Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Písmo je inspirováno Bohem

Čím se Bible odlišuje od ostatních knih? Co sama Bible říká o své inspiraci?

Existují mnohé starozákonní texty, které hovoří o inspiraci a zachování Písma, jako například Izajáš 40,8, který říká: „Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.” (viz také Žalm 19,7-11, Žalm 119,89, Izajáš 55,10.11).

Také Nový zákon obsahuje pasáže, které prokazují, že Bůh pro nás zachovává Jeho Slova. Skutečnost, že Nový zákon cituje pasáže Starého zákona je důkazem, že Písma byla zachována až do doby Krista a i poté. Zde máme několik příkladů z Božího slova, které se samo potvrzuje:

  • U Matouše 5,17.18 nám Ježíš říká, že Písmo má být zachováno:
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“
  • U Jana 10,31-38 Ježíš cituje Žalm 82,6 jako důkaz jeho vlastních nároků na božství.
  • V 1. Petrově 1,22-25 Petr cituje Izaiáše 40,8 a použije jej na evangelium, řekne „..ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno.“
  • Micheáš 5,2 je citován u Matouše 2,5-6, což dokazovalo, že Starozákonní prorocké knihy byly stále platné v době psaní. Název „Betlém” se zachoval po celá staletí, aby se vztahoval na Krista.
  • Pavel říká v listu Galatským 3,16
“Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: “a potomkům”, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: “a tvému potomku,” a tím potomkem je Kristus.”

Jeho argument v této pasáži závisí zcela na zachování tvaru jednotného čísla slova „semeno“, které je v Genesis 14krát použito a poukazuje ne na mnohé, ale konkrétně na Krista. Všimněte si, že v Galatským 3,29 spojuje všechny křesťany v „semeno” Abrahama (jednotné číslo).

  • Ve 2. Petrově 3,15.16, Petr nazývá Pavlovy listy “Písmem”:
„…jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma…“

V 1. Timoteovi 5,18 „Nebo praví Písmo: Volu mlátícímu nezavážeš úst. A hoden jest dělník své mzdy”, cituje Pavel Deuteronomium 25,4 a Lukáše 10,7, a nazývá tak obojí Písmem. Nový zákon rovněž stanovuje nárok na svou vlastní pravost.
Ve 2. Petrově 1,21 čteme:

„Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha”.

Zde vidíme jak Bible tvrdí, že její spisovatelé nemluvili z vlastní vůle, ale byli inspirováni Duchem svatým, co mají psát:

  • 2. Timoteova 3,16.17 nám říká, že „Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti.“
  • Matouš 24,35 nám říká, že Boží slovo je věčné a Žalm 119,160 nám říká, že Boží slovo je pravda od počátku.
  • Žalm 12,7-8 nám říká, že Bůh chránil své Slovo v průběhu staletí:
„Hospodinovy řeči jsou čisté, jsou jako stříbro přetavené v hliněné peci, sedmkrát přečištěné. Hospodine, ty je budeš navěky chránit a střežit před tím pokolením.“

Účel Písma

Jedním z účelů Božího slova je dát nám naději. „Všechno z těchto v dávných dobách napsaných věcí, bylo napsáno pro naše naučení se, že prostřednictvím trpělivosti a útěchy z písma můžeme mít naději.“

Dalším cílem Písma je zjevit Ježíše Krista jako Spasitele. „Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.” (Jan 5,39). „od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.“ (2. Timoteovi 3,15). Božím přáním je, aby každý člověk měl život věčný a byl zachráněn před následky hříchu.

Inspirace a zachování Písma je výrazem charakteru milujícího Boha.

„To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2,3.4)

Když studujeme Písmo, musíme správně rozdělit slova pravdy (2. Timoteovi 2,15) a požádat o Ducha svatého, aby nás uvedl do veškeré pravdy. „Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.“ (Jan 16,13). Když jsme otevřeli naše srdce vlivu Ducha, Bůh nás povede (2. Korintským 2,14).

Když se přiblížíme k Božímu slovu s otevřenou myslí, On nás povede. „Bude-li kdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe.” (Jan 7,17). V Bibli jsme opakovaně ujišťováni, že pravda je obsažena v Božím slově. Ve skutečnosti na více než 3000 místech sama Bible prohlašuje, že je inspirovaná. Není sama se sebou v rozporu. Buď je inspirovaná Bohem, nebo je to geniální podvod. Je naprosto nepředstavitelné, že by kniha, jež je již staletí tak přesná, mohla být považována za něco jiného, než za inspirovanou Bohem.


Autor:

Keith King

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »