Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Spoutání Satana
Ti, kteří Boha odmítli budou zničeni a ti, kteří Boha milují, budou vzati ze země na tisíc let, což ponechá Satana a jeho démony na zemi samotné.

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.Zjevení 20:1-3

Zničení bezbožných a vytržení svatých ze země zanechá zemi zpustošenou. Ve Zj 20. kapitole popisuje Jan anděla, který spoutá satana velkým řetězem a uvrhne jej do bezedné jámy (propasti). Slovo ,propast‘ se v Písmu užívá pro označení hrobu, smrti, zničení a vězení pro démony. (Ř 10:7; L 8:31) Také se užívá v řecké verzi Starého zákona pro popsání stavu neobydleného světa, kde je hlubina — ,abyssos‘.

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. Genesis 1:2
Gn 1,2

Popis země po příchodu Krista, který máme od proroka Jeremiáše, je výstižným popisem pusté a beztvaré země.

Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem.Jeremiáš 4:23-26

Celý svět se znovu promění ve velikou propast — vězení pro satana a jeho démony. Velkým řetězem, jímž bude spoután, jsou proto pouta okolností, které mu zabraňují klamat národy, neboť budou zničeny a na zemi nezůstane žádný člověk. V biblických textech se to pouty okolností jenom hemží. (Ž 2:3; 107:10.14; 116:16; Kaz 7:26; Iz 28:22; 52:2; 58:6; Jr 40:4; Pl 3:7; Ez 7:23)

V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi. Budou sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, a budou zavřeni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni. Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme kralování na hoře Sijónu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě.Izaiáš 24:21-23

V těchto verších dopadne Boží hněv nejen na pozemské krále, ale budou potrestány také temné síly (nebeský zástup na výšině). Spiklenci zla budou uvrženi do vězení a po mnoha dnech (tisíci letech) propuštěni. (Zj 20:3) Během milénia bude satan a jeho armáda uvězněna na pusté zemi, zatímco vykoupení budou vzati do nebes ke svatebnímu obřadu pro všechny svaté Nejvyššího.


Přečti si o tom, jak bude Božímu lidu dána příležitost soudit.


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa