Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Příchod Elijáše
Matouš 17:11 říká, že “Eliáš opravdu přichází a všechno obnoví.” O koho se jedná?

Posláním Adventního hnutí je vyzývat lidi z padlého duchovního prostředí světa a nasměrovat je k věrnosti Kristu. Stejně tak, jako Bůh obnovil starému Izraeli zákon a sobotu (Ex 16:23-30; 20:1-17) poté, co vyvedl lid z Egypta, byly zákon a sobota znovu obnoveny po roce 1844.

Podobně jako Bůh znovu nastolil starému Izraeli základní principy hygieny a zdravého životního stylu (Ex 15:26), tak i adventismus hlásá poselství o zdravém životním stylu a věří, že stejně, jako se Kristus staral o fyzické neduhy člověka ve své době, tak musí být i v naší době, když představujeme evangelium, postaráno o základní fyzické potřeby. Žádná jiná protestantská církev nemá tak celosvětově rozšířenou zdravotní služebnost jako má církev adventistů. Podle časopisu Adventist Review “provozují adventistické agentury po celém světě sto šedesát osm nemocnic.”

V Matoušovi 17:11 zaslibuje Ježíš návrat Elijáše, že před koncem obnoví všechny věci:

Eliáš opravdu přichází a všechno obnoví.Matouš 17:11

Ve verši dvanáctém odkazuje na Elijáše, který už přišel, ale jehož učení nebylo přijato. Tím je míněno kázání Jana Křtitele, kterého Ježíš označuje za Elijáše. (Matouš 11:14)

Je patrné, že odkazy na Elijáše se vztahují spíše na poselství než na člověka. Poselství starozákonního Elijáše, Jana Křtitele a poselství církve se nápadně podobají. Všechna tři vyzývají k návratu poslušnosti vůči Bohu a k uctívání Toho, jenž stvořil nebesa, zemi i prameny vod. Kromě toho poselství Janovo a církve adventistů je poselství o přípravě na příchod Krista — podobně, jak o tom kázal před prvním příchodem Krista Jan Křtitel (Lukáš 1:17) a prorokoval Izaiáš.

V 1. Královské 16:31 je zaznamenán příběh manželství krále Achaba s Jezábel, dcerou Etbaala, krále Sidóňanů. Toto nezákonné manželství nakonec vyústilo v klanění se a sloužení bohu Baalovi či uctívání slunce v Izraeli (2Kr 23:5), což vedlo k naprostému odpadnutí severních izraelských kmenů:

Opustili všechny příkazy Hospodina, svého Boha, a udělali si lité modly, dvě telata, i posvátné kůly a klaněli se celému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi.2. Královská 17:16

Elijášovým posláním bylo odvolat lidi z pohanství a obnovit jednotu Izraele. Osobně znovu obnovil rozbitý obětní oltář, jenž se skládal z dvanácti kamenů, které symbolizovaly jednotu Izraele. Samotný oltář byl symbolem spasení z milosti, protože pouze skrze krev Beránkovu můžeme být zachráněni.

Stejně tak, jako byl starozákonní Elijáš předzvěstí blížícího se Božího soudu ve starém Izraeli, má být i Elijáš doby konce předzvěstí konečného Božího soudu.

Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou. Malachiáš 3:22-24

Elijáš obnovil staré duchovní pilíře — poslušnost vůči Bohu a důvěru v jeho spásnou milost.

Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu ‚a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.´ Tak promluvila Hospodinova ústa. Izajáš 58:12-14

Adventisté mají obnovit Boží zákon a důvěru v zásluhy Ježíše. Trhliny ve zdi se vztahují k Božímu zákonu, stezky jsou odvolávkou na staré stezky, pravdy evangelia, jež byly pošlapány v prachu pohanství. V tomto proroctví o době konce je sobota vyzvednuta jako kritérium pravého vztahu s Bohem. Poselství soboty nabízí hloubku evangelijního bohatství.

Židovské slavnosti dávaly tušit událostem, které se zde odkrývají v době konce. Zvěstování druhého Kristova příchodu je antitypem Svátku troubení. Oznámení blížícího se soudu je antitypem Dne smíření, Slavnost stánků je předzvěstí konečné záchrany a návratu domů těch, kdo patří Bohu.

Poselství tří andělů bezprostředně předcházejí druhému příchodu Ježíše Krista. Tato poselství připravují cestu pro druhý příchod a volají lidi ze světa. “Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.” (Zjevení 14:12)

Bitva mezi Kristem a Satanem dospěje vyvrcholí sporem o sobotu. Komu budeš věrný?

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »