Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Hnutí druhého příchodu
V průběhu dějin byl Boží lid na zemi ovlivňován velkým sporem mezi Bohem a Satanem.

Rok 1844 je Adventistům sedmého dne známý jako rok, kdy skupina Milleritů chybně očekávala druhý příchod Ježíše Krista.

Dne 22. října roku 1844, tito muži, ženy a jejich děti toužebně očekávali, že uvidí svého Spasitele a své milé, o které již přišli. Vyhlíželi znamení Kristova zjevení. Ale zatímco hleděli na oblohu, slunce pomalu zapadalo za obzor. Po jejich celodenním čekání a vyhlížení je jejich naděje opustila. Když padla noc, začali po svém očekávání čelit hořkému zklamání. Mnozí z nich se od Boha odvrátili poté, co Bůh nenaplnil jejich pochopení Písma. Ale někteří to nevzdali.

Jen málo si tito lidé uvědomovali, v jaké době žijí. O čtyři roky později, v roce 1848, se začala scházet skupina lidí v uskupení, které bylo známo jako “Sobotní konference”. Studovali Bibli, aby mohli opravit chyby ve svém uvažování a aby objevili, o čem vlastně proroctví mluvila.

Adventní pilíře

Z těchto Sobotních konferencí vzešla teologie, která nebyla nová, nýbrž znovuzrozena – mnohé z těchto doktrín byly objeveny již v dobách reformace, ovšem došlo k jejich zapomenutí.

Zde je pět klíčových objevů:

Učení o svatyni – celý plán spasení můžeme najít v typu, neboli v předobrazu. Ceremoniální zákon, který byl Bohem dán izraelskému národu, symbolizoval Ježíšovo dílo v dějinách. Když lidé začali odhalovat tento plán, začali chápat Ježíšovu službu a také to, co se stalo v den jejich zklamání.

Velké poselství o druhém příchodu bylo zformováno z učení o svatyni a také z velkého zklamání. Byla také znovu objevena pravda o sobotě, dále biblické chápání stavu mrtvých a byl dán Duch prorocký.

To je pět pilířů Adventismu, které činí tuto denominaci jedinečnou.

Tato učení inspirovala průkopníky, aby rozpoznali úkol hlásat “trojandělské” poselství, a poté se zrodila církev Adventistů.

Satanovy ofenzivní strategie

Nyní zpět do roku 1844. Myslíte si, že, když se všechny tyto věci děly a poselství o druhém příchodu se neslo světem, Satan jen tak seděl a nic nedělal? Samozřejmě, že ne, “Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva” (Zjevení 12:17).

Satan vymyslel plán jak zmást každého jednotlivce – od toho, který nechce mít s Bohem nic dočinění až k tomu, kdo se snaží Bohu věrně sloužit.

Jeho první strategií byla kontra teologie. Věděl ale, že kontra teologie nabídne pouze dvě protichůdné teologie. Kdokoliv si přece mohl vzít Bibli a rozhodnout, která teologie je správná. Tak se tedy rozhodl pravdu překroutit a prezentovat lež jako pravdu.

Kontra teologie

Sobotní konference byly založené na Bibli, proto se Satan snažil propagovat strategie, které byly nebiblické.

Marxismus
V srpnu 1844 se Karl Marx a Friedrich Engels potkali v Paříži a začali svou celoživotní spolupráci. 19. listopadu 1844 napsal Engels Marxovi: “V současné době konáme všude mnoho veřejných setkání, abychom zřídili společnosti pro povýšení dělnické třídy… Ve velké většině bylo vše křesťanské zakázáno.”i Marx tou dobou už napsal knihu Podstata křesťanství (1841), kde náboženství nazval “opiem lidstva,” takže Engels s Marxem byli s tímto zákazem velmi spokojeni.

Tato strategie funguje dodnes. Světové odborové organizace fungují na marxistických myšlenkách. Ve svých znacích mají srp a kladivo. Také mají již od začátku stále tu stejnou rétoriku. Strategie oslovila utlačované. Další strategie – – oslovuje intelektuály.

Ateismus
V tom samém roce, tedy 1844, napsal Charles Darwin první vydání knihy “O původu druhů” a rozeslal ji všem kolegům ke schválení. S touto ideologií byl Satan velice úspěšný. Jeho výsledky lze vidět všude – na univerzitách, v učebnicích a dokonce i na autobusech.

Velcí profesoři světa, jako například Dawkins, sedí v křeslech na univerzitách v Cambridge nebo Oxfordu a patří do společnosti, která si říká “Bystří”.ii Dawkins sám napsal: “Bůh téměř jistě neexistuje.”

Tyto kontra strategie činí z Boha někoho záporného a kolébají mysli lidí ve víře, že můžeme být šťastní i bez Boha. Ale ne každý na toto naletí, a tak Satan musel také začít kampaň k překroucení pravdy.

Překroucení pravdy

Dispenzacionalismus
V roce 1844 přišel John Nelson Darby s učením nazvaným Dispenzacionalismus – výkladová metoda Bible, která dělí historii do několika odlišných období či “dispenzací”, v nichž jedná Bůh s lidmi odlišně, a v některých případech se dokonce Boží etické normy mění. Učení o dispenzacionalismu se šířila světem jako požár. Devadesát pět procent křesťanů dnes jsou dispenzacionalisté.

Dispenzacionalismus je jezuitské učení. Římskokatolické zdroje říkají, že zakladatel dispenzacionalismu byl jezuita Mauel Lacunza (1731-1801). Narodil se v Chile a jako obrácený žid vystupoval pod pseudonymem Juan Josafat Ben-Ezra. Napsal velké apokalyptické dílo ve španělském jazyce, které neslo název “Příchod Mesiáše se slávou a majestátem”. To zůstalo po mnoho let téměř neznámé. Později toto dílo přeložil do angličtiny podnikavý muž jménem Edward Irving. Je pouhou náhodou, že moderní mluvení v jazycích začalo právě v Irvingově církvi?

Darby toto učení převzal a zmodernizoval jej. Následně římsko-katoličtí kněží jen přidali svoji trošku s učením o antikristu, který přijde z pokolení Dan.

Satan přinesl nejen dispenzacionalismus, přinesl také antinomianismus, který jde tak daleko, že tvrdí, že je hříšné zachovávat Boží zákon. Toto skutečně převrátilo evangelium vzhůru nohama.

Satan přidal ještě několik dalších takovýchto překroucení pravdy:

Quakerismus
Satan chtěl padělat náboženství, a tak v roce 1844 zformoval Společnost přátel, neboli Kvakerů (angl. Quakers). Společnost popírá tělesné vzkříšení Krista a komunikuje s duchem tohoto světa.

Klepání
V roce 1844 začalo také klepání, a to v jistém domě, v němž o několik let později žily slavné sestry Foxovy, jež se zabývaly okultismem.

Mormonské hnutí
V roce 1844 započal Joseph Smith mormonské hnutí; ten se prohlásil za Božího proroka z rodu Melchisedekova.iii 27. června 1844 byl Smith zavražděn. Mormonismus se stal mega hnutím, které padělá křesťanskou ideologii.

Spiritismus
Tajná spiritistická společnost Delta Kappa Epsilon vznikla v Yale také v roce 1844. Ta se snažila o to, aby byly univerzity přístupné převrácenému učení “New Age”.

Babismus (víra Bahá’í)
Siyyid ´Ali-Muhammad v roce 1844 vystoupil a prohlásil: “Já jsem Bab”. Tím započal hnutí Baha´i. Nakonec vzniklo hnutí za sjednocení všech náboženství pod jeden deštník.

Feminismus
Ve stejném roce 1844 vzniklo feministické hnutí, které převrátilo Genesis 1. kapitolu a biblickou zprávu otočilo vzhůru nohama.

Utajování Písma
8. května 1844 papež Řehoř XVI. odsoudil Biblické společnosti jako nepřátele katolicismu. Odsoudil také šíření Bible běžným lidem. Potvrdil “výnosy, které byly v dávných dobách ustanoveny apoštolskou autoritou proti publikaci, distribuci, čtení a držení svatých Písem přeložených do vulgárního (tj. běžného) jazyka.”iv

V tom stejném roce byl nalezen v klášteře sv. Kateřiny na hoře Sinaj rukopis Codex Sinaiticus. Ten se shoduje se zkreslujícím rukopisem Codex Vaticanus – verzí Písma nalezenou v roce 1481.

Každé z těchto hnutí začalo působit v roce 1844, aby tak mohl Satan připravit svět na svůj svod.

Boží dílo v roce 1844

Ve stejném roce 1844 Bůh pomalu pracoval na tom, aby dal povstat pravdě, která zde bude stát po celou věčnost. V roce 1844 povzbudila Rachel Oakesová, členka církve Baptistů sedmého dne, milleritského kazatele Fredericka Wheelera, aby zachovával všechna Boží přikázání. Své první kázání kázal v sobotu v březnu 1844 a ve stejném roce byla sobota znovu ustanovena.

V roce 1844 přijal urozený kazatel Charles Fitch biblické učení o spánku duší, a tak se na povrch vynořilo další důležité učení.

V roce 1844 můžeme také vidět příchod ducha prorockého. Typologie nám říká, abychom již nečekali dalšího proroka. Jeden už přišel. Svědectví byla sepsána a dostali jsme i zdravotní poselství.

Ale k čemu by bylo poselství bez toho, aby existoval prostředek, jak ho rozšířit do světa? Boží ruka byla u vzniku systému, díky kterému mohla tato zvěst vyrazit do světa. V roce 1844 vytvořil Samuel Morse morseovku. Morse byl protestant, který napsal více o Bibli než o telekomunikaci. Byl také pilným studentem biblických knih Daniel a Zjevení.

  1. května roku 1844 poslal svou první zprávu z Washingtonu na stanici B&O v Baltimoru. První slova, která prošla dráty, byla: “Co Bůh vytvořil?” A od tohoto skromného počátku technologie doslova explodovala.

Dokonce byly pronajaty i železnice Columbus a Zinnie 12. března 1844. V tomto roce se udály i velké pokroky v technice, přepravě a informačních technologiích. Bůh měl pro svět poselství, Satan měl však také proti-poselství.

Když Boží lid ukazuje své odhodlání následovat světlo, které jim Bůh dal, nepřítel vynaloží všechny své síly, aby jej zmalomyslněl. Lid Boží se nesmí vzdát kvůli těžkostem, které vyvstávají, když se snaží následovat rady svého Pána.v

Zjistěte víc o historii a učení Adventismu sedmého dne v následujícím článku: Začátek doby konce.


ODKAZY:

i. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/letters/44_11_19.htm
ii. http://the-brights.net/
iii. http://www.gnosis.org/ahp.htm
iv. Pope Gregory XVI (May 8, 1844), as quoted in The Bibliotheca sacra and biblical repository volume 17 (W.F. Draper, 1860): 338.
v. Ellen White, This Day with God, 309.1.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Marxismus je systém vlády vyvinutý Karlem Marxem a Friedrichem Engelsem v 19. století. V marxistickém státě vše vlastní a spravuje stát – údajně se jedná o vládu lidu pro lidi.
Absence víry v Boha či jakékoliv jiné božstvo.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »