Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Byl první týden doslovných 7 dní?
Umístění soboty v týdnu je důležité. Svědčí o tom také první týden stvoření?

Prvních šest dnů každého týdne bylo dáno člověku k práci, protože Bůh se zaměstnával v tomto období prvního týdne tvořením světa. Sedmého dne se má člověk zdržet od práce v upomínku na odpočinek Stvořitelův.

Domněnka, že události prvního týdne si vyžádali tisíců a tisíců let, míří však přímo proti základu čtvrtého přikázání. Tato domněnka představuje Stvořitele, který přikazuje lidem, aby zachovávali týden o sedmi přesných dnech na památku dlouhých, časově neurčených období. To neodpovídá Božímu způsobu jednání s jeho tvory. Zatemňuje se tím to, co Bůh učinil naprosto jasně a zřetelně. Je to nevíra ve své nejzáludnější a tudíž nejnebezpečnější formě; její skutečný ráz je tak zahalen, že ji vyznávají a učí ji i mnozí, jejichž povoláním je vykládat Bibli.

Bible_Genesis

„Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.“ „Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.“ Žalm 33,6.9. Bible nezná dlouhé věky, v nichž by se země pozvolna vyvíjela z chaosu. O každém jednotlivém dni tvoření píše Písmo svaté, že se skládal z večera a rána jako všechny další dny, které následovaly. V závěru každého dne se oznamuje, co Stvořitel učinil. Na konci prvního týdne je řečeno: „Tiť jsou rodové nebes a země, když stvořena jsou.“ 1. Mojžíšova 2,4. To nijak neopravňuje k domněnce, že dny stvoření byly jiné než dny normální. Každý den byl nazván rodem, protože v něm Bůh zrodil nebo stvořil novou část svého díla.

Geologie vs. Biblický záznam

Geologové tvrdí, že našli důkazy v zemi samé, svědčící o tom, že země je mnohem starší, než učí kniha Mojžíšova. Byly nalezeny kosti lidí a zvířat, jakož i válečné zbraně, zkamenělé stromy atd., mnohem větší, než se vyskytují dnes nebo se vyskytovaly v posledních tisíciletích. Z toho usuzují, že země byla obydlena již dávno před dobou uváděnou v Písmu svatém, a to bytostmi značně vyššími, než jsou dnešní lidé. Toto dokazování přivedlo mnohé osvědčené vyznavače Bible k tomu, že uvěřili domněnce, že dny tvoření byla dlouhá, časově neohraničená období.

mammoth-487630_1280

Bez biblické dějepravy však nemůže geologie dokázat nic.

Ti, kteří se tak bezvýhradně opírají o své nálezy, nemají správnou představu o velikosti lidí, zvířat a stromů před potopou světa nebo o velkých změnách, které tehdy nastaly. Pozůstatky, nalezené v zemi, podávají svědectví o poměrech, které se v mnoha směrech liší od dnešních poměrů. O době, kdy tyto poměry existovaly, možno však nalézt poučení jen v Písmě svatém.

V záznamu o potopě světa je vysvětleno to, co geologie sama nemůže nikdy vyzkoumat. Lidi, zvířata a stromy, mnohokrát větší v porovnání s dnešními, přikryla v době Noemově vrstva půdy, čímž je uchránila pro pozdější pokolení jako důkaz, že všechno živé zahynulo potopou.

Bůh chtěl, aby nález těchto věcí posílil víru v Písmo svaté, podané Duchem Božím. Člověk však se svým planým mudrováním dopouští téhož omylu jako lidé před potopou — věci, jež mu Bůh dal k užitku, mění se mu v prokletí, protože jich používá nesprávným způsobem.

Jedním ze satanových prostředků je svádět lidi k tomu, aby uvěřili bajkám, jež pak vedou k nevěře. Satan tak může zatemnit zákon Boží, který je velmi prostý a srozumitelný, a ponoukat lidi, aby se postavili proti správě Boží. Jeho úsilí je zvláště zaměřeno proti čtvrtému přikázání, protože tak jasně směřuje k živému Bohu, „Stvořiteli nebe a země“.

Člověk se ustavičně snaží vysvětlit dílo stvoření světa jako výsledek působení přírodních sil. Toto dokazování, které je v rozporu s jasnými fakty obsaženými v Písmě svatém, přijímají dokonce i křesťanští duchovní. Jsou mnozí, kteří nesouhlasí s výklady proroctví, zvláště Danielova, a Zjevení, a prohlašují o nich, že jsou tak nejasná, že jich nelze porozumět; navíc pak s dychtivostí přijímají domněnky geologů, odporující záznamům v knize Mojžíšově. Jestliže však to, co Bůh zjevil, je tak obtížné pochopit, jak nedůsledné je pak přijímat pouhé domněnky o tom, co Bůh nezjevil!

„Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka slova zákona tohoto.“ 5. Mojžíšova 29,28. Právě to, jak vykonal své dílo stvoření, Bůh lidem nezjevil; a lidská věda nemůže vypátrat tajemství Nejvyššího. Jeho tvůrčí moc je právě tak nepochopitelná jako jeho existence.

Pokračujte dále v článku: Nastala změna týdne?


Autor:

Článek je převzatý z knihy Patriarchové a proroci (str. 73-75) od Ellen Gould Whiteové
Tuto knihu si můžete zdarma poslechnout či stáhnout také ve zvukové podobě pod názvem „Na úsvitu dějin“ v naší audioknihovně. Knihu je možné také zakoupit v našem eshopu.


Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa