Úvod > Bible a víra > Články > Druhý příchod Ježíše Krista > Doslovný versus duchovní Izrael
Odkazují proroctví o Izraeli v poslední době na doslovný národ nebo na lid, který se stal Bohem vyvoleným skrze víru?

V předchozím článku, “Dojde k tajnému vytržení?”, jsme se podívali na falešné učení o tajném vytržení, které zastávají dispezacionalisté. Nyní se blíže podíváme na rozdíly mezi biblickým vysvobozením a chybným tajným vytržením.

Typologie ohledně vytržení

Dispenzacionalisté nevěří v duchovní Izrael (církev), ale věří, že sliby se týkají doslovného Izraele. Tím však separují církev od Izraele, přičemž Bible takové rozdělení nedělá.

A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství, též na Boží Izrael.Galatským 6:16

Dispenzacionalisté říkají, že se úleva spravedlivým a odplata bezbožníkům odehrají odděleně. Tyto události oddělují obdobím sedmi let. Nejdříve tajné vytržení, pak zkáza antikrista během druhého příchodu. Během onoho domnělého období projdou židé utrpením a dojdou k přijetí Krista.

Podle těchto veršů se však úleva spravedlivým a odplata bezbožníkům odehraje ve stejnou dobu — během návratu Krista:

…je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven…2. Tesalonickým 1:6-10

“Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.” (Matouš 16:27)

Typologie v Bibli vždy směřuje k něčemu většímu. Stín má menší význam než ten, kdo stín vrhá. Beránek poukazuje na Krista — ten má mnohem větší význam než typ (beránek). Doslovný historický Babylon poukazuje na Babylon v poslední době, který sestává ze všech sil odpadnutí v době konce. Doslovný Jeruzalém nebo dřívější Izrael je typem (předobrazem) pro konečný duchovní Jeruzalém nebo Izrael, který sestává ze všech vykoupených napříč dějinami. Dispenzacionalisté považují předobraz za doslovný jev (naplnění). Očekávají doslovné znovuvybudování Babylonu a Izraele, což by bylo totéž jako očekávat návrat doslovného beránka.

Podle dispenzacionalistů je soužení určeno pouze židům. Bible nic takového neučí. Zkoušky a soužení mají naopak očistit a vytříbit církev. (1Te 3:3)

Všichni projdou soužením

Boží lid, všichni, kdo umyli svá roucha v Beránkově krvi, musí projít soužením.

Jeden z těch starších na mne promluvil: “Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha?” Řekl jsem mu: “Můj pane, ty to víš.” A on mi řekl: “To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Zjevení 7:13-14

Toto Ježíš řekl svým učedníkům ohledně soužení v poslední době:

Předložil jim jiné podobenství: “Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: “Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?” On jim odpověděl: “Nepřítel člověk to udělal.” A otroci mu řekli: “Chceš tedy, abychom šli a posbírali jej?” On však řekl: “Ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.”” Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: “Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.” On jim odpověděl: “Rozsévač dobrého semena je Syn člověka a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!”Matouš 13:24-30,36-43

Stejně jako pšenice a plevel popsané v Matouši 13, zůstanou spolu bezbožní a spravedliví spolu až do „žně“ — návratu Krista. V době, kdy byl dřívější Izrael vysvobozen z otroctví Egypta, přišly pohromy, ale nepřišly až po odchodu Izraelců. Oni u toho byli svědky všech událostí a sami zakusili první tři rány. (Exodus 8-12)

Bůh je však ochránil svou mocí od důsledků posledních sedmi pohrom a stejně tak ochrání Boží lid v době konce od důsledků posledních sedmi ran, které přijdou na tuto zemi. (Zj 3:10-13) Boží lid je vybízen, aby vydržel až do jeho příchodu. Není vytržen do nebes před těmito událostmi.

Sláva Kristova druhého příchodu neponechává žádný náznak tajemství. Všichni budou souzeni ve stejný čas. Kristův návrat je požehnanou nadějí Božího lidu (1.Korintským 1:7; 1.Petr 1:7,13; 4:13).


Přečtěte si více posledních sedmi ran
Vpřed na Pohledy na milénium
Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »