejich zraky [zraky učedníků] vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.‘Skutky 1:9-11

Z Písma můžeme zachytit tři zásadní informace o tom jak se vrátí:

1. V oblacích společně se svými anděly

Ježíš byl vzat do nebe v oblaku a vrátí se v oblacích. Oblaka poukazují na Boží anděly, kteří ho obklopili, jak je patrno z hebrejského paralelismu:

Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je mezi nimi, ze Sínaje táhne do svatyně.Žalm 68:18
…Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.Žalm 104:3

Ježíš sám slíbil, že se vrátí s oblaky (anděly):

Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.Mattouš 24:30

Sláva Kristova příchodu převýší jakékoli naše představy. Vrátí se ve slávě svých andělů a ve slávě Boží přirozenosti: „…až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů…“ (Lukáš 9:26).

Další informace viz. Matouš 25:31 a 26:64; Marek 13:26 a 14:62; Zjevení 1:7; a 2. Tesalonickým 1:7.

2. Druhý příchod bude slyšet a vidět na celém světě.

On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.Matouš 24:31
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe.1. Tesalonickým 4:16
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko… Zjevení 1:7

Až se Kristus vrátí, uvidí Ho každý člověk na celém světě. Kristus ve skutečnosti varoval před falešnými příchody Krista, které nebudou viditelné na celém světě:

Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.Matouš 24:26,27

3. Pán se nevrátí dolů na zemi, ale bude čekat své vykoupené v oblacích.

Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4:17
On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.Matouš 24:31

Během druhého příchodu Kristus vzkřísí mrtvé a vyšle své anděly, aby shromáždili vyvolené, a společně se setkají v oblacích. Kristus sám na Zemi nevstoupí — jeho chodidla se nedotknou země.

Rozkazuje svým andělům: „Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!“ (Žalm 50:5).


Podívejte se na následující článek, aby jste zjistili, co se stane s Božím lidem, až se Kristus vrátí.


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa