Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > 8 textů o sobotě
2. kapitola Koloským není jedinou ošemetnou pasáží v Písmu o sobotě. Často je k diskreditaci sobotního dne odpočinku používáno jistých 8 textů, které jej ve skutečnosti potvrzují.

Texty z evangelií

6 z těchto 8 veršů najdeme v evangeliích. Tyto verše pojednávají o Ježíšově vzkříšení.

První text:

Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.Matouš 28:1

Tak to bylo napsáno po vzkříšení a text se nezmiňuje o změně dne odpočinku.

Anglická verze Bible — New English Bible — překládá tento verš následovně: Den odpočinku uplynul a bylo před svítáním v neděli, když přišly Marie z Magdaly a jiná Marie podívat se na hrob.

Tam, kde překlad King James Version, říká „první den týdne“, je v NEB napsáno „neděle“. Matouš jako jediný pisatel byl svědkem toho, že se dvě Marie přišly podívat na hrob za nedělního rozbřesku. Jsou tam zmíněny dva dny. „Po sobotě“ (den odpočinku) a ten druhý má číselné označení „první den týdne“. Povšimněte si také, že první den začal, až když bylo „po sobotě“. Jelikož se tu objevuje jak sobota, tak neděle (první den týdne), proč Matouš nedal do souvislosti přenesení dne odpočinku ze soboty na neděli jako svaté nařízení?

Chybí tu jakákoliv zmínka o posvátnosti neděle a nic takového nečteme ani v předcházejících, ani v následujících verších. Ve skutečnosti Marie nenavštívila Ježíše v sobotu proto, že odpočívala v souladu s přikázáním:

Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.Lukáš 23:56

Druhý text:

Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupily vonné látky, aby přišly a pomazaly ho. A časně ráno prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházely k hrobce.Marek 16:1-2

Markovo evangelium vzniklo podle některých vědců minimálně deset let po vzkříšení. Marek odkazuje na stejnou událost, která byla popsána v Matoušově evangeliu, a souhlasí s Matoušem, že sobota už uplynula. Znovu tu máme biblický důkaz, že den odpočinku a „první den“ jsou dva různé a odlišné dny. Marek se v tomto odkazu rozhodně nezmiňuje o žádné posvátnosti prvního dne. Blízcí následovníci Ježíše Krista přišli v neděli pracovat — podle tehdejšího zvyku měli nabalzamovat tělo ukřižovaného Krista. Nevěděli o žádné posvátnosti spojené s tímto dnem a byli připraveni na nepříjemný úkol a s ním spojenou práci. Kdyby neděle platila za den odpočinku, nikdy by si nenaplánovali takový pracovní program.

Třetí text:

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.Marek 16:9

Tento verš tvrdí, že Kristus „ráno prvního dne po sobotě vstal“, ale není tu ani náznak toho, že by neděle napříště měla být novým křesťanským dnem odpočinku.

Čtvrtý text:

Byl pátek (den přípravy; pozn. pod čarou) a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid. Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.Lukáš 26:54-56; 24:1

Kristus byl ukřižován na „Velký pátek“ odpoledne před západem slunce a to byl „den přípravy a začínala sobota“. Pátek byl nazýván „přípravou“, což znamená příprava na den odpočinku. Ten začínal západem slunce (Lv 23:32). Den odpočinku byl zachováván od pátečního večera do sobotního večera. Bůh nařídil už od úsvitu dějin, aby se počítal od západu slunce do západu slunce. Podobný princip vidíme v textu Gn 1:5,8:

Byl večer a bylo jitro, den první. …byl večer a bylo jitro, den druhý…Genesis 1:5,8

Pátý text:

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.Jan 20:1

Je známá skutečnost, že evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana podávají paralelní svědectví o díle Krista na zemi. Proto se některé věci ve výše uvedených verších opakují. Nic se tu neuvádí o svatosti neděle, nic nenasvědčuje tomu, že by neděle měla být zachovávána jako den odpočinku.

Šestý text:

Téhož dne večer — prvního dne po sobotě — když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“Jan 20:19

Text tu rozhodně nic neříká o tom, že by se učedníci shromáždili, aby uctili Kristovo vzkříšení. Ve skutečnosti přijali zprávu podle Lukášova evangelia o vzkříšení jako „blouznění a nevěřili jí“. (Lukáš 24:11)

Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.Lukáš 24:10,11

Jak je jasně řečeno v J 20:19, „dveře byly zavřené“ ne kvůli setkání a oslavě vzkříšení, ale kvůli „strachu ze Židů“. Skrývali se před židovskými pronásledovateli. Na shromáždění je přivedl strach, ne touha po bohoslužbě! Je pravda, že Kristus vstal z hrobu na Velikonoční neděli, ale neexistuje žádný důkaz, že by neděle měla být uctívána kvůli vzkříšení. Bible nás učí, že připomínkou vzkříšení Krista je křest, ne neděle.

Texty z Nového zákona

Stejně jako texty v evangeliích, které mluví o sobotě jsou používány texty z dalších knih Nového zákona k obhájení nedělního dne odpočinku, i když ve skutečnosti potvrzují sobotní den odpočinku:

Sedmý text:

Naplnění tohoto předobrazu — křest — i vás nyní zachraňuje… skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista1 Petr 3:21

(viz také Římanům 6:3-4; Koloským 2:12)

Zatímco v knize Skutků zaznamenal Lukáš osm sobotních bohoslužeb, v téže knize je pouze jeden verš o „prvním dnu“, a ani ten nepodporuje myšlenku posvátnosti neděle. V tomto verši se říká:

První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít, a protáhl svou řeč až do půlnoci.Skutky 20:7

Anglický překlad NEB určuje čas takto:

Když se sešli učedníci k lámání chleba v sobotu večer, Pavel, který měl příští den odjet, k nim promluvil a mluvil až do půlnoci. (zvýrazněno autorem) –

Večerní setkání je zaznamenáno první den v týdnu. Vzhledem k tomu, že den odpočinku končil při západu slunce, znamená to, že podle biblického počítání začal vlastně první den týdne. Anglický překlad NEB to vyjadřuje moderním jazykem a píše se v něm — „v sobotu večer“. Je zapsáno, že Pavel pokračoval ve své řeči až do sobotní půlnoci. Ve verši 8 se říká:

V horní místnosti, kde jsme byli shromážděni, bylo mnoho lamp.Skutky 20:8

Pavel evidentně strávil celý den odpočinku (sobotu) při bohoslužbě s věřícími a byl rozhodnut ten večer mluvit déle. Verš 11 o tom říká:

… dlouho do rána s nimi rozmlouval; a tak odešel. (zvýrazněno autorem)Skutky 20:11

Pavel s nimi nezůstal v neděli, jak by si někdo mohl myslet. Ve skutečnosti se učedníci sešli až po sobotě k lámání chleba (aby spolu pojedli v sobotu večer) a Pavel k nim mluvil až do rána (nedělního rána) a vydal se od nich na dlouhou pěší cestu. V tomto případě šel téměř 30 km z místa zvaného Troada do místa jménem Assos, kde se připojil ke zbytku misionářů na palubě jejich lodi. Ve stejný den vypluli do Mitylény — vzdálené 65 km – a všechny tyto cesty proběhly v neděli. (Skutky 20:13-14)

Tento text tedy podporuje rozhodně svěcení soboty, ne neděle. Fakt, že spolu v neděli lámali chleba, se často používá jako argument pro svěcení neděle. V tomto případě to ale neplatí, neboť učedníci se k lámání chleba scházeli každý den v týdnu.

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. (zvýrazněno autorem)Skutky 2:46

Účast na setkáních nebyla omezena jen na sobotu:

Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.1. Korintským 11:26

Osmý text:

Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galácii. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.1. Korintským 16:1-2

Pavel zde odkazuje na desátky a na prostředky pro sociální účely. To se podle jeho instrukcí mělo dělat první den v týdnu. Pavel si tak vážil svěcení soboty, že navrhoval, aby odkládání a počítání desátků a darů neprobíhalo v přípravném čase na sobotu ani během soboty. Navrhoval, aby se tato práce udělala první den v týdnu pravděpodobně proto, aby se sebrané peníze neutratily za méně důležité věci během následujících dní. Tento verš tedy opět podporuje sobotu jako den odpočinku.

Zpět k článku: Sobota – “Dne sedmého odpočinutí jest”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
On the Saturday night, in our assembly for the breaking of bread, Paul, who was to leave next day, addressed them, and went on speaking until midnight.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »