Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Svátky jako předobraz prvního Kristova příchodu

Každý židovský svátek představoval úlomek z Kristovy služby. Boží lid, Izrael, každoročně slavil svátky na počest toho, že je k nim Bůh tak dobrý. Hlavní izraelské svátky byly: Hod beránka, Svátek nekvašených chlebů a Svátek prvotin. Byly to zároveň první tři svátky v židovském roce, a všechny měli ukazovat na Kristův první příchod na Zem.

Hod beránka

Hod beránka představoval ukřižování Krista. V Pavel říká: “Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.”

Hod beránka se konal poprvé, když byly Izraelité otroky v Egyptě. Bůh seslal rány, včetně anděla smrti, který v Egyptě zabil všechny prvorozené, aby Egypt potrestal. Aby mohl Boží lid této ráně uniknout, řekl Bůh, aby každá rodina zabila beránka bez vady a jeho krví natřela veřeje a nadpraží svých dveří, aby tak anděl smrti přešel jejich domy, a jejich prvorození tak mohli být v bezpečí ().

Aby na tuto událost pamatovali, slavili Židé každoročně tento Hod beránka, který se však neohlížel pouze zpět na jejich vyvedení z Egypta a na krev zabitého beránka, ale vzhlížel vpřed k dokonalému Beránku, který měl být zabit, aby sňal hříchy světa ()

Kristova oběť byla naplněním Hodu beránka. On byl tím Beránkem bez vady. říká: “Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat… žádnou kost v něm nezlámete.” Ačkoliv byl Ježíš zabit v době Hodu beránka, mnoho Křesťanů slaví Jeho smrt při Velikonocích, což je kompletně odlišná – pohanská – slavnost.

Tato proroctví Kristus naplnil v Novém zákoně:

…čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu? –
Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali… To se stalo, aby se naplnilo Písmo: “Kost mu nebude zlomena.” –

Svátek nekvašených chlebů

Tento svátek představoval tělo Krista. Byl symbolem Krista ležícího v hrobě. Ježíš sám vztahoval symbol chleba na sebe. “Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu” ()

Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo. –

Farizeové, v té době náboženští vůdci, velmi dobře věděli o čem Ježíš hovořil. Chápali tuto : Mesiáš jako Chléb života. Věděli, že tím, že sebe přirovnával ke Chlebu života, tvrdil, že je tím zaslíbeným Mesiášem, tím Svatým z Izraele. Právě proto se Ho pokusili ukamenovat.

Ježíš je znázorňován jako Chléb života také ve svatyni v podobě stolu s předkládanými chleby. Zde byl chléb vždy nekvašený (bez kvásku či droždí). V Bibli je kvas symbolem hříchu nebo chyby. Je příčinou kvašení – Ježíš řekl svým učedníkům: “Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!” (; ). Apoštol Pavel varoval církev v Korintu: “Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?” (). Tím říkal, že i jen malé množství hříchu nás může zcela zničit.

Ježíš je přirovnáván k nekvašenému chlebu, protože On byl ten Bezhříšný, bez jakéhokoliv kvasu, a tak naplnil Svátek nekvašených chlebů (Viz Lukáš 1:35; Jan 8:46; 14:30; 2.Korintským 5:21; Židům 7:26; 1.Petrova 1:19; 1.Janova 3:5).

Svátek prvotin

Tento svátek představoval Ježíšovo vzkříšení. Vzkříšený Ježíš byl prvotinou z mrtvých:

Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi… –

V den Svátku prvotin mával kněz před Bohem snopem z první sklizně. Ze sklizně se nesmělo nic sníst, než se prvotiny předložili Bohu.

Když byl Ježíš vzkříšen, zjevil se Marii Magdalské. Když si uvědomila, že je to Ježíš a přiblížila se k Němu, řekl jí: “Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu” ().

O chvíli později, však Tomášovi dovolil, aby se Ho dotkl, když mu řekl: “Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.” ().

Mezi těmito dvěmi událostmi Ježíš udělal přesně to co řekl – vystoupil do nebe, aby se ukázal Otci jako prvotina těch, kteří budou ze Země zachráněni. Poté se vrátil na Zem, aby přebýval a těšil své přátele po 40 dní, až do doby, kdy znovu odešel do nebe (Lukáš 24:51).

Tyto tři svátky (Hod beránka, Svátek nekvašených chlebů a Svátek prvotin) se slavily ve třech po sobě následujících dnech, což představovalo dny Kristovy smrti a vzkříšení.

Přečti si o třech dalších židovských svátcích, které ukazovaly na Kristův druhý příchod.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.
Hod beránka
1 I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: 2 Tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roku. 3 Vyhlaste celé pospolitosti Izraele: Desátého tohoto měsíce ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu. 4 A kdyby rodina byla na beránka příliš malá, ať si přibere souseda nejblíže svému domu do počtu duší. Každý bude započten na beránka podle toho, co kdo sní. 5 Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat. 6 A bude ve vaší péči až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije. 7 Pak vezmou z krve a dají na obě veřeje a na nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. 8 Té noci budou jíst maso; budou je jíst pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. 9 Nebudete jíst z něho nic syrového ani vařeného ve vodě, ale pouze pečené na ohni i hlavu s hnáty a s vnitřnostmi. 10 Nic z něho neponecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, to spálíte ohněm. 11 A budete ho jíst takto: Bedra budete mít přepásaná, sandály na nohou a hůl v ruce. Budete ho jíst ve spěchu. Bude to velikonoční oběť Hospodinu. 12 A té noci projdu egyptskou zemí a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin. 13 Krev na domech, v nichž budete, bude vaším znamením; když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu bít egyptskou zemi.
29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: “Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.”
5 Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat. 46 Bude sněden v tomtéž domě, nic z jeho masa nevyneseš ven z domu; žádnou kost v něm nezlámete.
14 čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?
33 Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, 34 ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. 35 A ten, který to viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. 36 To se stalo, aby se naplnilo Písmo: “Kost mu nebude zlomena.”
33 Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.
50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.”
Vztah mezi dvěma událostmi, ve kterém se první událost zjevuje jako typ (předobraz či nastínění) větší druhé události, známé jako antityp (naplnění).
6 Ježíš jim pověděl: “Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!”
15 A on jim nařizoval: “Dávejte si pozor, varujte se kvasu farizeů a kvasu Herodova.”
6 Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?
20 Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. 22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23 Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi,
17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu.
27 Potom řekl Tomášovi: “Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »