Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Stará a Nová smlouva
Boží zaslíbení překypují životem a jsou určené všem, kteří nasledují Jeho přikázání a přijímají Jeho milost. Ježíšův život, smrt a vzkříšení jsou naplněním Staré smlouvy a ustanovením Smlouvy nové.

Boží smlouva

Smlouva je dohoda mezi dvěma stranami. Je to slib.

Když do světa vstoupil hřích, Bůh začal okamžitě jednat, aby tuto situaci napravil. Dal lidstvu druhou šanci jak být znovu v souladu s Boží vládou, což je jediný způsob, jak lze žít věčný život šťastně. Tuto druhou šanci člověk dostal prostřednictvím slibu, že nebudeme muset trpět konečnou cenu za hřích, ale skrze milostí skrze víru přijmout zástupnou oběť.

Někdo byl ochoten převzít náš trest a ten někdo byl samotný Bůh. Bůh Syn zaslíbil, že jednoho dne převezme náš trest. Avšak aby člověku vysvětlil jak veliká a významná oběť to je, na chvíli pozdržel naplnění tohoto slibu a tuto lekci o Boží lásce učil skrze systém symbolů (předobrazů). Udělal to skrze to, co známe pod názvem Stará smlouva. List Židům trošku přibližuje o co šlo:

Když mluví o “nové smlouvě”, prohlašuje tu první za zastaralou. Co však zastarává či stárne, je blízko zániku.

Také první smlouva měla ustanovení služby Bohu a pozemskou svatyni.

Duch Svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je podobenstvím přítomného času. Podle něho se přinášejí dary a oběti, které nemohou v jeho svědomí přivést k dokonalosti toho, kdo Bohu slouží;

Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení.

Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni.Židům 8:13; 9:1,9,11-12,15

Symbolismus Staré smlouvy

Stará a Nová smlouva pracují velmi podobně jako rukavice a ruka. Rukavice by bez ruky neměla absolutně žádnou cenu. Stejně tak je to se Starou smlouvou či obětním systémem a obřadními zákony. To vše bylo stvořeno, aby osvětlilo skutečný význam Božího zaslíbení.


Vše, co utvářelo pozemský svatostánek a jeho službu, mělo speciální význam a něco představovalo. Například vchod do svatostánku tvořila brána, která představovala Ježíše, neboť On řekl u Jana 10:9: “Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.”

Vnější stěna nádvoří svatostánku byla utvořena z čistého bílého plátna, což představovalo Kristovu spravedlnost a to jak nás s ní přikrývá.

Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší.Žalm 51:9

Obětní oltář představoval Ježíšovu smrt na kříži:

Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: “Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.”Jan 1:29

Umyvadlo, kde kněží prováděli své obřadní umývání představovalo Ježíše jako onu živou vodu a smytí hříchů:

Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.Jan 4:14

Z nádvoří poté kněží vcházeli do svatyně, ve které se nacházel stůl s chleby předložení (Ježíš jako chléb života – Jan 6:35), svícen (Ježíš, světlo světa – Jan 8:12) a kadidlový oltář.

Poté, jednou za rok kněz vcházel do nejsvětější svatyně, kde se nacházela truhla smlouvy. V truhle ležely kamenné desky Desatera přikázání. Přikrývala je tzv. slitovnice, která představovala Boží milost a slitování nad námi, navzdory tomu, že jsme porušili Jeho zákon.

Je důležité poznamenat, Desatero přikázání, tedy Boží morální zákon, který představoval Jeho povahu, byl umístěn dovnitř truhly smlouvy, což znázorňovalo jeho věčnou platnost. Naproti tomu obřadní zákon (kniha zákona) byl uložen vedle truhly smlouvy, což znázorňovalo jeho dočasnou povahu.

Tímto jsme se pouze dotkly rozsáhlého a obdivuhodného symbolismu svatostánku. Pojďme se však nyní podívat na to, jak do sebe Stará a Nová smlouva zapadají.

Naplnění Staré smlouvy

Představili jsme si Starou smlouvu (obětní systém a obřadní zákony) a co představovala. Ježíšovo splnění slibu, tedy Jeho život na zemi a Jeho smrt na kříži, je Nová smlouva. Jedná se o naplnění Staré smlouvy, neboli o to, na co ta stará po celou tu dobu čekala.

Bez Ježíše, který přišel a splnil svůj slib, by byl každý obřad či oběť beze smyslu a nic by neznamenal. Byly jednoduše stínem toho opravdového řešení hříchu – Ježíše Krista.

Někteří lidé tvrdí, že Bůh Staré smlouvy je jiný, než Bůh Nové smlouvy a že Izrael byl pod zákonem a my jsme nyní pod milostí. Ale pokud studujeme svatostánek, což jsme pouze ve stručnosti udělali, jasně vidíme, že Židům bylo kázáno to stejné evangelium skrze předobraz.

Jakmile Ježíš naplnil svůj slib, jeho předobraz již nebyl potřebný. Byl naplněn na kříži:

…a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.Kolosským 2:14-17

Součástí obřadního zákona bylo mnoho hodovních svátků a speciálních svátků, nazvaných soboty, kdy lidé prováděli určité obřady na připomínku Boží milosti a požehnání, které se jim dostalo. Tyto soboty nejsou to stejné jako sobota ze 4. přikázání. Například Pesach se slavil jako připomínka vyvedení Izraelitů z Egypta. Tyto svátky a obřady již nebyly po Ježíšově smrti potřebné, protože nyní hledíme na kříž, jako na připomínku Boží veliké lásky a milosti.

Obřadní zákon byl dokonalým způsobem, jak mohl Kristus představit plán spasení izraelskému lidu, aby tak mohli porozumět spasení skrze milost ještě předtím, než skutečně přišel a svůj plán splnil. Celý systém spolu se svatostánkem, obětním systémem, svátky a kněžskými róbami, byl předobrazem, jehož naplněním je Kristus. Vše, co Židé dělali směřovalo k Mesiáši. A tak Boží smlouva zůstává a je živá na svědectví pro nás i v naší době. Ježíš byl a je tím slibem a pokud jej přijmeme vírou, můžeme mít věčný život.


Přečti si další článek – Návrat Krista po skončení milénia


Autor:

Amazing Discoveries

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »