Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Zničení bezbožníků
Prorok Malachiáš zaznamenal to, co se stane na konci času těm, kteří Boha odmítli.

Poté co je Kristus korunován a sestoupí z nebe Nový Jeruzalém, Satan a jeho následovníci budou zničeni ohněm:

… Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra… Zjevení 20:9-10
Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Matouš 25:41

Toto je v Bibli pojmenováno jako „druhá smrt“ (Zjevení 20:14-15). Touto smrtí za nás zemřel Kristus, aby nás z ní zachránil.

Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Zjevení 20:14-15
Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Mal 3:19

Kořenem je ďábel, větvemi jeho následovníci.

Rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.Mal 3:21

Věčný oheň poukazuje na věčné následky této smrti. O konečné spáse nebo zavržení rozhoduje zapsání jména do knihy života. Bezbožní jsou spáleni na popel, pohltí je oheň a už nebudou. Pro více informací o pekle a o „věčném ohni“ můžete shlédnout zde: Pravda o pekle – video, Pravda o pekle – biblická lekce, video Mystická říše smrti.

Nebudou hořet navždy, stane se z nich popel. V Ez 28 prorok spílá týrskému králi. Tato pasáž se nemůže týkat skutečného týrského krále, protože nemohl být v Edenu (verš 13) ani nebyl zářivým cherubem ochráncem (verš 14). Tento král představuje ďábla a jeho osud je jasný.

Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.Ezechiel 28:18-19

Paralela mezi proroctvím Ezechiela a Janovým Zjevením je zjevná a nejlépe ji shrnují slova Hanse LaRondelleho:

  1. Vzkříšení mrtvého Izraele z hrobu Babylonu a jeho přeměna na nový, svatý lid smlouvy Hospodinovy. (Ez 36:24; 37:1-14)

Vzkříšení těch, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo, kteří odmítli uctívat dravou babylonskou šelmu a její obraz. (Zj 20,4)

  1. Izrael a nová teokracie žijí v míru v zaslíbené zemi za vlády nového Davida, Mesiáše. (Ez 37:15-28)

Vzkříšení svatí kralují s Kristem po dobu tisíce let. (Zj 20:4-6)

  1. Na sklonku let dojde k poslednímu útoku proti Izraeli, který provedou od severu armády Góga, krále Magógu. Tento útok bude rozdrcen ohněm z nebe. (Ez 38:8-39:22)

Po tisíci letech kralování svatých napadne armáda „Góga i Magóga“ tábor Božího lidu, svaté město, ze všech stran, bude však zničena ohněm z nebe. (Zj 20,7-9)

  1. Vize Boží vlády v novém Jeruzalémě. (Ez 40-48)

Vize nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe jako Beránkova nevěsta. (Zj 21:1-22:5) i

Konečným zničením satana velký spor skončí. Ďábel a jeho armáda (Góg a Magóg) budou zničeni ohněm. Zanikne zdroj bolesti a smutku, který tento svět pamatoval po více než 6 tisíc let. Nastane mír a pokoj, který pro své stvoření Bůh zamýšlel v Edenu. Vykoupení budou moci konečně pokračovat tam, kde Adam s Evou přestali. A tak začne úplně nový příběh, příběh, který bude věčný, ve kterém je každá nová kapitola lepší než ta předchozí.


Přečti si další článek Nové stvoření země


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa