Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Poselství třetího anděla
Poselství třetího anděla nás vyzývá k tomu, abychom dodržovali Boží přikázání a abychom odmítli znamení šelmy.

Poselství třetího anděla je snad nejhrozivějším poselstvím, které kdy svět slyšel. Varuje před přijetím znamení šelmy a před uctíváním šelmy či jejího obrazu:

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: ‘Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem a nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.’Zjevení 14:9-12

Teprve po velkém zklamání v roce 1844 začali lidé chápat poselství třetího anděla.

Poselství třetího anděla je závěrečné varovné poselství tomuto světu. Je naplněno mocí a hlubokými duchovními pravdami. Když byla jeho symbolika pochopena, byla odpečetěna symbolika celé knihy Zjevení.

Pochopme tyto prvky trojandělského poselství:

Poselství varuje před přijetím znamení šelmy a před uctíváním šelmy či jejího obrazu

Přijetí autority falešného náboženského systému namísto Boží autority znamená, ve své podstatě, uctívání systému šelmy namísto Boha. Přijetí nepravé soboty (dne odpočinku) je přijetím autority šelmy namísto Boží. Pokud šelma získává autoritu od draka (jak říká Zjevení 13:2), uznání této autority je uctíváním draka potažmo samotného Satana. Zjevení 13:4 nám vysvětluje:

Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: “Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?”Zjevení 13:4

Uctívání systému s sebou nese mnohem víc než jen přijetí autority. Například Babylon doby konce učí, že všichni jsou v Kristu svobodní k tomu, aby žili, jak se jim zlíbí.

Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky — takový bude i příchod Syna člověka.Matouš 24:38-39
Její kněží znásilňují můj zákon a znesvěcují moje svaté věci. Nerozlišují svaté od nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi nečistým a čistým, přehlížejí mé dny odpočinku, jsem mezi nimi znesvěcován.Ezechiel 22:26

Ti, kteří jsou v Kristu, se ztotožní s jeho principy (Římanům 12:1-2). Budou usilovat o svatost (tj. plné odevzdání se Bohu) a nebudou dělat věci, které by je od Krista oddělovali:

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: “Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.” A proto “vyjděte z jejich středu a oddělte se”, praví Hospodin, “ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu” a “budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů”. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.2 Korintským 6:14-15; 17-18; 7:1

U těch, kteří věří v Krista, tento vztah odráží naprosto celý jejich život. Babylon je v nepřátelství s Bohem, a učí nauky kompromisů, ale učinit kompromis s hříchem je nemožné!

Jedná se o poselství, abychom se oddělili od Babylonu a jeho principů

Třetí andělské poselství nám ukazuje v pravém světle jak vypadá vztah s Kristem. Je to poselství o změně životního stylu a postoje.

Oddělení se od světa neznamená uchýlit se k samotářskému vězení. Naším úkolem je ve světě pracovat tak, jak pracoval Kristus. Ale nemáme se nechat chytit do pasti lákavých nabídek tohoto světa. Schopnost postavit se za správné principy vyžaduje odvahu, ale víme že v Kristu je možné přemoci svět. Důsledky následování Babylonu jsou zaznamenány slovy v Bible:

Bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.Zjevení 14:10

Když Zjevení říká, že hněv, který má být vylitý, je neředěný, to znamená, že jde o hněv bez slitování a milosrdenství:

Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘ Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.Židům 10:28-31

Ve starověkém Izraeli měli být Boží nepřátelé úplně zničeni. (Deuteronomium 7:2; 20:16-18) Falešní proroci, kteří svedli Izrael na scestí, měli být bez milosti popraveni. (Deuteronomium 13:7-10)

Tato typologie se dá použít také na Boží nepřátele v posledních dnech.

Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní.Římanům 2:8-11

Můžeme vidět, že se poselství třetího anděla dnes začíná plně projevovat. Spiritismus se vkrádá do křesťanské církve, papežství dělá tajné, ale rapidní pokroky směrem ke globální kontrole a katolické tradice vynucují také civilní autority. Je velmi důležité, aby Boží lid přilnul k pravdě, aby jej tyto směry nepřemohli.

Boží lid se nemusí bát soudu z tohoto poselství

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.1. Janova 4:18-19

Stojíme před nebezpečnou dobou, jaká ještě nikdy nebyla, ale máme povzbuzení:

Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.Římanům 8:35-37

Ti, kteří přijímají znamení šelmy, jsou postaveni do přímého kontrastu s těmi, kteří obdrželi Boží pečeť. V sedmé kapitole Zjevení vidí Jan 144 000 těch, kteří obdrží Boží pečeť. Ve Zjevení 14 je o nich řečeno:

1. Mají na čele napsáno jméno Beránka a jeho Otce. (Zjevení 14:1) – Jejich jméno označuje jejich charakter. Mají podíl na povaze a charakteru Božím.

2. Za druhé, jsou vykoupeni ze země. (Zjevení 14:3) – Jsou v naprostém protikladu k těm, kteří přijímají znamení šelmy – jsou povolaným lidem.

3. Za třetí, neposkvrnili se s ženami a jsou panicové. (Zjevení 14:4) – Odmítají být poskvrněni ženami, což znamená, že odmítají mít cokoliv společného s modloslužebnými praktikami.

4. Následují Beránka, kamkoli jde. (Zjevení 14:4) – Zůstávají neposkvrněni, věrni Bohu.

5. V jejich ústech není nalezena lež a jsou bezúhonní (Zjevení 14:5) – Skutečnost, že se v jejich ústech nenachází žádná lež, vyjadřuje zkoumání jejich charakteru. Ale oni jsou před Bohem shledáni spravedlivými. Jsou bezúhonní.

Měli bychom být před Ním svatí a bezúhonní (Efezským 1:4; Filipským 2:15; Koloským 1:22; 2.Petrova 3:11). Toto není poselství o zákonictví či perfekcionismu, protože bez Ježíše nemůžeme učinit nic. Jde právě o rozpoznání a přijetí Kristovy moci.

Kristus líčí svoji nevěstu jako oděnou do neposkvrněné bílé barvy, přikrytou Kristovou spravedlností. Žádný člověk by si neměl dovolit vyslovit “jsem bezhříšný”, ale Kristus toto může napsat do své knihy, protože jeho odpuštění neodstraňuje pouze poskvrnu hříchu, ale i záznam o něm.

V knize Leviticus čteme, že kněží se mohli oženit pouze s pannami, což je typologie Krista a jeho čisté nevěsty. Nemohli se oženit ani s cudnými vdovami, jelikož tyto ženy už měly předchozí vztah. Protože všichni zhřešili a nejsou hodni Boží slávy, spadáme tedy do kategorie těch, kteří měli předchozí vztah se zlem. Aby byly naplněny požadavky této typologie, musí být Boží odpuštění tak dokonalé, že nezůstane ani záznam o předchozí nevěře Božího lidu. Pouze tak můžeme předstoupit jako cudné panny, čisté a neposkvrněné.

Veškerá sláva a čest patří Bohu a nezůstává zde žádné místo pro zákonictví, které spoléhá na vlastní skutky. Neexistuje nic, co bychom mohli udělat, abychom si zasloužili odpuštění.

Empatičtější poselství, než je ono poselství třetího anděla, už najít ani nelze. Bůh chce, aby byli všichni obeznámeni s následky následování svůdce. Bůh si přeje, aby se každý rozhodl pro Něj a Jeho milost.

Trojandělské poselství ze Zjevení 14 se také vztahuje k proroctví ve Zjevení 10. Objevte tato zajímavá pojítka v našem dalším článku.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »