Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Vychloubání římské církve o neděli
Bible nedává žádný náznak, že by den odpočinku měl být změněn ze soboty na neděli. Římsko-katolická církev si nárokuje zodpovědnost za tuto změnu.

Papežství je jediná organizace na zemi, která se hlásí ke změně dne odpočinku ze soboty na neděli. Zde je vysvětlení z Katechismu katolické církve oddíl 2. článek 3.:

2174 – Ježíš vstal z mrtvých „prvního dne v týdnu“ (Mk 16,2). Jako „první den“ připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako „osmý den“, který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně (hé Kyriaké hémera, dies dominica), „neděle“: „Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh vyvedl z temnot hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých.“

NEDĚLE – DOVRŠENÍ SOBOTY

2175 – Neděle se jasně liší od soboty, po níž časově každý týden následuje, a nahrazuje pro křesťany její obřadní předpis.

2190 – Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.

2188 – Při respektování náboženské svobody a obecného blaha všech se křesťané mají zasazovat o to, aby neděle a zasvěcené církevní svátky byly zákonem uznány jako dny pracovního klidu…
Katechismus katolické církve, oddíl 2., článek 3.

Zde jsou různé katolické zdroje, které tvrdí, že tuto změnu provedla římsko-katolická církev:

Můžete Bibli přečíst od Genesis po Zjevení a nenajdete tam ani jediný řádek podporující svěcení neděle. Písmo prosazuje náboženské zachovávání soboty, den, který jsme my katolíci nikdy nesvětili.James Cardinal Gibbons, The faith of Our Fathers (110. vydání), str. 89.
Otázka: Který je den odpočinku?
Odpověď: Den odpočinku je sobota.
Otázka: Proč místo soboty slavíme neděli?
Odpověď: Slavíme neděli místo soboty proto, že katolická církev na svém koncilu v Laodiceji (r. 336 po Kr.) přesunula obřad ze soboty na neděli.The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (1957): 50
Otázka: Jaké je třetí přikázání?
Odpověď: Třetí přikázání je „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý“.
Otázka: Co nám nařizuje třetí přikázání?
Odpověď: Třetí přikázání nám přikazuje světit neděli.The Catechism Simply Explained. Canon Cafferata, New Revised Edition 1959, str. 84.
Raná církev změnila den bohoslužby ze soboty na neděli z moci dané jí Kristem. Nový zákon se sice nikde jasně nevyjadřuje, že by apoštolové změnili den bohoslužby, ale my to víme z tradice.Z výtisku The New Revised Baltimore Catechism
Pokud by protestanté následovali Bibli, měli by Boha uctívat v Bohem stanovený den odpočinku, tedy v sobotu. Tím, že světí neděli, následují tak zákon katolické církve.Chancellor Albert Smith for Cardinal of Baltimore Archdiocese, letter dated February 10, 1920
Otázka: Existuje nějaký důkaz pro to, že římsko-katolická církev má moc, aby ustanovovala sváteční dny?
Odpověď: Kdyby tuto moc neměla, nemohla by to udělat se souhlasem všech moderních náboženských vůdců. Nemohla by svěcení sedmého dne, soboty, přesunout na první den, neděli, což je změna, pro kterou neexistuje nařízení z Písma.Stephen Keenan, Catholic—Doctrinal Catechism 3rd Edition: 174
Prakticky vše co protestanté považují za nezbytné či důležité, přijali od katolické církve… Zdá se, že si protestantská mysl neuvědomuje, že když přijímají Bibli, ale světí neděli, slaví Vánoce a Velikonoce, přijímají tak autoritu církevního mluvčího, Papeže. Our Sunday Visitor (February 5, 1950)
Tím, že protestanté zachovávají neděli, vzdávají tak poctu, aniž by chtěli, autoritě katolické církve. Louis Gaston Segur, Plain Talk about the Protestantism of To-Day (London: Thomas Richardson and Son, 1874): 213
Katolická církev více než tisíc let před vznikem protestantské církve z moci svého božského poslání ZMĚNILA ten den ze soboty na neděli.

Adventisté jsou jediní křesťané, kteří mají Bibli jako svého učitele, kteří na jejích stránkách nemohou najít jediné nařízení pro změnu dne odpočinku ze sedmého na první. Odtud také jejich název: Adventisté sedmého dne.Catholic Mirror, 23. září, 1893.

Neděle je katolické ustanovení a její zachovávání může být obhajováno jen podle katolických principů… Od začátku do konce Písma nenajdete jedinou pasáž, která zmocňuje k přesunu týdenní veřejné bohoslužby z posledního dne na první den v týdnu.Catholic Press (Sydney, Australia), 25. srpna, 1900.
Byla to svatá katolická církev, která změnila den odpočinku ze soboty na neděli, první den týdne. Nejen, že všechny přinutila zachovávat neděli, ale na Laodicejském koncilu roku 364 po Kr. uvedla do klatby ty, kteří zachovávali sobotu a sedmého dne tlačila všechny k práci pod trestem klatby. Katolický kněz, otec T. Enright, C. Ss. R., Kansas City, MO
Opakovaně jsem nabízel 1000 dolarů komukoli, kdo mně pomocí samé Bible dokáže, že jsem vázán světit neděli. V Bibli žádný takový zákon není. Je to jen zákon svaté katolické církve. V Bibli se píše: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ Katolická církev říká: „Ne — božskou svou mocí ruším sobotu a nařizuji vám světit první den týdne.“ A hle, celý civilizovaný svět se sklání v uctivé poslušnosti před nařízením katolické církve.Katolický kněz, otec T. Enright, C. Ss. R. z Redemption College v The American Sentinel
Používání chrámů, jejich zasvěcení konkrétním svatým, příležitostné zdobení větvičkami stromů; kadidlo, lampy, a svíčky; děkovné dary při uzdravení; svěcená voda; azyly; svátky a údobí… to vše má původ v pohanství a bylo posvěceno přijetím do církve.Cardinal John Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine (London: Basil Montague Pickering, 1878): 373
Katolická církev stojí nad Biblí, a tento přesun zachovávání soboty je toho důkazem.Catholic Record (September 1, 1923)
Papež se těší tak velké důstojnosti a je tak vznešený, že není pouhým člověkem, ale jako by to byl Bůh, a vikář Boha.“Papež,” Ferraris’ Ecclesiastic Dictionary
Písmena napsaná na papežově mitře jsou tato: VICARIUS FILLII DEI, což je latinsky, “Vikář Syna Božího”Our Sunday Visitor (April 18, 1915): 3
Samozřejmě, že si katolická církev nárokuje, že tato změna byla její počin… A tento počin je ZNAMENÍM její církevní autority v náboženských záležitostech.Dopis C.F. Thomase, kancléře kardinála Gibbonse, 28. říjen, 1895
Neděle… je čistě výtvorem katolické církve.American Catholic Quarterly Review (January 1883)
Neděle… je zákonem výhradně katolické církve…Catholic American Sentinel (June 1893)
Ne Stvořitel vesmíru v Genesis 2:1-3, ale katolická církev “si může nárokovat tu čest, že udělila člověku přestávku v jeho práci každých sedm dní.”S.C. Mosna, Storia della Domenica (1969): 366-367
Katolická církev změnila zachovávání dne odpočinku ze soboty na neděli božskou a neomylnou autoritou, kterou jí dal její zakladatel Ježíš Kristus. Protestant, který tvrdí, že Bible je jediným průvodcem víry, nemá žádné nařízení pro zachovávání neděle. V tomto duchu jsou tedy Adventisté sedmého dne jedinými důslednými protestanty.The Question Box, The Catholic Universe Bulletin (August 14, 1942): 4
Je dobré připomínat presbyteriánům, metodistům a všem ostatním křesťanům, že Bible je nijak nepodporuje v jejich svěcení neděle. Neděle je instituce římskokatolické církve a ti, kteří ji světí, dodržují nařízení katolické církve.otec Brady, New Jersey News, článek z 18. března 1903
Církev vytvořila posvátný nedělní den… z velké části proto, že bývala každotýdenním svátkem slunce; protože toto byla jednoznačná křesťanská politika – převzít pohanské svátky, které si lidé z tradice oblíbily a dát jim křesťanský význam.Arthur Weigall, The Paganism in Our Christianity (New York: Putnam’s Sons, 1928): 145
Nikde v Bibli nenajdeme, že by Kristus nebo apoštolové nařídili změnu dne odpočinku ze soboty na neděli… Dnes většina křesťanů zachovává neděli, protože nám to tak bylo zjeveno církví (římskou) mimo Bibli.The Catholic Virginian uvedl 3. října 1917
Protože je v Bibli uvedena sobota, ne neděle, není kuriózní, že ne-katolíci, kteří prohlašují, že své náboženství berou přímo z Bible a ne z církve, zachovávají neděli namísto soboty? Ano, jistěže je to nedůsledné; ale tato změna proběhla asi patnáct století předtím než protestantismus vznikl, a v té době byl tento zvyk všeobecně zachováván. Pokračovali v tomto zvyku navzdory tomu, že se opírá pouze o autoritu katolické církve a ne o přímé vyjádření textu v Bibli. Toto zachovávání zde zůstává jako připomínka Matky církve, od které ne-katolické sekty utekly jako chlapec, který utíká z domova, ale stále si s sebou nese obrázek své matky či pramínek jejích vlasů.John A. O'Brien, The Faith of Millions: the Credentials of the Catholic Religion Revised Edition (Our Sunday Visitor Publishing, 1974): 400-401

Tato změna dne odpočinku ze soboty na neděli byla předpovězena v Danieli 7. Velký reformátor Philipp Melanchthon tuto pravdu před pěti stoletími znal. Napsal následující:

Mění časy a zákony tak, že šest od Boha určených pracovních dní se stává nesvatými a nečinnými dny a ustanovené svaté dny jsou zrušené a stávají se pracovními, jako když změnili sobotu na neděli. Změnili Boží zákony a udělali z nich své vlastní tradice, kterým dali vyšší pozici než Božím ustavením.George Joye, The exposicion of Daniel the Prophete gathered oute of Philip Melanchton/ Johan Ecolampadius/ Conrade Pellicane andout of Johan Draconite, etc. (1545): 119.

Co přesně je autoritou — Bible nebo tradice? Co musel v této záležitosti říci Kristus?

A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? … A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. … Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.Matouš 15:3,6

Pokračujte článkem: Nejčastější otázky o sobotě

Zpět ke článku: Konstantin a změna soboty nebo Prohlášení denominací


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

2 kometářů

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »