Jakým způsobem jsme spaseni? Pokud je naše spása získána prostřednictvím našich skutků, pak Kristus zemřel bez důvodu. Pokud však spásu získáváme skrze milost, potřebujeme ještě stále dodržovat zákon?

Podle Písma potřebujeme všichni spasení, protože jsme všichni zhřešili (). Spasení je dar od Boha, který jsme dostali z milosti. Ježíš vzal na sebe trest za naše hříchy. Naše vlastní skutky nás nemohou zachránit.

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar – Efezským 2:8
A poněvadž z milosti, pak je to už vice prací, jinak milost již není milost. Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí (Římanům 11:6).

Tato spásná milost je skvělou zprávou. Osvobozuje nás to však od poslušnosti Božího zákona? Ne. Ve skutečnosti milost zákon potvrzuje. Zákon nás nemůže zachránit, ale může nás varovat tím, že nám ukazuje, co je hřích.

Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme. – Římanům 3:31

Římanům 6:14-16 nám říká toto:

Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?

Z toho tedy plyne, že hřích (přestoupení Božího zákona) vede k věčné smrti, ale milost vede k věčnému životu.

A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. – Římanům 7:12
Vždyť ze skutků zákona “nebude před ním nikdo ospravedlněn”, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. – Římanům 3:20

Z milosti jsme spaseni, osvobozeni od hříchu, ospravedlněni, obnoveni a posvěceni. Na jedné straně milost napravuje náš vztah s Bohem, na straně druhé nám zákon ukazuje co je hřích, abychom se tomu, z milosti Boží, mohli vyhnout. Pravé obrácení naplní srdce vděčností a takto obnovený člověk bude chtít žít v souladu s Božím zákonem.

Ježíš řekl: “Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.” (Jan 14:15, 15:10).

To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká – 1.List Janův 5:3

Příběh o milosti.

U čteme příběh Máří Magdalény, která byla přistižena při cizoložství a přivedena před Ježíše. Stála před ním odsouzena k smrti podle zákona (verše 3-5).

Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řekli mu: “Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?”

Zákon ji nemohl zachránit, ale Ježíš ano. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: “Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.” (verš 7). Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed.

Ježíš se vzpřímil a řekl jí: “Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?” Ona řekla: “Nikdo, Pane.” Ježíš řekl: “Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.” (verš 10-11).

Odsouzené hříšnici bylo odpuštěno a byla z milosti propuštěna, ale pak byla povinna nadále zachovávat zákon, “Jdi a od této chvíle již nehřeš”. Být spasen milostí nikoho nezbavuje povinnosti být poslušný Božímu zákonu. Milost snímá odsouzení zákona, ale zákon neruší.

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. – Římanům 8:1

Víme, že jsme spaseni z milosti, protože Ježíš byl ukřižován, aby zaplatil za naše hříchy. Ale co Boží lid, který žil v době před Ježíšem? Jak byli spaseni oni? V následujícím článku se ponoříme do příběhu o Boží milosti ve Starém zákoně.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Není totiž rozdílu: 23 všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,
1 Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2 A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu; posadil se a začal je vyučovat. 3 Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řekli mu: “Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5 V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?” 6 Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7 Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: “Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.” 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 9 Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve (svém) svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. 10 Ježíš se vzpřímil a řekl jí: “Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?” 11 Ona řekla: “Nikdo, Pane.” Ježíš řekl: “Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »