Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Velké zklamání a zrození Adventismu
Devatenácté století bylo pro Boží církev obdobím intenzivního zklamání, ale také intenzivního růstu.

William Miller

Na počátku 19. století publikoval mladý baptistický farmář William Miller (1782-1849) sérii článků v baptistickém týdeníku Vermont Telegraph, jejichž námětem byla proroctví z knihy Daniel. K objasnění a rozluštění tohoto významného tématu používal jednoduchá pravidla:

  • Nový zákon interpretuje čili vykládá Starý zákon.
  • Bible se musí opět vykládat Biblí.
  • Symbolika typu a antitypu (předobrazu a naplnění).
  • V úvahu je nutné brát každé slovo.
  • Proroctví se postupně doplňují.

Miller byl teprve na počátku chápání poselství svatyně, když neporozuměl spojitosti s proroctvím o 2300 dnech. Jeho studie osmé kapitoly knihy Daniel ho přivedlo k přesvědčení, že očištění svatyně, které se mělo odehrát na konci období 2300 let, se týká očištění Země od hříchu. Došel k závěru, že Kristus se vrátí ke konci tohoto prorockého období, a za použití principu den za rok došel k výpočtu této slavné události, která byla stanovena na rok 1843. Právě tehdy se mělo stát, že “duchovní svatyně” — církev — bude očištěna. Nicméně, tato svatyně odkazovala na tu svatyni, která je v nebi.

Miller odmítal populární výklady tehdejší doby, jako např. futurismus, preterismus nebo dispenzacionalismus, a znovu předložil starý protestantský kristocentrický výklad, jenž v jádru proroctví o době konce viděl Ježíšovy následovníky. Kladl důraz na premilenijní Kristův návrat a přestože se v Bibli nachází zmínka o tom, že neznáme dne ani hodiny Kristova návratu (viz Matouš 24:36; Lukáš 12:40), na základě osmé kapitoly knihy Daniel, nakonec stanovil přesné datum této události, a to 22. října 1844.i

Velké zklamání:

Následně byl Miller společně se 100 000 dalšími vyloučen ze sboru. Tito lidé, věřící v bezprostředně blízký Kristův návrat, pocházeli z různých denominací a bylo mezi nimi alespoň 200 duchovních z významných protestantských sborů.

V souvislosti s podobenstvím o deseti pannách se toto poselství stalo známé pod pojmem “půlnoční volání”, stejně jak tomu bylo v podobenství o deseti družičkách. Došlo k oživení prvotní zbožnosti a nejrůznější skupiny věřících začaly vyhlížet Kristův návrat.

Z historie víme, že Ježíš se na tuto Zemi v očekávaném roce 1844 nevrátil. Ti, kteří jej dychtivě očekávali, byli hluboce zklamáni a tato událost se stala známá jako “velké zklamání”. Mnozí byli rozčarováni a hnutí opustili. Ti, kteří se drželi své zkušenosti, museli čelit výsměchu a pohrdání.

Znovuobjevení pravdy

V historii církve už k takovému zklamání jednou došlo. Ježíšovi následovníci s velkými nadějemi očekávali jeho korunovaci za Mesiáše v Jeruzalémě. Vítali ho jako svého krále a před jeho nohy házeli palmové větve (J 12:13), ale místo korunovace se museli stát svědky jeho ukřižování. Jejich zklamání bylo opravdové, hmatatelné a mnozí ztratili víru. Dokonce i učedníci byli naplněni strachem a ukrývali se “ze strachu před Židy”. (J 20:19)

Na cestě do Emauz dva Ježíšovi následovníci přemýšleli nad těmito smutnými událostmi (L 24:13-53), když se k nim připojil Ježíš “a začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o Něm bylo napsáno” (Lukáš 24:27).

Stejně jako v případě zklamání v Kristově době, tak i zklamání z roku 1844 vedlo k horlivému studiu Bible a k novým objevům. Ti, kteří byli součástí adventistického hnutí, které po roce 1844 pokračovalo dál, se považovali za tzv. “ostatek”, protože zůstali ve studiu, hledání a objevování sami. Danielova proroctví byla opět důkladně prozkoumávána a část věřících objevila, že knihy Židům a Zjevení jsou plné odkazů na nebeskou svatyni. Bylo znovu objeveno důležité učení o svatyni, jejím typu a antitypu a došlo k porozumění Ježíšovy úlohy obětního beránka a velekněze.

Byly rovněž odkryty typologie židovských svátků, jejich význam a naplnění. Spolu s tímto významným průlomem v chápání přišlo i uvědomění si, co vlastně symbolizoval jako předobraz Den smíření a jaký byl jeho význam v rámci očištění nebeské svatyně či zahájení nebeského soudu. Měřítko soudu, zákon a jeho význam jsou nyní chápány v souvislosti s plánem spasení. Stará zeď pravdy, jež sloužila jako val proti zlému, byla opět postavena tak, jak prorokoval Izajáš:

Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.Iz 58:12

Byly znovu objeveny Boží zákon, Desatero a význam soboty. Také vztah mezi zákonem a milostí byl uveden na pravou míru. Boží přikázání a víra v Ježíše Krista tvořily základ, na kterém rostla víra malé skupiny věřících. Ve Zjevení v 12. kapitole popisuje Jan vlastnosti poslední generace věřících před Kristovým návratem.

“Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.”Zjevení 12:17

Zrození Adventismu

Z popele milleritského hnutí vyrostla Církev adventistů sedmého dne. V roce 1848 již existovala doktrinární platforma, jež obsahovala významné poznatky, které nebyly reformací odhaleny — základní principy výkladu proroctví a další prorocká vidění. Církev přijala reformy vyplývající z biblického učení a pokračovala v nich. Doktrinární mezníky se týkaly:

  1. druhého příchodu Ježíše Krista,
  2. závazného významu soboty — sedmého dne v týdnu,
  3. poselství třetího anděla v souvislosti s poselstvími prvního a druhého anděla,
  4. služby Ježíše Krista v nebeské svatyni,
  5. faktu, že duše není nesmrtelná.

Přečtěte si více o učeních tohoto mladého adventního hnutí v dalším článku.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »