Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Korunovace Krista
Kristus je korunován a nastává poslední soud. Každý pochopí proč tento trest dostane.

Před majestátním pohledem Krista na trůnu všichni pokleknou a myšlenky na vzpouru a vítězství pominou.

A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těchto knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt i její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Zjevení 20:11-15

Jakmile se otevřou knihy, každý uvidí před sebou svůj život a bez jakýchkoliv pochyb uvidí tu velkou milost, kterou odmítli. Plně pochopí to velké úsilí, které nebe kvůli nim vynaložilo a udělalo vše, co bylo v jejich silách, aby mohli být zachráněni. Uvidí jak mnohokrát tyto nebeské snahy odmítly a zavrhly. Uvědomí si, že si skutečně takovýto konec vybrali vědomě ze své svobodné vůle. Každá neposlušnost, každé odmítnutí Boží milosti bude vyjeveno. Následky těchto činů budou věčné. (Žd 6:2) Konečným rozsudkem je rozsudek smrti. Po celé zemi se každé koleno pokloní před Bohem. Veškeré myšlenky na vzpouru a vítězství pominou.

Neboť je psáno: ,Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘ Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.Římanům 14:11-12
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: „Jenom v Hospodinu — řekne o mně — je spravedlnost i moc.“ Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.Iz 45:22-24
Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno — na nebi, na zemi i pod zemí — a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.Filipským 2:10-11
F 2,10.11

Tak vypadá korunovace Syna Božího. Pak dojde k závěrečnému soudu. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a ,žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘. (Židům 10:26-27)

Dali přednost satanu před Bohem (Jan 8:45) a jejich charaktery se utvářely podobně jako charakter ďáblův. Mezi Božím lidem, kde není místo pro sobeckost, by nikdy nemohli být šťastni. V nebi panuje atmosféra sebeobětování, která vede k radosti. Všichni jsou spokojeni, protože Boží soudy jsou spravedlivé a věrné.

Jakmile si toto odpůrci Boha uvědomí, přijmou Boží soud jako věrný a spravedlivý.

… „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ A všechno stvoření na nebi, na zemi i pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“Zjevení 5:12-13

Ďáblovo obviňování Boha a jeho vlády se ukázalo jako bezdůvodné! Kristus stojí ospravedlněn a připraven vykonat „práci jemu cizí“:

Jako na hoře Perasímu povstane Hospodin, chvět se bude země jak v dolině Gibeónské. Vykoná své dílo, dílo jemu nevlastní, udělá svou práci, práci jemu cizí. Izaiáš 28:21

Přečti si další článek Zničení bezbožníků


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa