Úvod > Biblické lekce > Lekce 14 – Pravda o pekle

Lekce 14 – Pravda o pekle

Od začátku hříchu bylo ďáblovou snahou zkreslit Boží charakter. V nebi zasel do myslí andělů pochybnosti o Jeho spravedlnosti a lásce. Nakonec uspěl v tomto klamném díle tak dobře, že ho ve vzpouře následovala jedna třetina andělů. ()

Od vyhoštění ďábla z nebe bylo jeho usilovnou snahou vnést na zem chaos a zmatek. Snaží se odcizit náklonnost Božích dětí překroucením jeho charakteru. Zmátl dokonce ty, kteří vyznávají, že jsou křesťany. Usuzují, že pokud je Bůh Bohem lásky, jak může dopustit, aby lidé byli trápení navěky? Prozkoumáme nyní biblické učení o pekle.

 1. Pro koho bylo „peklo“ připravené?
 2. Kdy Kristus odmění každého člověka podle toho, co udělal?
 3. Jak Kristus rozdělí lidi v době svého příchodu?

PROSÍM ČTĚTE: . V tomto podobenství Ježíš podrobně nastiňuje osud bezbožných a odměnu spravedlivých.

 1. Kdy nastane, podle náznaků z Ježíšova podobenství, žeň nebo rozdělení zlých od dobrých? Verš 39
 2. Kdy budou podle podobenství zničeni bezbožní nebo plevel? Verš 40
 3. Kdy Kristus pošle své anděly, aby oddělili dobré od zlých?
 4. Co se nestane těm, kteří věří v Boha?
Poznámka: Tento verš neříká, že hříšník bude žít navěky v mukách. Je zde srovnáván život a smrt. Bezbožní přestanou existovat, zatímco ti, kteří přijali Boží dar, budou žít navždy.
 1. Jak Bůh nazývá smrt, která je konečným potrestáním bezbožných?
 2. Jaká je podle Bible odplata za hřích?
Poznámka: Odplatou za hřích je smrt, ne věčně hořící peklo. Je to opak věčného života.
 1. Jaké bude konečné zničení bezbožných?
 2. Naznačují následující verše, že bezbožní budou neustále hořet? ; ;
 3. Jak Bůh popisuje výsledek ohně, který použije na bezbožné?
 4. Jaký druh ohně použil Bůh při zničení Sodomy a Gomory?
 5. Jak Bůh porovnal zkázu Sodomy a Gomory s tím, co se stane bezbožným?
Poznámka: Sodoma a Gomora dnes stále nehoří. Byly spáleny na popel před mnoha lety. Je to důsledek nebo výsledek ohně, který je věčně trvající nebo věčný, věčný není samotný trest. Ten kdo je zničen ohněm, zanikne jednou provždy!
 1. Co ještě bude zničeno nebo očištěno tímto ohněm kromě bezbožných?
 2. Co si Bůh myslí o smrti těch, kteří odmítají spasení?
Poznámka: Bůh musí odstranit hřích z vesmíru jednou provždy. Kdyby bylo hříchu dovoleno, aby pokračoval dál, tak by zaneřádil celý vesmír. A hřích je to, co nás do tohoto nepořádku dostalo.
 1. Kolik jednotlivců si Bůh přeje vidět umírat v pekle?
 2. Jakou možnost výběru nabízí Bůh každému člověku na této zemi?

Závěr: To rozhodně není Boží způsob jednání, aby si liboval v mučení lidí. Nedělá mu potěšení ničit děti, které stvořil, ale žel ti, kteří ho odmítají, mu nedávají jinou možnost. Nemůže dát v sázku znovu celý vesmír. On je Bohem lásky.

3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
“Potom řekne i těm po levici: “Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly!
Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
“Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne Král těm po své pravici: “Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa.
24 Předložil jim jiné podobenství: “Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25 Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. 26 Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. 27 Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: “Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?” 28 On jim odpověděl: “Nepřítel člověk to udělal.” A otroci mu řekli: “Chceš tedy, abychom šli a posbírali jej?” 29 On však řekl: “Ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. 30 Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.”” … 36 Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: “Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.” 37 On jim odpověděl: “Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38 a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39 nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40 Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41 Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!”
Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.”
“Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. 14 A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero.
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev.
Tvá ruka najde všechny tvé nepřátele, tvá pravice najde ty, kdo tě nenávidí.
10 Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. 20 Ničemové ale zahynou; Hospodinovi nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu. 35 Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná zeleň, 36 ale pominul a hle, už není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen.
Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemy vyhladí.
“Potom řekne i těm po levici: “Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly!
Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.
Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům.
Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?
Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, a miluj Hospodina, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a dá ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »