Život Abrahama ze Starého zákona má význam pro náš život dodnes. Jeho rozhodnutí a vztah s Bohem nám ukazují pravý význam milosti.

Abraham, stejně jako všichni patriarchové, nabídl obětního beránka. V celé historii bylo jediným prostředkem spásy obětní krveprolití – nikdy to, co by si člověk mohl odpracovat.

Abraham dostal pokyn od Boha, aby obětoval svého syna Izáka na oltář (). Jednalo se o přijetí plánu spasení, Bůh ukazuje světu svůj způsob vypořádání se s hříchem. Když se Abrahám chystá zabít svého milovaného syna, Bůh mu poskytuje obětní zvíře sám. Toto bylo předobrazem () toho, že Bůh dá svého vlastního Syna jako oběť.

Abrahamova ochota poslouchat Boha, zobrazuje víru, která by mohla hory přenášet. Věděl o Božím slibu, že spása přijde prostřednictvím jeho semene z Izáka (). Abraham věděl, že i kdyby měl obětovat Izáka, že by ho Bůh vzkřísil z mrtvých, aby mohl naplnit svůj slib (). Abraham věděl, že Bůh by nikdy nelhal. V Genesis 22:5 Abraham říká svým služebníkům: “Zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám.”

Máme takovou neochvějnou víru v Boží slovo? Není divu, že Bible v říká, že v Abrahamovi dojdou požehnání všechny národy. Není divu, že Kristus připomínal Abrahamovu víru když řekl: ”Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den [vírou viděl den Kristovy oběti jako Beráneka Božího]; uviděl jej a zaradoval se” ().

Abraham byl zachráněn vírou v Syna Božího, to ho ovšem neosvobodilo od povinnosti zachovávat Boží zákon:

To proto, že Abraham uposlech mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil; na má přikázání, nařízení a zákony. – Genesis 26:5

Bylo to na hoře Moria, kde Abraham byl připraven obětovat svého milovaného syna. Bylo to na hoře Moria, kde Šalamoun postavil chrám a kde stál oltář pro zápalné oběti. A bylo to na severním okraji hory Moria, na místě zvaném , kde Syn Boží položil svůj život.

Následující článek má název Starověké svědectví.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Obětování Izáka
1 Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame! On odpověděl: Tady jsem. 2 Bůh řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mórija. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. 3 Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh.
4 Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo 5 a řekl svým služebníkům: Zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. 6 Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal s sebou také oheň a nůž. A šli oba spolu. 7 Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče? Abraham řekl: Tady jsem, synu. Izák řekl: Zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? 8 Abraham odpověděl: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu.
9 Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. 10 Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. 11 Vtom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes: Abrahame, Abrahame! Odpověděl: Tady jsem. 12 I řekl: Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. 13 Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. 14 A Abraham pojmenoval ono místo: Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká: Na hoře Hospodinově se opatří.
15 Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé 16 a řekl: Při sobě jsem přísahal, je Hospodinův výrok: Protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 17 proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. 18 Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. 19 Pak se Abraham navrátil ke svým služebníkům a vydali se společně do Beeršeby. A Abraham bydlel v Beeršebě.
Osoba, věc, či událost, která je předobrazem pozdějšího, často významnějšího, antitypu či naplnění.
12 Bůh však Abrahamovi řekl: Nebuď skleslý kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě.
17 Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18 o kterém bylo řečeno: “Z Izáka bude povoláno tvé símě.” 19 Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz.
8 Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: “V tobě budou požehnány všechny národy.”
56 Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.
Ukřižování
32 Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimon; toho přinutili, aby vzal jeho kříž. 33 Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená “Místo lebky”, 34 dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít. 35 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los; 36 pak seděli a střežili ho tam. 37 Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: “Toto je Ježíš, král Židů.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »