Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Poselství prvního anděla
Poselství prvního anděla nás vybízí k uctívání Boha jako našeho Stvořitele a k rozpoznání hodiny soudu.

Poselství prvního anděla mělo za úkol připomenout Božímu lidu, že se mají bát Boha a mají jej uctívat jako Stvořitele, protože přichází Jeho soud. To bylo také poselství, které hlásalo milleritské hnutí.

Toto poselství není pouze zprávou o soudu, ale je to poselství o obnově všech věcí. Je to poselství Elijášovo, kdy konečná reformace vyvede věrný ostatek duchovního Izraele ze světa úpadku a připraví lid na příchod Páně.

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.Zjevení 14,6-7

Anděl je zde vylíčen jako ten, který šíří věčné evangelium každému národu. Bůh povolává lidi, aby s ním spolupracovali na šíření evangelia ve světě.

Poselství prvního anděla obsahuje tři ústřední body:

Věčné, neměnné evangelium

Věčné evangelium je o velkém tématu spásy v Kristu. Toto evangelium se nikdy nezměnilo.

Naši první rodičové se učili lekci o spáse z milosti, když Bůh přikryl jejich nahotu kožešinou z ovečky, což symbolizovalo Kristovu spravedlnost.

Ábel nabídl ovečku jako oběť, protože pochopil, že záchranu musí najít mimo sebe sama v zásluze budoucího Beránka, který byl obětován za hříchy světa. Kain hledal přízeň u Boha tím, že nabízel plody své práce. Jeho oběť nebyla pro Boha přijatelná. Tyto dvě velké kategorie — spasení z milosti a spasení ze skutků — byly založeny na samém počátku.

Abraham určitě porozuměl významu budoucího „Beránka“, když měl obětovat vlastního syna Izáka. Bůh mu naznačil plán spasení. Izák byl symbolem Božího Syna, který měl být obětován, ale v tomto známém příběhu Bůh poskytl vlastní ovečku — beránka — symbol Ježíše, který zemře za hříchy světa.

Židé byli vyučováni skrze ceremoniální zákon principům spasení, což byly tytéž principy, které platí dnes: naše spása spočívá v Beránku, který zemřel za hřích světa. Evangelium se nikdy nezměnilo, ale Satan ho překroutil, aby jej zastavil.

Soud a milost

Beránek byl obětován, protože zákon nelze obejít. Pokud by šlo zákon pouze odstranit, pak Kristus nemusel zemřít. Skutečnost, že jsme zachráněni milostí, nám však nedává právo dopouštět se hříchu. (1J 3:4)

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní… To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme… Hříchu jsme přece zemřeli — jak bychom v něm mohli dále žít? Ř 2:13; 3:31; 6:2

Každý čin bude přiveden před soud. (2K 5:10) Boží milost je stejně veliká jako Boží spravedlnost.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.Matouš 7:21

Evangelium stojí na dvou pilířích — zákonu a milosti. Satan to ví a bojuje proti těm, kteří se snaží uvést ony dva pilíře do správného vztahu.

Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.Zjevení 12:17

Ve starém Izraeli byl, jak věříme, satanem příliš zdůrazňován zákon, ale přitom Izrael nechal ukřižovat „Beránka“. V duchovním Izraeli zase extrémně vyvyšuje milost a nemilosrdně křižuje zákon. Uvědomme si, že si nemůžeme nárokovat Kristovy zásluhy a přitom úmyslně pokračovat v hříchu.

Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy.Židům 10:26

Nemůžeme přijímat ospravedlnění a zároveň odmítat posvěcení. Bez svatosti nikdo nespatří Boha. (Židům 12:14)

Posvěcení přijímáme stejným způsobem, jako jsme přijali ospravedlnění — a to vírou v Ježíše Krista. Žádný člověk není schopen dodržovat Boží vůli vlastními silami, je to možné jen skrze Ježíše Krista v nás. Posvěcení je růst v Kristu, a ne kouzelný proutek. Jen skrze důvěru v Boha může být překonána naše hříšná přirozenost.

Někteří usilují o dokonalost, a jiní dokonce věří, že jsou již bez hříchu. Jakékoli takové snažení je zbytečné, jelikož vítězství můžeme dosáhnout jen a výhradně prostřednictvím Krista v nás. Sami nemůžeme udělat nic.

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.1 Janova 3:24
Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. 2 Petrova 3:17
A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.1 Korintským 10:12

Čím je člověk Kristu blíže, tím bude pokořen jeho krásou a tím méně zásluh bude přičítat sobě. Tak jako starý Izajáš bude puzen k tomu, aby zvolal: I řekl jsem: “Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.” Izajáš 6:5

Stvoření a jeho památka

Věčné evangelium, jež má být hlásáno ostatkem, spočívá v nápravě a v uvedení vyváženého vztahu mezi zákonem a milostí. Volal mocným hlasem:

Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.Zjevení 14:7

Věrná skupina věřících má kázat o naději osvobozujícího soudu a přitom vyvyšovat Stvořitele — Toho, který učinil nebe i zemi a moře a prameny vod. Toto je Boží pečeť, která je znamením jeho autority. To se objevuje také v přikázání o sobotě, kde je kromě této autority zdůrazněno i Boží vlastnictví celého vesmíru.

Sobota je památníkem stvoření a ostatek by měl poukazovat na Boha jako Stvořitele a vyvyšovat jej. Stojí za povšimnutí, že na konci proroctví 2300 večerů a jiter v roce 1844 Bůh posílá poselství, v němž světu připomíná jeho původ, zatímco v tutéž dobu (1844) je pro svět připraven Darwinův koncept o evoluci.

Poselství prvního anděla vybízí k volbě mezi pravdou a omylem. Mezi zavazujícími požadavky evangelia a populárním humanismem. Mezi vyvyšováním Boha a vyvyšováním sebe sama.

Čtěte dále o poselství druhého anděla.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »