Den smíření byl vyvrcholením všech židovských slavností. Pro nás je také důležitým, protože ukazuje na událost, která rozhodně stojí za zdůraznění: očištění nebeské svatyně ode všech hříchů Božího lidu.

Starodávný Den smíření očišťoval pozemskou svatyni, což symbolizovalo budoucí očištění nebeské svatyně, které mělo podle začít na konci proroctví o 2300 dnech. Daniel uvádí že: “Až do večera i jitra dvoutisícího třístého, a napravena bude svatyně.”

Krev obětovaného kozla velekněz potřeboval, aby mohl započít službu ve svatyni svatých. Stejně tak Ježíš nemohl započít svoji službu v nebeské svatyni svatých dříve, než byla prolita Jeho krev. Jediný odkaz na to kdy tato služba započala je v Danieli 8.

Proroctví o 2300 dnech z Daniele 8 je nejdelším časovým proroctvím v Bibli. Začalo se naplňovat v roce 457 př.Kr. když Artaxerxes Longimanus vydal dekret k znovuvystavění Jeruzaléma. Pokud převedeme 2300 prorockých dní na 2300 let (; ) a přičteme je k roku 457 př.Kr., zjistíme, že toto proroctví končí v roce 1844. Z toho vyplývá, že služba Ježíše ve svatyni svatých započala v roce 1844. Ježíš vstoupil do svatyně svatých, aby sloužil “Den smíření”.

Židé si spojovali Den smíření s dnem soudu. Úkony velekněze symbolizovali vyčištění svatyně – vymýcení hříchu a konečnou spásu Izraele. Ukazuje to na dobu soudu před druhým příchodem Krista, který se uskuteční v nebi předtím, než se Kristus vrátí na Zemi, aby vykoupil svůj lid. Soud v nebi musí proběhnout před Jeho návratem na Zem. Jak jinak by mohl oddělit hříšné od spravedlivých a prohlásit je za své, kdyby žádný soud neproběhl?

Den smíření byl v očích Židů velmi závažnou událostí. Každý kdo se tohoto obřadu nezúčastnil, měl být od svého lidu oddělen. Byl to den pokořování, zkoumání charakteru i den soudu. Židé chápali, že účast na obřadu je životně důležitá. Den smíření měl být také dodržován podobně jako sobota, tedy odpočinout od práce.

Desátého dne toho sedmého měsíce bude den smíření. Budete mít svaté shromáždění; budete pokořovat své duše a přinesete Hospodinu ohnivé oběti. Právě tohoto dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to den smíření, aby za vás byl vykonán obřad smíření před Hospodinem, vaším Bohem. Neboť kdokoliv by se nepokořil právě toho dne, bude vyhlazen ze svého lidu. Kdokoliv by dělal jakoukoliv práci právě v ten den, toho odstraním zprostřed jeho lidu. –

Nyní žijeme v době nebeského Dne smíření. Musíme žít ve vztahu s Bohem a stejně jako Izraelité, vyznávat své hříchy, aby tak mohli být odpuštěny. Musíme si vyvinout zvyk scházet se s Bohem a prosit Ho o pokorného ducha a o touhu po čistém srdci a mysli. Výsledkem vyznání hříchů je čisté srdce. Soud se v tomto kontextu stane dobrou zprávou. Pokud nás naše hříchy předcházeli do nebeské svatyně, můžeme se spolehnout na platnost našeho očištění.

Je důležité si uvědomit, že pouze vyznané hříchy byli umístěny na hlavu kozla pro Azazela. Hříchy, které nebyly vyznány, nemohly být usmířeny. Hříšníci, kteří vědomě odmítají dar spásy, musí nést vinu za svůj vlastní hřích. Proto je tak důležité naše hříchy vyznávat před Bohem. Když je vyznáme, jsme očištěni a můžeme stát před Bohem beze strachu, protože je psáno: “Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti” ().

Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsouli vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsouli rudé jako purpur, budou jako vlna. –

Norma pro soud se nezměnila. Tou normou je bezchybný Boží zákon – Desatero přikázání. Jakub 2:12 říká: “Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody.”

Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. –

Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Předobraz škůdce
1 Ve třetím roce kralování krále Belšasara se ukázalo mně, Danielovi, vidění následující po tom vidění, které jsem měl na počátku. 2 Ve vidění jsem spatřil, že hledím, jak jsem v opevnění Šúšanu v provincii Élamu. Spatřil jsem ve vidění, jak jsem byl u brány Úlaj. 3 Pozvedl jsem oči a viděl, hle, nějaký beran stál před branou a měl dva rohy, a to rohy vysoké, ale jeden vyšší než druhý a ten vyšší vyrostl později. 4 Viděl jsem, jak beran trkal na západ a na sever a na jih, a žádné zvíře před ním nemohlo obstát ani nebylo, kdo by z jeho ruky vysvobodil. Dělal si, co se mu zlíbilo, a vyvýšil se.
5 Zatímco jsem se to snažil pochopit, hle, od západu přes celou zemi přicházel kozel, aniž by se dotýkal země, a ten kozel měl mezi očima viditelný roh. 6 Když se přiblížil až k beranovi vybavenému dvěma rohy, kterého jsem spatřil stát před branou, rozeběhl se k němu se zuřivou silou. 7 Viděl jsem, jak na berana naběhl. Rozzuřil se na něj a zasáhl toho berana, až mu roztříštil oba rohy. Beran neměl sílu, aby před ním obstál. Ten ho porazil na zem, podupal ho a nebylo, kdo by berana z jeho ruky vysvobodil. 8 Kozel se nadmíru vyvýšil. Ale když zesílil, jeho veliký roh se zlomil a místo něho vyrostly viditelné čtyři, a to na čtyři strany světa. 9 Pak z jedné z nich vyrazil jakýsi nepatrný roh, ale neobyčejně vzrostl k jihu i k východu i k Ozdobě. 10 Vzrostl až k vojsku nebes a shodil na zem některé z toho vojska i některé z hvězd a pošlapal je. 11 Ba až k veliteli toho vojska se vyvýšil a od něho odebral soustavnou bohoslužbu a povrženo bylo sídlo jeho svatyně, 12 kdežto nad tou soustavnou bohoslužbou bylo věrolomně dáno vojsko, a byť pravdu povrhlo na zem, úspěšně se prosadilo.
13 Slyšel jsem také, jak jeden svatý hovoří. A jeden svatý pravil tomu dotyčnému, který hovořil: Za jak dlouho nastane to vidění o té soustavné bohoslužbě a té pustošící věrolomnosti, vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko? 14 A řekl mi: Až do večera i jitra dvoutisícího třístého, a napravena bude svatyně.
15 Když jsem já, Daniel, sledoval to vidění a snažil se, abych je pochopil, stalo se náhle, že přede mnou stál kdosi vzhledem jako člověk 16 a uprostřed Úlaje jsem slyšel volat lidský hlas. Říkal: Gabrieli, dej tomuto pochopit to vidění. 17 On se přiblížil k mému místu, ale když přicházel, vyděsil jsem se a padl jsem na tvář. Tehdy ke mně promluvil: Pochop, lidský synu, že to vidění je pro čas konce. 18 Když se mnou hovořil, tvrdě jsem spal tváří k zemi. On se mne ale dotkl a postavil mne zpříma. 19 Pak řekl: Hle, oznámím ti, co nastane koncem rozhořčení, neboť určenou dobou nastane konec. 20 Ten beran, kterého jsi viděl, vybavený dvěma rohy, jsou králové médští a perští. 21 A ten chlupatý kozel je král řecký a ten velký roh mezi jeho očima je ten první král. 22 Pak se zlomil a místo něho povstali čtyři, to čtyři království povstanou z národa, ne však v jeho síle.
23 A koncem jejich kralování, až dokonají vzpurníci,
povstane král drzý a zkušený v záludnostech.
24 Jeho síla bude mocná, ne však v jeho síle,
a bude mimořádně ničit a prosadí se,
vykoná to, zničí i mocné, ba i lid svatých.
25 A pro svou vychytralost dokáže prosadit i podvod.
Když se v srdci vyvýší a v míru bude ničit mnohé,
ano i proti Veliteli velitelů bude se stavět,
tehdy bez zásahu ruky bude rozdrcen.
26 Vidění o večeru a jitru a co řečeno, je pravda. Ty ale to vidění uzavři, je totiž na velmi dlouho. 27 Tehdy jsem se já Daniel roznemohl a dlouho mi nebylo dobře. Když jsem opět vstal a konal službu u krále, zůstával jsem zdeptán z toho vidění, ale nic jsem nechápal.
6 Až tyto dny dovršíš, ulehneš podruhé, a to na pravý bok, a poneseš zvrácenost domu judského čtyřicet dnů: Jeden den za každý rok; vložil jsem ji na tebe.
34 Podle počtu dnů, v nichž jste prozkoumali zemi, čtyřicet dnů, za každý den jeden rok po čtyřicet let ponesete své viny a poznáte mou nelibost.
27 Desátého dne toho sedmého měsíce bude den smíření. Budete mít svaté shromáždění; budete pokořovat své duše a přinesete Hospodinu ohnivé oběti. 28 Právě tohoto dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to den smíření, aby za vás byl vykonán obřad smíření před Hospodinem, vaším Bohem. 29 Neboť kdokoliv by se nepokořil právě toho dne, bude vyhlazen ze svého lidu. 30 Kdokoliv by dělal jakoukoliv práci právě v ten den, toho odstraním zprostřed jeho lidu.
9 Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.
18 Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsouli vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsouli rudé jako purpur, budou jako vlna.
13 Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. 14 Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým.

1 komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  • Dobrý den, mnohokrát děkuji za skvěle zpracované téma Odstranění hříchu lidstva Bohem. Je to krásně srozumitelné a výborné pro hlubší studium. Nepatřím k žádné organizované církvi ale ráda hledám výklady Písma, jež rezonují s mým dosavadním poznáním , věřím že bez pravdivého a správného pochopení evangelia nelze být věrohodným svědkem Krista, jak nám Pán uložil . Jak by se mohl posluchač rozhodnout na základě zkresleného pohledu na Pravdu o Kristu ? Mám za to, že to je kámen úrazu dnešní evangelizace. Moje zkušenost je, že každy , kdo hledá pravdu o Bohu a je mu opravdu a srozumitelně předložena Pravda v plnosti Ducha Svatého , každy takový člověk uvěří a rozhodne se následovat Krista. Jiná věc je, zda vydrží 🙂
    Přeji autorům webu Pokoj a radost ve službě Božímu království . Olga

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »