Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Posuzování srdce
Naše srdce jsou epicentrem našich emocí a činů. Pokud dovolíme hříchu, aby v našem srdci vládl, nemůže z nás být někdo podobný Kristu.

Božím záměrem je trvalé vymýcení hříchu. Ve věřícím člověku Bůh likviduje hřích už nyní, avšak přijde čas, kdy Pán vykoná své “sobě cizí dílo” (Izaiáš 28:21) a nadobro odstraní ze svého Království jak pachatele hříchu, tak hřích samotný. Bible to nazývá “cizí dílo”, protože ničení je v naprostém protikladu s Boží povahou.

Bůh touží zachránit každého, ale ti kteří Ho odmítli, se spolčili s hříchem a sobectvím. Těm, kteří si přejí přilnout ke svému hříchu, nemůže být dovoleno věčně ničit vesmír. Hřích je příčinou veškerého zármutku a utrpení na této planetě. Aby se konečně odstranila veškerá bolest a trápení a zajistilo se, že již nikdy nic takového, co ničí mír a harmonii nepovstane, bude hřích zničen. Pokud lidé hřích milují a nedovolí Bohu, aby jejich povahy přetvořil do podoby Jeho Božské povahy, nemá jinou možnost, než dovolit jejich zánik i se svým hříchem, který tak opěvují.

Proces posvěcení

Soud je vážná věc, a protože má začít od Božího lidu, je důležité věnovat pozornost tomu, jak žijeme. Kristus chce proměnit náš charakter posvěcením. Chce nám vyměnit naše srdce. Takový je cíl práce posvěcení, spolupracujeme s Bohem na proměně srdcí. Posvěcení je každodenní proces proměny naší povahy v Kristovu. Pokud se podvolíme posvěcující moci Boží, nemáme se na soudu čeho obávat.

A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem.Ezechiel 11:19

Když jsme posuzováni, Bůh nám zjevuje náš charakter a tříbí nás, abychom mohli být očištěni.

Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. Korintským 11:32

Tímto obráběním nás Bůh připravuje na nebe, kam není dovoleno vstoupit žádnému zlu či hříchu, aby tak toto místo neposkvrnil. Hřích je přece právě ten důvod, proč došlo k oddělení od Boha (Izaiáš 59:2), takže to dává smysl, že Bůh vymyslí proces, kterým odstaní hřích z našich životů, abychom tak s ním mohli opět mluvit tváří v tvář.

Daniel viděl ve vidění scénu Božího soudu. Viděl ji jako součást celého vidění o královstvích světa a Antikristu. Je důležité poznamenat, že tato scéna Božího soudu přišla před dalšími událostmi jeho vidění. To ukazuje, že se soud koná přitom, když se ještě odehrávají události zde na zemi. Daniel popisuje světové události během konání soudu:

Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn — plamen ohně, jeho kola — oheň hořící. Proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíců na tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy. Přihlížel jsem poté, co zazněla ta veliká slova, jaká promlouval onen roh, a hleděl jsem, dokud nebyla ta šelma zabita, její tělo zahubeno a ona dána ohni ke spálení.Daniel 7:9-11

Prorok dále popisuje, jak k Věkovitému přichází někdo jako Syn člověka s nebeskými oblaky:

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.Daniel 7:13

U tohoto příchodu Krista se nejedná o návrat Krista s nebeskými oblaky na tuto zem, ale o příchod k Věkovitému, k němuž dojde před Božím trůnem v nebesích. Kristus skončí svou přímluvnou službu, oblékne svůj královský oděv a vrátí se jako Král králů.

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.Daniel 7:14

Stejně jako za dnů potopy, kdy byl Noe se svou rodinou uzavřen do archy a skončila doba milosti pro svět před potopou, bude tomu tak i na konci věků. Skončila doba milosti a bezbožníci o tom nevěděli. Pro ty, kteří nedovolí posvěcujícímu duchu Božímu působit ve svých životech, bude život pokračovat zdánlivě beze změn. Neučinili z Písma svého průvodce, a když přijde čas Kristova návratu, budou přistiženi nepřipravení. Pro ně bude Kristův příchod jako příchod zloděje v noci. Je velmi důležité, aby věřící studovali Písma a znamení času, aby je ten den nezastihl neočekávaně.

Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.1. Tesalonickým 5:2-9

Po skončení doby milosti bude vydán rozsudek. V předchozích článcích jsme hovořili o posledních sedmi pohromách a konečném vysvobození svatých. Nyní tyto události stručně uspořádáme do časového rámce.


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »